Метою дослідження є розробка теоретико-методологічного забезпечення моделювання просторового розвитку об’єднаних територіальних громад України

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Наукові результати теоретичного рівня:

1. Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінки ресурсного забезпечення просторового розвитку територіальних громад, який базується на виявленні сильних та слабких сторін громади за ресурсною, фінансовою й управлінською спроможністю та передбачає  побудову когнітивної карти проблеми просторового розвитку територіальних громад. Це є підґрунтям для обґрунтування ризиків та перспектив розвитку й вибору пріоритетних напрямів просторового розвитку територіальних громад.

2. Розроблено методичний підхід до обґрунтування напрямів просторового розвитку територіальних громад, який базується на проблемно-орієнтованому підході до обґрунтування інструментарію їх просторового розвитку та  когнітивній карті причинно-наслідкових зв’язків просторового розвитку, моделі варіантів вирішення проблеми розвитку територіальних громад, що враховує сценарії розвитку в залежності від виду громади.

3. Теоретично обґрунтовано базові складові-умови просторового розвитку територіальних громад: ресурсна забезпеченість, управлінська забезпеченість, фінансова забезпеченість, взаємозалежність яких визначає тип територіальної громади за критерієм класифікації «рівень спроможності» та рівень просторового розвитку на основі формування конкурентних переваг територіальних громад.

4. Дістала подальшого розвитку класифікація видів територіальних громад за рахунок введення нових класифікаційних ознак: за розташуванням відносно міських агломерацій; за специфікацією ресурсів; за рівнем спроможності до розвитку на основі самодостатності; за характером проблем розвитку, що дозволяє розробити адресні інструменти для певного виду територіальної громади в залежності від її специфіки та особливостей.

5. Обґрунтовано систему часткових показників для визначення критеріїв віднесення громади до конкретної групи за ознакою «рівень спроможності до розвитку на основі самодостатності» за складовими: ресурсна забезпеченість, управлінська забезпеченість, фінансова забезпеченість просторового розвитку територіальної громади.

6. Розроблено методологічне забезпечення просторового розвитку територіальних громад, яке в теоретичному аспекті базується на запропонованому визначенні й обґрунтуванні складових ресурсної, управлінської та фінансової спроможності, для розвинення яких на практичному рівні здійснюється моделювання просторового розвитку для типових територіальних громад відповідно до класифікаційних ознак, а також вибір напрямів та відповідного інструментарію.

Наукові результати практичного рівня:

1. Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінки ресурсного забезпечення просторового розвитку територіальних громад, який базується на виявленні сильних та слабких сторін громади за ресурсною, фінансовою й управлінською спроможністю та передбачає  побудову когнітивної карти проблеми просторового розвитку територіальних громад. Це є підґрунтям для обґрунтуванням ризиків та перспектив розвитку й вибору пріоритетних напрямів просторового розвитку територіальних громад.

2. Розроблено методичний підхід до обґрунтування напрямів просторового розвитку територіальних громад, який базується на проблемно-орієнтованому підході до обґрунтування інструментарію їх просторового розвитку та  когнітивній карті причинно-наслідкових зв’язків просторового розвитку, моделі варіантів вирішення проблеми розвитку територіальних громад, що враховує сценарії розвитку в залежності від виду громади.

3. Розроблено методичне забезпечення реалізації програмно-проектного підходу до просторового розвитку територіальних громад за їх видами, який передбачає реалізацію організаційного етапу з відбором переліку проектів в залежності від стратегічних пріоритетів розвитку території й виду територіальної громади  та проектного етапу, на якому здійснюється реалізація проекту на основі критеріїв ефективності.

4. Запропоновано методичний підхід до розробки комплексного плану просторового розвитку територіальних громад, який базується на програмно-проектному підході та передбачає послідовність дій з вибору напрямів, інструментів та проектів розвитку територіальної громади та розробку дорожньої карти реалізації комплексного плану.

5. Дістала подальшого розвитку класифікація видів територіальних громад за характером проблем, яка, на відміну від існуючих, дозволяє запровадити проблемно-орієнтований підхід до розвитку територій: громади прикордоння, громади в умовах подолання наслідків військової агресії, громади екологічного лиха, депресивні громади, громади з особливостями розвитку, суттєві відмінності поточного стану соціально-економічного розвитку яких в умовах існуючих для кожного із видів власних проблем потребують конкретизованих, відмінних від інших, заходів та інструментів їх вирішення, отже впливають на індивідуальність у виборі стратегічних пріоритетів, особливості вибору програм і проектів для відновлення та подальшого просторового розвитку, зважаючи на потребу у першочерговості вирішення таких проблем, що є актуальним, особливо в умовах повоєнного відновлення України та її  територій.

6. Удосконалено теоретико-методологічне забезпечення моделювання просторового розвитку об’єднаних територіальних громад, яке базується на методичному підході до оцінки доцільності сценаріїв розвитку територіальних громад у ранньому повоєнному періоді з урахуванням характеру проблем та ступеня впливу воєнних дій на громаду: базовий, сценарії відновлення і сценарії розвитку, які відрізняються основним напрямом відновлення, ступенем інерційності економічного розвитку громади і залежать від структури її економіки.

7. Розроблено імітаційну модель просторового розвитку територіальних громад потокового типу, яка включає блоки моделювання населення і трудових ресурсів, використання природних ресурсів, функціонування інфраструктури життєдіяльності та економічної інфраструктури, функціонування і розвиток економіки громади та її фінансову спроможність, що дозволяє врахувати вид територіальної громади при обґрунтуванні напрямів її просторового розвитку.

Завантажити презентацію