#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
#Статті 
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks
#Статті 
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст
#Статті 
Іванова О.Ю., Малишко Ю.В., Лаптєв В.І. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы
#Статті 
Іванова О.Ю., Лаптєв В.І., Малишко Ю.В. Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 111-122. Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Здійснено оцінку концентрації економіки України.
30.10.2017
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика // Бізнес Інформ. - 2017. - № 8. - С. 49–56. Статтю присвячено дослідженню теорії та практики оцінки конкурентоспроможності економік країн світу. Досліджено етапи розвитку методології оцінки конкурентоспроможності країн та особливості використовуваних в їх межах підходів. Доведено, що найбільш ґрунтовними та застосовуваними у світовій практиці є методології Всесвітнього економічного форуму (WEF) та Інституту розвитку менеджменту (IMD). Розглянуто особливості даних методологій, застосовувані складові, показники та процедури розрахунку. Проаналізовано рейтинги конкурентоспроможності країн світу IMD та WEF у 2016–2017 рр. Визначено місце України в даних рейтингах. На підставі отриманих результатів зроблено висновок про досить низький рівень конкурентоспроможності країни та необхідність обґрунтування концепції її підвищення.
02.10.2017
завантажити
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні//Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 221-228. У статті проведено аналіз застосування бюджетних, грошово-кредитних та податкових інструментів державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні, в результаті якого виявлено переваги встановлених чинним законодавством України фінансових інструментів стимулювання розвитку вищої освіти та недоліки їх практичного використання. Доведено, що починаючи з 2014 р. в Україні не здійснюється належного фінансування сфери вищої освіти. Це підтверджується скороченням видатків Зведеного бюджету на вищу освіту, частки видатків на вищу освіту у загальних видатках Зведеного бюджету, суми видатків на вищу освіту у ВВП. Це вимагає пошуку вищими навчальними закладами (далі ВНЗ) фінансових ресурсів з інших джерел та в цілому стримує розвиток вищої освіти в Україні. В умовах звуження сфери застосування бюджетних важелів розвитку вищої освіти та незадовільного використання інструментів грошово-кредитної політики найбільший інтерес представляють інструменти податкового регулювання. Аналіз особливостей оподаткування освітніх послуг свідчить, що суб’єктами податкового регулювання є студенти (податок на доходи фізичних осіб) та вищі навчальні заклади( ПДВ та податок на прибуток). В статті проведене міжнародне порівняння застосування деяких фінансових інструментів регулювання розвитку вищої освіти. Обґрунтовано напрями удосконалення фінансової політики України в сфері стимулювання розвитку вищої освіти, забезпечення її доступності та якості.
27.09.2017
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива // Проблеми економіки. - 2017. - №2. - С.104-110. У статті зазначено сталу тенденцію до посилення нафтової залежності України, що створює загрозу економічній безпеці національного господарства, та доведено перспективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Наведено техніко-організаційно-економічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Доведено гіпотезу про перспективність організації виробництва синтетичного рідкого палива на основі технології пароплазмової газифікації вугілля. Змодельовано прогнозний ресурсний цикл країни на 2020 р. за умов освоєння цієї технології.
04.09.2017
завантажити
#Статті 
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks // Banks and Bank Systems. – Volume 12. – Issue 3. – 2017. – p. 215-227. The attraction of deposits by the banks in Ukraine is the basis for the formation of their resource base, which is an essential component of the banking financial potential. A qualitative formation of the bank’s resource base is carried out through proper manage¬ment of attracting deposits in terms of their selection and giving preferences to specific sources of resource allocation. That is why the determination of priorities in attracting resources by banks and the formation of appropriate tools is an important tactical task in ensuring the stability of the Ukrainian banking system. The problem of new approaches to the management of deposits was especially acute during the crisis and the reduction of confidence of the population of Ukraine in the banking system, which makes actual the topic of the article and determines the importance of solving the tasks set in it. The goal of the paper is to develop tools for determining priorities of the main sources of attract¬ing deposits by banks taking into account the system of criteria as a prerequisite for op¬timizing deposit portfolios of banks and the basis for the formation of their financial po-tential. The article proposes a sequence of stages and the corresponding tools that ensure the determination of priorities of different sources for attracting deposit funds of banks taking into account the criteria of time, minimization of costs and risks, balanced state of terms and volumes, equilibrium of costs and risks, ensuring a qualitative formation and effective use of the financial potential of the bank, ensuring a certain level of development of the bank. The use of the proposed approach made it possible to obtain such estimates that reflect priorities according to the criteria of minimization and equilibrium of risks and costs, a balanced state of terms and volumes and ensuring a specified level of the bank’s development, making it possible to determine the priorities of the main sources of attraction of financial resources for five banks in Ukraine.
01.09.2017
завантажити
#Статті 
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 48–54. Країнами Європейського Союзу напрацьований багатий досвід у питаннях розробки та проведення збалансованої соціально-економічної і регіональної політики. Розвитку регіонів та окремих територій і міст в цих країнах приділено особливу увагу, оскільки цей напрямок має одну з найбільших можливостей щодо створення синергетичного ефекту за рахунок зменшення нерівності регіонального (територіального) розвитку та результативного використання наявного потенціалу і, як наслідок, забезпечує зростання добробуту громадян територій, зниження соціально-політичної напруги в суспільстві, створення нових робочих місць і підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Інтеграція України в сучасне світове співтовариство передбачає розробку та реалізацію ефективної регіональної політики, яка проводиться на основі комплексного та раціонального використання всіх ресурсів багатоцільового призначення і залежить від комплексної оцінки наявного соціально-економічного потенціалу країни в цілому та її регіонів, виявлення джерел і масштабів розвитку, визначення та оцінку перспективних варіантів соціально-економічного розвитку країни та окремих територій на основі раціонального розміщення продуктивних сил з урахуванням спеціалізації та індивідуальних особливостей. В умовах впровадження реформи децентралізації влади в Україні відповідальність органів місцевої влади по забезпеченню результативного управління за багатьма сферами життєдіяльності на місцях стає все більшою. Сталий та ефективний економічний розвиток територій є запорукою високого рівня якості життя населення у всіх його вимірах. Водночас необхідним є повне усвідомлення головних проблем громад, міст і шляхів їх вирішення у контексті глобальних трендів розвитку територій, зокрема міст у світі.
30.08.2017
завантажити
#Статті 
Іванова О.Ю., Малишко Ю.В., Лаптєв В.І. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України
Іванова О.Ю., Малишко Ю.В., Лаптєв В.І. Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України // Бізнес Інформ – №6 – 2017. – С. 201-206. У статті проаналізовано сутність поняття «державний фінансовий контроль». Виділено елементи, притаманні системі фінансового контролю України. Визначено місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю. Обґрунтовано, що завдяки проведенню контрольних заходів державними фіскальними органами забезпечується не тільки дотримання податкового законодавства, а й безпосереднє залучення фінансових ресурсів до державного бюджету. За допомогою застосування інструментарію факторного аналізу обґрунтовано агреговані фактори, що впливають на ефективність податкового контролю: «продуктивність проведення податкового контролю» та «організація податкового адміністрування». Аналіз факторних навантажень дозволив дійти висновку, що найбільш впливовими факторами на ефективність податкового контролю в Україні є витрати на утримання контролюючих органів та кількість проведених податкових консультацій.
31.07.2017
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы//Инновационное развитие экономики. 2017. - № 4 (40). – С. 7-16. Оглядова стаття присвячена аналізу наукової дискусії з проблем напрямів реформування податкових систем, що відбулася на ІХ Міжнародному симпозіумі “Теорія і практика податкових реформ” (2-9 липня 2017 року, м, Калінінград, Світлогорськ). В податковому симпозіумі прийняли участь 111 вчених і практиків з 6 країн (Німеччина, Китай, Польща, Україна, Білорусь, Росія), в тому числі 38 докторів та 58 кандидатів економічних наук – визнаних авторитетів в галузі оподаткування. Вони представляли 41 ВНЗ з 32 міст країн-учасників симпозіуму. В статті детально викладені основні тези виступів фахівців з оподаткування з різних країн на пленарному засіданні, на круглих столах та секціях за проблемами: податкова політика в сучасному світі; особливості організації та функціонування спеціальних економічних зон; цифрові технології в оподаткуванні та податковому контролі; тенденції реформування податків на працю; об’єктивізація податкової бази, її відображення в обліку та звітності; фіскальне регулювання володіння та використання вантажного автотранспорту; управління податковою безпекою територій та ін.
28.07.2017
завантажити
#Статті 
Іванова О.Ю., Лаптєв В.І., Малишко Ю.В. Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні
Іванова О.Ю., Лаптєв В.І., Малишко Ю.В. Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні // Проблеми економіки. – №2. – 2017. – С. 90-97. Проведено аналіз кількості перевірок суб’єктів господарювання, що були здійснені контролюючими органами в Україні в 2015 р.. В результаті обґрунтовано, що для покращення бізнес-клімату в Україні першочергового значення набуває питання скорочення кількості перевірок суб’єктів господарювання. Виділено контрольні функції деяких Центральних органів виконавчої влади, які є схожими або однаковими, розглянуті випадки розділення однієї сфери контролю між декількома незалежними інспекціями. В результаті аналізу організації функціонування системи державного контролю в Україні виділено основні її проблеми та напрямки їх вирішення, серед яких: позбавити дублюючих контрольних функцій Державного агентства лісових ресурсів України та Державного агентства рибного господарства України, позбавити Державну службу України з питань праці функцій з контролю за суб’єктами господарювання, надавши ці функції наведеним вище органам. В результаті Державна служба України з питань праці буде виконувати лише функції з контролю за діяльністю Фондів. Наведені зміни дозволять не лише спростити систему Центральних органів виконавчої влади, що мають право проводити перевірки діяльності суб’єктів господарювання, за рахунок зменшення кількості таких органів, а й забезпечити проведення перевірок спеціальними органами.
27.07.2017
завантажити