#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
#Статті 
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks
#Статті 
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы
#Статті 
Полякова О.Ю., Шликова В.О. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура
#Статті 
Іванов Ю.Б., Швабій К.І. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні
#Статті 
Hubarieva I., Chmutova I., Hontar D. The Cognitive Modeling of the Development of the Ukrainian Banking System
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 111-122. Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Здійснено оцінку концентрації економіки України.
30.10.2017
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
02.10.2017
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
04.09.2017
завантажити
#Статті 
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks
Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority Sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial Potential of Banks // Banks and Bank Systems. – Volume 12. – Issue 3. – 2017. – p. 215-227. The attraction of deposits by the banks in Ukraine is the basis for the formation of their resource base, which is an essential component of the banking financial potential. A qualitative formation of the bank’s resource base is carried out through proper manage¬ment of attracting deposits in terms of their selection and giving preferences to specific sources of resource allocation. That is why the determination of priorities in attracting resources by banks and the formation of appropriate tools is an important tactical task in ensuring the stability of the Ukrainian banking system. The problem of new approaches to the management of deposits was especially acute during the crisis and the reduction of confidence of the population of Ukraine in the banking system, which makes actual the topic of the article and determines the importance of solving the tasks set in it. The goal of the paper is to develop tools for determining priorities of the main sources of attract¬ing deposits by banks taking into account the system of criteria as a prerequisite for op¬timizing deposit portfolios of banks and the basis for the formation of their financial po-tential. The article proposes a sequence of stages and the corresponding tools that ensure the determination of priorities of different sources for attracting deposit funds of banks taking into account the criteria of time, minimization of costs and risks, balanced state of terms and volumes, equilibrium of costs and risks, ensuring a qualitative formation and effective use of the financial potential of the bank, ensuring a certain level of development of the bank. The use of the proposed approach made it possible to obtain such estimates that reflect priorities according to the criteria of minimization and equilibrium of risks and costs, a balanced state of terms and volumes and ensuring a specified level of the bank’s development, making it possible to determine the priorities of the main sources of attraction of financial resources for five banks in Ukraine.
01.09.2017
завантажити
#Статті 
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст
Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст // Проблеми економіки. – 2017. – №1. – C. 48–54. Країнами Європейського Союзу напрацьований багатий досвід у питаннях розробки та проведення збалансованої соціально-економічної і регіональної політики. Розвитку регіонів та окремих територій і міст в цих країнах приділено особливу увагу, оскільки цей напрямок має одну з найбільших можливостей щодо створення синергетичного ефекту за рахунок зменшення нерівності регіонального (територіального) розвитку та результативного використання наявного потенціалу і, як наслідок, забезпечує зростання добробуту громадян територій, зниження соціально-політичної напруги в суспільстві, створення нових робочих місць і підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки в цілому. Інтеграція України в сучасне світове співтовариство передбачає розробку та реалізацію ефективної регіональної політики, яка проводиться на основі комплексного та раціонального використання всіх ресурсів багатоцільового призначення і залежить від комплексної оцінки наявного соціально-економічного потенціалу країни в цілому та її регіонів, виявлення джерел і масштабів розвитку, визначення та оцінку перспективних варіантів соціально-економічного розвитку країни та окремих територій на основі раціонального розміщення продуктивних сил з урахуванням спеціалізації та індивідуальних особливостей. В умовах впровадження реформи децентралізації влади в Україні відповідальність органів місцевої влади по забезпеченню результативного управління за багатьма сферами життєдіяльності на місцях стає все більшою. Сталий та ефективний економічний розвиток територій є запорукою високого рівня якості життя населення у всіх його вимірах. Водночас необхідним є повне усвідомлення головних проблем громад, міст і шляхів їх вирішення у контексті глобальних трендів розвитку територій, зокрема міст у світі.
30.08.2017
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Баринов А.Я. Перспективы совершенствования налоговой системы//Инновационное развитие экономики. 2017. - № 4 (40). – С. 7-16. Оглядова стаття присвячена аналізу наукової дискусії з проблем напрямів реформування податкових систем, що відбулася на ІХ Міжнародному симпозіумі “Теорія і практика податкових реформ” (2-9 липня 2017 року, м, Калінінград, Світлогорськ). В податковому симпозіумі прийняли участь 111 вчених і практиків з 6 країн (Німеччина, Китай, Польща, Україна, Білорусь, Росія), в тому числі 38 докторів та 58 кандидатів економічних наук – визнаних авторитетів в галузі оподаткування. Вони представляли 41 ВНЗ з 32 міст країн-учасників симпозіуму. В статті детально викладені основні тези виступів фахівців з оподаткування з різних країн на пленарному засіданні, на круглих столах та секціях за проблемами: податкова політика в сучасному світі; особливості організації та функціонування спеціальних економічних зон; цифрові технології в оподаткуванні та податковому контролі; тенденції реформування податків на працю; об’єктивізація податкової бази, її відображення в обліку та звітності; фіскальне регулювання володіння та використання вантажного автотранспорту; управління податковою безпекою територій та ін.
28.07.2017
завантажити
#Статті 
Полякова О.Ю., Шликова В.О. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура
Полякова О.Ю., Шликова В.О. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура // Проблеми економіки. – 2017. – №2. – C. 124–131. Здійснено аналіз тенденцій і структури патентування розробок у сфері біотехнологій. Основою дослідження стали інформація, що міститься у базах даних WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), яку було використано для міжнародних порівнянь, та «Винаходи (корисні моделі) в Україні» Українського інституту інтелектуальної власності для детального дослідження запатентованих розробок на національному рівні. Аналіз патентування українських розробок за період 2000–2015 рр. продемонстрував слабку патентну активність України на міжнародному рівні. Найбільша кількість діючих патентів із біотехнологій, одержаних у Державній службі інтелектуальної власності України, які мають українських власників, належить підкласу C12N – «Мікроорганізми або ферменти; їх композиції; розмножування, консервування або зберігання мікроорганізмів; мутації або генетична інженерія; поживні середовища» і становить 315 одиниць. У структурі патентів у сфері біотехнологій з індексом C12N, власниками яких є українські організації, превалюють державні наукові установи НАН України та УААН. Представники підприємницького сектора серед власників патентів майже відсутні. Серед іноземних власників патентів спостерігається протилежна тенденція – лідирують представники бізнес-структур. Таким чином, перспективи розвитку біотехнологій в Україні суттєво залежать від активізації співпраці наукових установ із бізнесом, що має стати пріоритетом державної науково-технічної політики.
20.07.2017
завантажити
#Статті 
Іванов Ю.Б., Швабій К.І. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні
Іванов Ю.Б., Швабій К.І. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні //Фінанси України. – 2017. – № 5. – С. 39-52 В системі важелів управління економікою та державними фінансами в Україні державній податковій̆ політиці, підходам до її формування й реалізації відводиться другорядна роль. З огляду на це мета статті полягає в узагальненні практики проведення податкової політики в Україні та розробленні пропозицій щодо підвищення ефективності як процесу її формування, так і його результату (якості політики) з урахуванням передового світового досвіду. В ході дослідження встановлено, що зміст податкової політики має бути підпорядкований і узгоджений із цілями соціально-економічного розвитку країни в контексті нової моделі суспільства. При цьому показано, що при виборі податкової політики та відповідних механізмів існують обмеження економічного, політичного, інформаційного й інституціонального характеру. Запропоновано інституціональний механізм формування та реалізації державної податкової політики в Україні, що дасть змогу впорядкувати всі процеси й процедури її розроблення, котрі надалі мають стати частиною традиції та суспільної культури, а також уникнути багатьох суперечностей і конфліктів на етапі її формування. З’ясовано, що для поліпшення якості податкової політики потрібна підтримка та ефективна комунікація як із теоретичною, так і з прикладною наукою. Доведено, що науковий підхід здатний продукувати об’єктивні фіскальні правила й податкові механізми, котрі згодом перекладаються мовою закону, та дає можливість мінімізувати дискреційні політичні рішення. Сформульовано пропозиції стосовно застосування системного підходу до податкової політики на основі наукових розробок і найкращої світової практики, а також стратегії реалізації такої політики шляхом її деталізації в щорічних податкових резолюціях.
05.07.2017
завантажити
#Статті 
Hubarieva I., Chmutova I., Hontar D. The Cognitive Modeling of the Development of the Ukrainian Banking System
Hubarieva I., Chmutova I., Hontar D. The Cognitive Modeling of the Development of the Ukrainian Banking System // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2017. – випуск 1(22). – С. 246-253. The aim of the study is the analysis of the development of the banking system of Ukraine in the current economic and political conditions and identifying the opportunities of using the cognitive technologies for predicting its development. Methodical research tools include the cognitive modeling, which allows establishing a qualitative relationship between quantitative indicators. Testing of methodological tools was conducted on the example of the Ukrainian banks. It was analyzed the current financial position of the banking system of Ukraine with the help of the indicators of profitability, equity, liquidity, business activity. As a result the substantial worsening of indicators of basic performance of Ukrainian banks was discovered. It was investigated the possibilities of using cognitive models in bank's management for prediction the development of the banking system of Ukraine. It was proposed to use integrated assessment of financial stability of the Ukrainian banking system as a factor that reflects the level of its development. By using cognitive modeling intercommunication of indexes that characterize financial sustainability of Ukrainian banking system was investigated. It was founded that among the indicators of financial sustainability of Ukrainian banking system the most important is an index of correlation of clean open position in foreign currency to the capital. It was proposed to use the results of cognitive analysis in constructing scenarios of development of the banking system of Ukraine.
18.05.2017
завантажити