#Монографії 
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
#Монографії 
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
#Монографії 
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку
#Монографії 
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
#Монографії 
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України
#Монографії 
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України
#Монографії 
Успаленко В.І., Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Аналіз процесів капіталізації в країнах світу та Україні
#Монографії 
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності: кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. І. Отенко, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, Д. Г. Михайленко, В. О. Шликова, Є. М. Крячко, І. Б. Семигуліна, О. В. Шпілевський, О. М. Леванда, Р. В. Харченко, О. С. Матвейченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 176 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення підвищення спроможності економіки України до стійкого функціонування в умовах глобальної нестабільності. У межах проведеного дослідження визначено сутність, зміст та особливості адаптаційного потенціалу реального сектора економіки країни; розроблено методичний підхід до оцінки структурних дисбалансів реального сектора економіки України; виявлено диспропорції та дисбаланси реального сектора, а також між сектором матеріального виробництва та сферою послуг у економіці України; розроблено аналітичне забезпечення для визначення й оцінки впливу дисбалансів і диспропорцій реального сектора на його адаптаційний потенціал; сформовано рекомендації підвищення адаптаційного потенціалу економіки України шляхом зменшення диспропорцій і досягнення збалансованої структури реального сектора. Монографія може бути корисною науковцям і практикам, які займаються проблематикою функціонування реального сектора економіки України.
13.10.2021
завантажити
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки україни: маркетинговий аспект : кол. моногр. / за заг. ред. О. І. Іляш ; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с. У монографії досліджено теоретичні, науково-методичні питання, пов’язані із системою стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки держави. Сформовано теоретичний базис дослідження взаємозв’язків промислово-технологічного розвитку національної економіки й економічної безпеки держави. Виявлено концептуальні передумови становлення промислового маркетингу та його впливу на технологічний розвиток національної економіки. Узагальнено науково-методичний інструментарій інтегрального оцінювання промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки на засадах маркетингу. Здійснено моніторинг міжнародного, інвестиційного, освітнього, наукового та екологічного маркетингових складників промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки національної економіки України. Здійснено моделювання залежності маркетингових індикаторів інноваційного потенціалу промисловості та промислово-технологічного розвитку національної економіки України. Виявлено внутрішні можливості промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки з використанням методу таксономії. Розроблено та застосовано методику багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування взаємозв’язку маркетингових індикаторів промислово-технологічного розвитку та рівня економічної безпеки держави. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної маркетингової політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в цілях забезпечення економічної безпеки.
04.08.2021
завантажити
#Монографії 
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С. 2020. - 297 с. В колективній монографії розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти формування інноваційного потенціалу управління розвитком сучасної економіки та управлінського інструментарію в умовах постіндустріальної модернізації, проблеми інтелектуалізації управління розвитком суб’єктів господарювання в умовах інноваційної економіки, сучасні стратегічні орієнтири формування інноваційних платформ розвитку суб’єктів господарювання та практичні аспекти використання технології цифрової економіки в конкурентному бізнес-середовищі.
30.07.2021
завантажити
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці україни : кол. моногр. / за заг. ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, П. В. Проноза, О. Ю. Іванова, І. В. Ярошенко, В. О. Шликова, О. В. Тур, І. Б. Семигуліна, Н. Л. Луценко, Т. А. Філатова, М. Є. Іванов. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення побудови системи раннього розпізнавання і попередження патологічних процесів в економіці України. На основі проведеного дослідження: обґрунтовано концепцію зародження і розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; уточнено сутність понять, що характеризують процеси зародження та розвитку патологічних процесів в економіці; розроблено структурно-логічну модель розпізнавання патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; розроблено методичний підхід до ідентифікації провідних видів економічної діяльності в економіці України, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на її динаміку; розроблено теоретико-методологічні рекомендації щодо формування можливих сценаріїв перебігу патологічних процесів і розвитку кризових явищ в економіці України і вибору доцільних заходів з їх попередження; на основі розробленої імітаційної моделі проведено аналіз різних сценаріїв розвитку кризових процесів в основних видах економічної діяльності реального сектора економіки з метою визначення найбільш чутливих до кризоутворюючих шоків і диспропорцій показників і виявлення перспективних сценаріїв компенсації кризових процесів у видах економічної діяльності України.
27.07.2021
завантажити
#Монографії 
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 720 с. Проведено оцінку рівня ННТД України порівняно з країнами світу; запропоновано теоретико-методичний підхід до визначення ролі ННТД у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України та країн світу на основі аналізу взаємозв’язків рівня ННТД із рівнем соціально-економічного розвитку, що включає угрупування країн світу за індексом ННТД, глобальним інноваційним індексом та індексом людського розвитку та дає змогу визначити соціально-економічну нерівність країн світу з високим, середнім і низьким рівнями ННТД. Досліджено організаційне, нормативно-правове забезпечення ННТД, а також визначено особливості підготовки наукових кадрів у країнах світу й Україні. Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку ННТД в Україні, визначено основні проблеми та виклики, які впливають на незадовільне забезпечення ННТД у країні. Запропоновано методичний підхід дослідження проблем забезпечення ННТД на основі когнітивного підходу, що дозволив побудувати проблемне поле, встановити взаємовплив проблем забезпечення ННТД і розробити сценарії розвитку проблемної ситуації залежно від керівних впливів, як за всім проблемним полем, так і за окремими складовими забезпечення ННТД в Україні. Розроблено методичні рекомендації до визначення напрямків удосконалення забезпечення ННТД, що базуються на моделі п’ятиланкової спіралі, результатах модельної ідентифікації факторів, що впливають на забезпечення ННТД, і дозволяють ураховувати цілі стейкхолдерів (освіти, уряду, бізнесу, соціального та навколишнього середовища) під час визначення напрямків удосконалення забезпечення ННТД. Розраховано на фахівців системи державного та регіонального управління, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку наукової і науково-технічної діяльності.
03.02.2021
завантажити
#Монографії 
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, М. С. Дороніна, В. Ф. Тищенко, І. Ю. Матюшенко, В. О. Шликова, О. М. Красноносова, І. В. Ярошенко, В. І. Лаптєв, М. В. Гомон. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с. Монографію присвячено розробці науково-методичних засад формування та функціонування механізму державної підтримки реконструкції промисловості України залежно від стадії розвитку її галузей. На основі узагальнення світової практики запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стадій розвитку галузей промисловості та економіки в цілому та показано, що більшість галузей вітчизняної промисловості знаходяться на стадії занепаду або зрілості, а економіка в цілому є низькоефективною та деіндустріалізованою, що потребує державної підтримки з її реконструкції. Розроблено механізм державної підтримки реконструкції промисловості України, який включає базові інструменти загальної підтримки та спеціалізовані інструменти. Основними елементами механізму, спрямованими на активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності, є запровадження інститутів розвитку, податкової стимулюючої політики та індустріальних парків. Запропоновано систему критеріїв оцінки ефективності механізму державної підтримки реконструкції промисловості України, які дозволяють здійснювати багатосторонню прогнозну та фактичну оцінку. Здійснено оцінку потенційної ефективності законопроєктів, які реалізують окремі елементи механізму державної підтримки.
03.12.2020
завантажити
#Монографії 
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України
Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Н. В. Белікова, О. Ю. Полякова, В. Є. Хаустова, І. Ю. Гришова, І. В. Ярошенко,О. М. Красноносова, Д. Г. Михайленко, І. В. Семигуліна, О. В. Тур, О. М. Леванда, Р. В. Харченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 280 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню проблем розвитку сільських територій і аграрної сфери України та пошуку шляхів їх розв’язання. Побудовано когнітивну карту проблем розвитку, головними з яких є депопуляція, спустошення сільських територій, структурні диспропорції аграрного виробництва, занепад соціальної інфраструктури та неефективність сільських територіальних громад. Розроблено концептуальні положення розвитку сільських територій в Україні на основі активізації та диверсифікації агропромислового виробництва, впровадження проєктного підходу як основи державної підтримки сільгоспвиробників; обґрунтовано систему цілей та підцілей розвитку; запропоновано проєкти «Село майбутнього» для об’єднаної сільської територіальної громади із залученням інструментів публічно-приватного партнерства, проєкти розвитку окремих напрямів тваринництва для індивідуальних і фермерських господарств.
20.08.2020
завантажити
#Монографії 
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. В. Шпілєвський, Є. І. Котляров, Т. І. Салашенко, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, Д. М. Костенко, О. В. Шпілєвський, О. В. Лелюк, Г. В. Мілютін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 344 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню питань декарбонізації і розвитку розподіленої електроенергетики України. Проведено аналіз глобальних викликів, міжнародних домовленостей і законодавчого забезпечення щодо декарбонізації економік країн світу. Проаналізовано структурні зрушення в електроенергетиці України та їх вплив на зменшення викидів двоокису вуглецю. Оцінено стан електроенергетичного комплексу України на шляху до енергетичного переходу, зокрема, визначено його прогресивність, рівень електроенергетичної безпеки, рівень розвитку розподіленої електроенергетики. Розроблено сценарії декарбонізації електроенергетики України, з-поміж яких основну увагу приділено сценарію розвитку високоефективної розподіленої когенерації. Обґрунтовано напрями розбудови розподіленої енергетики великого міста (на прикладі м. Харків). Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з питань стратегічного розвитку енергетичного сектора.
21.07.2020
завантажити
#Монографії 
Успаленко В.І., Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Аналіз процесів капіталізації в країнах світу та Україні
Фінанси суб’єктів господарювання в умовах трансформації економічних відносин : монографія / за ред. д.е.н. О. О. Солодовнік. – Харків : Лідер, 2020. – 392 с. ISBN 978-617-7476-39-8 Досліджено проблеми розвитку фінансів суб’єктів господарювання в умовах трансформації економічних відносин, що відбувається під впливом глобалізації, діджиталізації, четвертої науково-технічної революції, формування колаборативної економіки та інших чинників сучасності. Розроблено теоретико-методологічні засади, методичні та практичні рекомендації щодо організації фінансів суб’єктів господарювання. Особливу увагу приділено проблематиці розвитку фінансових установ в умовах трансформації фінансового сектору.
21.07.2020
завантажити