#Монографії 
М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды.
#Монографії 
Иванова О.Ю. Налоговое стимулирование рационального использования энергоресурсов
#Монографії 
Полякова О.Ю. Влияние экологических налогов: современные подходы к моделированию
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды.
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
#Монографії 
М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
Кизим, І. В. Ярошенко, В. Є. Хаустова, І. О. Губарєва Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 476 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу країни. Представлено структурно-логічну модель вибору стратегічних пріоритетів розвитку ЛПК України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі, прогресивності структури лісопромислового комплексу та конкурентоспроможності виробництва продукції обробної промисловості в Україні та країнах світу. Здійснено ідентифікацію діючих і перспективних кластерів лісопромислового комплексу у регіонах України та визначено пріоритетні напрямки їх розвитку. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також фахівців з питань вивчення проблем формування стратегічних напрямів розвитку галузей національної економіки.
06.12.2019
завантажити
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 416 с. Монографію присвячено дослідженню впливу інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн світу й України. Уточнено сутність поняття та здійснено оцінку конкурентоспроможності України порівняно з іншими країнами світу. Визначено основні процеси у світовій економіці, що в умовах глобалізації впливають на конкурентоспроможність економік країн, і сформовано схему їх взаємозалежності. Досліджено теоретичні засади злиттів і поглинань компаній як засобу концентрації економіки. Обґрунтовано гіпотези щодо впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки. Розроблено класифікацію процесів злиттів і поглинань компаній, визначено мотиви та механізми їх здійснення. Проаналізовано тенденції розвитку процесів злиттів і поглинань у країнах світу й Україні. Здійснено оцінку процесів концентрації економіки в країнах світу та Україні. Узагальнено теоретичні засади капіталізації та оцінки ринкової вартості компаній. Здійснено оцінку та досліджено ринкову капіталізацію найкрупніших компаній країн світу й України, визначено вплив на неї процесів злиттів і поглинань. Побудовано моделі впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн і сформульовано відповідні наукові положення. Розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Рекомендовано для фахівців органів державної влади, які займаються питаннями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, а також науковців і практиків, що займаються різними аспектами проблем забезпечення конкурентоспроможності економіки, інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній, економічної концентрації та ринкової капіталізації.
30.07.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
Цифровые технологии налогового администрирования: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 263 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы практические аспекты цифровизации регистрационно-учетных технологий налогового администрирования. Рассмотрены перспективные информационные технологии регистрации и учета налогоплательщиков, возможности использования облачных технологий в налоговом администрировании. Исследованы возможности использования цифровых технологий в целях противодействию уклонению от уплаты налогов. Рассмотрены перспективы применения искусственного интеллекта в налоговом контроле, а также практика противодействия контрафакту на основе цифровой идентификации и чипизации товаров. Раскрыт опыт использования в России автоматической системы контроля НДС. Проанализирована практика налогового регулирования в цифровой экономике. Продемонстрирована эмпирика налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Рассмотрен опыт разных стран по цифровизации различных аспектов налогового администрирования.
17.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
Налоги в цифровой экономике. Теория и методология: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 279 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы формирования цифровой экономики. Рассмотрены философские аспекты и основные тенденции становления цифровой экономики. Исследованы методологические аспекты применения цифровых технологий. Сформулированы специфические особенности использования информационных технологий в налогообложении, технологий block-chain и интернета вещей. Исследованы проблемы коррекции теоретических основ налогообложения в цифровой экономике. Проанализирован регуляторный потенциал различных налогов в контексте цифровизации экономики. Рассмотрена специфика трансформации отдельных видов налогов в условиях цифровой экономики. Проанализированы перспективы трансформации подоходного, имущественного и транспортного налогообложения, социальных платежей.
16.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды.
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 479 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы идентификации природных ресурсов как предмета налогообложения и теоретические основы налогообложения отдельных видов природных ресурсов. Рассмотрены основные тенденции развития практики налогообложения природных ресурсов экономически развитых стран. Сформулированы тренды налогообложения природных ресурсов в некоторых странах с развивающимися рынками. Исследована роль налогов в рациональном использовании природных ресурсов. Рассмотрены перспективы совершенствования налогообложения полезных ископаемых в России. Проанализированы перспективы совершенствования налогообложения общераспространенных природных ресурсов в России. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере природных ресурсов и налогообложения.
22.05.2018
завантажити
#Монографії 
Иванова О.Ю. Налоговое стимулирование рационального использования энергоресурсов
Иванова О.Ю. Налоговое стимулирование рационального использования энергоресурсов // Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — C.282-294. В монографии рассмотрены актуальные вопросы стимулирования рационального использования энергоресурсов. Рассмотрены основные тенденции развития практики налогообложения энергетических ресурсов в экономически развитых и развивающихся странах. Обоснована роль налоговой политики в государственном регулировании рационального использования энергетических ресурсов. Произведена группировка инструментов налогового стимулирования рационального использования энергоресурсов, применяемых в мировой практике. Проанализированы особенности применения налоговых льгот (ускоренной амортизации, налогового кредита, налоговых каникул и налоговой скидки) при стимулировании энергоэффективности и энергосбережения для домохозяйств и субъектов хозяйствования. Предложены направления стимулирования эффективного использования энергетических ресурсов.
22.05.2018
завантажити
#Монографії 
Полякова О.Ю. Влияние экологических налогов: современные подходы к моделированию
Полякова О.Ю. Влияние экологических налогов: современные подходы к моделированию // Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 282-293. Улучшение экологического состояния как одна из основных составляющих устойчивого развития постоянно является темой мировых дискуссий, форумов и международных договоров. Несмотря на большой интерес к оценке эффективности налогообложения в контексте экологической политики, большая часть исследований носит констатирующий характер, а методы экономико-математического моделирования не используются повсеместно. В работе проведен анализ наиболее популярных и перспективных моделей, позволяющих оценить последствия тех или иных мер, в т.ч. использования отдельных налоговых инструментов. Рассмотрены такие подходы как системная динамика, модели общего вычислимого равновесия, структурное эконометрическое моделирование, модели поведения и модели теории игр. Показаны преимущества и недостатки каждого вида моделирования с точки зрения целесообразности применения в различных условиях для оценки эффективности экологических налогов. Анализ мировой практики применения различных подходов к моделированию показал, что наиболее широко используются модели вычислимого равновесия (GEM-E3) и структурные эконометрический модели (E3ME), в то же время потенциал системно-динамического моделирования используется крайне слабо.
22.05.2018
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды.
Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 359 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы экологического налогообложения. Рассмотрены классификации экологических налогов, функции и принципы экологического налогообложения. Рассмотрена мировая практика применения отдельных видов экологических налогов. Исследованы экологические аспекты налогового регулирования. Проанализированы эффекты и эффективность экологического налогообложения. Сформулированы тренды развития экологического налогообложения. Рассмотрены современные тенденции экологического налогообложения в разных регионах мира. Сформулированы перспективы развития международного сотрудничества в экологическом налогообложении. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере природных ресурсов и налогообложения.
15.05.2018
завантажити
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
Матюшенко І. Ю.Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. - 448 c. У монографії досліджено особливості технологічного розвитку економік країн світу для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової ревоюції, а саме: визначено сутність актуальних економічних парадигм, спрямованих на вирішення глобальних проблем; охарактеризовано конвергенцію NBIC-технологій як ключового фактора нової промислової революції, а також досліджено процес конвергенції знань, технологій і суспільства як механізму вирішення глобальних проблем. Визначено тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у країнах світу й Україні, в тому числі наведено основні напрями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій, найбільш перспективних для розвинених країн, країн, що розвиваються, та України. Запропоновано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції, визначено напрями використання конвергентних технологій в Україні на прикладі модернізації авіакосмічного комплексу, а також наведено пропозиції щодо інфраструктури вітчизняного дослідницького простору відповідно до європейської практики. Монографію призначено для широкого кола читачів, що цікавляться особливостями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції та розвитку сучасних інтеграційних процесів.
14.09.2017
завантажити