#Монографії 
Хаустов М. М. Стартапи: створення та масштабування
#Монографії 
Техніко-економічні засади створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні
#Монографії 
Пріоритетні напрями розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період
#Монографії 
Економіка миротворення в системі економічної безпеки держави: подолання наслідків гібридної окупації
#Монографії 
Теплозабезпечення великих міст України: поточний стан і напрями модернізації
#Монографії 
Методологія і технологія наукових досліджень
#Монографії 
Polyakova O., Shlykova V., Ivanova O. Macroeconomical and social stability: interaction problems
#Монографії 
Kyzym M., Khaustova V., Reshetniak O. Universities of the future: scenarios for the development of higher education
#Монографії 
Теоретичні засади та прикладні аспекти реалізації соціальної політики в умовах макроекономічної нестабільності в Україні
#Монографії 
Хаустов М. М. Стартапи: створення та масштабування
Хаустов М. М. Стартапи: створення та масштабування : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2023. 224 с. Монографію присвячено проблемам створення та масштабування стартапів, які є визнаним рушієм сучасного інноваційного підприємництва й економічного зростання країн. У межах представленого дослідження: проаналізовано сутність поняття «стартап» і роль стартапів в економіці України та країн світу; досліджено генезу наукових досліджень у сфері стартапів; розглянуто світовий досвід оцінки розвитку стартапів і інфраструктури їх підтримки; розроблено модель впливу факторів на розвиток стартапів і економік країн; узагальнено теоретичні аспекти життєвого циклу організації; розвинуто теоретичні засади управління життєвим циклом стартапів на основі ідентифікації стадій їх розвитку; проаналізовано особливості формування екосистеми стартапів у країнах світу; досліджено український досвід створення екосистеми стартапів і запропоновано напрямки удосконалення його інституційного забезпечення. Ключові слова: стартап, життєвий цикл, стадії життєвого циклу, компанія, підприємство, організація, проєкт, масштабування, управління, менеджмент, стратегія, інновації, інноваційна діяльність, екосистема, інституційне забезпечення, партнерство, підприємництво, університет.
20.11.2023
завантажити
#Монографії 
Техніко-економічні засади створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні
Техніко-економічні засади створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні: кол. монографія / за ред. М. О. Кизима. Авт. кол. : Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілевський В. В., Салашенко Т. І., Котляров Є. І., Шульга І. В., Костенко Д. М., Шпілевський О. В. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 212 с. Монографію присвячено розробці техніко-економічних засад створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Досліджено стан енергетичної безпеки України у сфері виробництва та споживання моторного палива та вплив на неї війни з російською федерацією; проаналізовано споживчий ринок моторного палива в Україні, запаси сировини для виробництва моторного палива та її видобуток в країні та регіонах, виробництво моторного палива в країні; досліджено світовий ринок синтетичного рідкого палива; запропоновано техніко-економічне обґрунтування створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів та аспірантів економічних і технічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також фахівців з питань формування стратегічних напрямів розвитку галузей національної економіки та виробництва моторного палива.
21.06.2023
завантажити
#Монографії 
Пріоритетні напрями розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період
Пріоритетні напрями розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима, І. О. Губарєвої ; авт. кол. : М. О. Кизим, І. О. Губарєва, В. Є. Хаустова, О. Ю. Полякова, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, Р. В. Харченко, Т. А. Філатова. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 268 с. Монографію присвячено обґрунтуванню пріоритетних напрямів розвитку деревообробної промисловості України у повоєнний період. У межах проведеного дослідження запропоновано структурно-логічну схему наукового дослідження обґрунтування пріоритетів розвитку деревообробної промисловості України; удосконалено теоретичний підхід до систематизації проблем розвитку деревообробної промисловості України в умовах війни, базований на методі аналізу ієрархій; оцінено динаміку світового й українського ринків продукції деревообробної промисловості; здійснено моделювання впливу сировинного потенціалу на конкурентоспроможність і прогресивність структури деревообробної промисловості країн світу; сформовано сценарії розвитку деревообробної промисловості України на період до 2030 р.: короткостроковий (імпортозаміщення листових матеріалів у внутрішньому споживанні); середньостроковий (розвиток виробництва основних груп продукції для внутрішніх потреб та експорту); довгостроковий (розвиток виробництва готових столярних виробів і будівельних деталей для внутрішніх потреб та експорту); розроблено рекомендації щодо розвитку дерев’яного будинкобудування для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
03.02.2023
завантажити
#Монографії 
Економіка миротворення в системі економічної безпеки держави: подолання наслідків гібридної окупації
Економіка миротворення в системі економічної безпеки держави: подолання наслідків гібридної окупації : кол. моногр. / за наук. ред. О. І. Іляш ; авт. кол. : д-р філософії Блохін П. В. (пп. 1.3, 3.3), д-р екон. наук, проф. Васильців Т. Г. (пп. 2.3, 3.1), д-р екон. наук, проф. Іляш О. І. (висновки до розділів, пп. 1.2, 2.2), д-р екон. наук, проф. Мокій А. І. (передмова, пп. 3.1, 3.3), канд. екон. наук, проф. Смоляр Л. Г. (пп. 1.1, 2.1), д-р екон. наук, проф. Флейчук М. І. (п. 1.3, 3.3), д-р екон. наук, проф. Хаустова В. Є. (пп. 2.3, 3.2).Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 244 с. Укр. мова ISBN 978-617-7801-36-7 У монографії досліджено теоретичні та науково-методичні питання, пов’язані з генезисом взаємозв’язку економічної безпеки держави та економічних наслідків війни. Значну увагу присвячено дослідженню передумов становлення політики миротворення у процесі виникнення наслідків гібридних і збройних конфліктів. Обґрунтовано наукові засади формування державної політики становлення економіки миробудівництва як комплексної системної моделі, що одночасно поєднує загальну макроекономічну стабілізацію, формування здорової конкурентоспроможної економіки; розбудову сучасної конкурентоспроможної економіки на прилеглих до непідконтрольних територій задля їх перетворення на території впровадження нових моделей пріоритетного розвитку; протидію гібридним конфліктам в економічній, військовій, інформаційній, суспільно-політичній, міжнародній та релігійно-культурній сферах. Визначено стратегічні пріоритети державної політики миротворення в Україні. Для цього узгоджено стратегічні пріоритети економічного розвитку країни, економічного пожвавлення на прилеглих до збройного конфлікту територіях, поступу в країні галузей миробудівництва, соціального вирівнювання, використання потенціалу міжнародної співпраці з очікуваними системними змінами в державі та напрямами зміцнення складових її економічної безпеки. Розроблено організаційно-економічний механізм реінтеграції країни в умовах гібридної окупації, який являє собою систему поєднаних між собою суб’єктів регулювання та суб’єктів-учасників, які спільно ініціюють і компанують архітектоніку, інструментарій і ресурсне забезпечення політики державного регулювання в системі економічної безпеки. Запропоновано інструменти стимулювання соціально-економічного розвитку постраждалих територій та відновлення потенціалу їх макроекономічного зростання, які спрямовані на вирішення стратегічних задач формування прогресивнішої структури більш конкурентоспроможної економіки та запуску нових драйверів розвитку регіонів, постраждалих від воєнного конфлікту.
07.12.2022
завантажити
#Монографії 
Теплозабезпечення великих міст України: поточний стан і напрями модернізації
Теплозабезпечення великих міст України: поточний стан і напрями модернізації : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима, Є. І. Котлярова; авт. кол. : Кизим М. О., Котляров Є. І., Хаустова В. Є., Салашенко Т. І., Красноносова О. М., Костенко Д. М., Крячко Є. М., Пономаренко Є. В., Рудика О. В., Хаустов М. М. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 340 с. Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем у сфері теплозабезпечення міст України та розробці практичних пропозицій щодо вдосконалення систем теплопостачання окремих населених пунктів. У рамках проведеного дослідження проаналізовано поточний стан систем теплозабезпечення окремих міст, визначено основні пріоритети їх структурно-технологічної модернізації; проаналізовано сучасний стан механізму державного регулювання господарської діяльності у сфері теплопостачання та з урахуванням досвіду розвинених країн запропоновано напрямки вдосконалення нормативно-правової бази; розроблено принципову модель теплозабезпечення великого міста та послідовність її побудови. На прикладі м. Харкова надано практичні пропозиції щодо побудови принципової моделі теплозабезпечення.
04.09.2022
завантажити
#Монографії 
Методологія і технологія наукових досліджень
Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки (у схемах, визначеннях, прикладах) : навч. посіб. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 56 с. На основі систематизації праць із наукознавства та досвіду керівництва аспірантами подано зміст, функції, структуру науки як актуальної сфери суспільного життя, що забезпечує його прогрес. Матеріал наведено у формі схем, таблиць, алгоритмів. На конкретних прикладах пояснено технологію соціально-економічного дослідження й отримання наукових результатів у вигляді формулювання принципів, класифікацій, моделей та ін.
23.03.2022
завантажити
#Монографії 
Polyakova O., Shlykova V., Ivanova O. Macroeconomical and social stability: interaction problems
Polyakova O., Shlykova V., Ivanova O. Macroeconomical and social stability: interaction problems / Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2021. P. 142-158. The importance of ensuring macroeconomic and social stability in the crisis is substantiated. The methodical approach to determining the mutual influence of factors of social and macroeconomic stability is proposed. The conceptual scheme of building an impact model is based on four hypotheses formulated by the authors as a result of generalizing the practice of implementing social standards in Ukraine and existing theoretical research. The comparative analysis of the dynamics of normative and actual parameters of social policy showed an increase in the gap between them. There is a significant gap between the parameters of social policy and the rate of change and the actual value and dynamics of GDP, which led to the conclusion that social and macroeconomic policies are inconsistent. Cross-correlation analysis has shown that poverty and inequality are closely linked to standards and employment. The cognitive map of the interconnection between threats to macroeconomic and social stability has been developed, which can be used to build a simulation model.
11.02.2022
завантажити
#Монографії 
Kyzym M., Khaustova V., Reshetniak O. Universities of the future: scenarios for the development of higher education
Kyzym M., Khaustova V., Reshetniak O. Universities of the future: scenarios for the development of higher education / Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2021. P. 107-127. The aim of the study is to identify scenarios for the development of higher education and actualize the problems of development of Ukrainian universities in connection with changes in the world educational space. Scenarios for the development of higher education, including under the influence of the COVID-19 pandemic, were considered. It was revealed that the university of the future should be adaptive to the new conditions of distance learning, cooperation with business. It has been proved that the prospects for the development of domestic higher education and the prevention of the loss of its status depend on effective cooperation and integration between education, science and business. The organizational and economic mechanism for the integration of education, science and business on the basis of the formation of an innovation ecosystem around the university is proposed. The presented developments are aimed at increasing the positive impact of scientific and educational activities on the socio-economic development of Ukraine, ensuring the training of highly qualified personnel in accordance with the needs of the country’s innovative development. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-8
08.02.2022
завантажити
#Монографії 
Теоретичні засади та прикладні аспекти реалізації соціальної політики в умовах макроекономічної нестабільності в Україні
Теоретичні засади та прикладні аспекти реалізації соціальної політики в умовах макроекономічної нестабільності в Україні : кол. моногр. / за ред. О. Ю. Полякової, Ю. Б. Іванова ; авт. кол. : Іванов Ю. Б., Губарєва І. О., Полякова О. Ю., Михайленко Д. Г., Шликова О. М., Леванда О. М., Шавлак М. А., Базько О. А. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 208 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення узгодження соціальної та економічної політики у процесі впровадження нових соціальних стандартів. У межах проведеного дослідження розроблено методичне забезпечення оцінки макроекономічних ризиків зміни соціальної політики та побудовано їх когнітивну карту; виявлено дисбаланси у системі соціальних стандартів порівняно з динамікою показників макроекономічної стабільності; розроблено імітаційну модель оцінки макроекономічних наслідків переходу до нових соціальних стандартів; обґрунтовано рекомендації щодо розробки та вибору найбільш доцільного сценарію переходу до стандартів нової якості життя у сучасних умовах, а також необхідні заходи попередження негативного впливу на макроекономічні процеси в України; запропоновано дорожню карту впровадження нових соціальних стандартів в умовах антикризової економічної політики з урахуванням вимог макроекономічної стабільності та досягнення нової якості життя.
11.01.2022
завантажити