#Статті 
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни
#Статті 
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн ЄС
#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
#Статті 
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України
#Статті 
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій // Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - 2018. - №4(15). - С.297-300. У статті проаналізовано сутність наявних підходів до розроблення концепції розумного міста. Визначено, що в сучасних умовах заходи з трансформації міст у розумні мають здійснюватися відповідно до завдань сталого розвитку територій, а також бути складовою стратегій розвитку міст. Виокремлено основні проблеми формування розумних міст в Україні, окреслено шляхи їх вирішення.
25.01.2019
завантажити
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 19. – Частина 1. – 2018. – С.109-113. У статті подано рекомендації щодо удосконалення організації процесу стратегічного управління економічною безпекою країни, який включає такі етапи: визначення стратегічних цілей; стратегічний аналіз; визначення переліку та пріоритетності загроз економічній безпеці країни; оцінювання рівня економічної безпеки країни; моделювання сценаріїв убезпечення економіки країни; формування стратегії та тактики забезпечення економічної безпеки країни; розроблення заходів, засобів та механізмів реалізації стратегії економічної безпеки країни; моніторинг і контроль. Зосереджено увагу на технології процесу забезпечення економічної безпеки країни, що поетапно формується та реалізується через процеси методами, засобами, заходами та інструментами стратегічного управління. Обґрунтовано перелік загроз економічній безпеці України та їх пріоритетність. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки країни. Розроблене методичне забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки країни, яке ґрунтується на розрахунку інтегрального показника, дало змогу сформувати підґрунтя для проведення кластеризації України та країн ЄС.
22.01.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн ЄС
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу // Фінанси України. – 2018. – №4. – С. 7-18. Метою статті є вдосконалення методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки країни, зокрема запропоновано відповідні рекомендації. В основу оцінювання рівня економічної безпеки країни пропонується покласти ієрархічно побудовану систему показників, що включає інтегральний, комплексні й часткові показники. Інтегральний показник передбачає такі складові, як економічна, соціальна, політична, духовна, і формується за допомогою використання методів кореляційного та кластерного аналізу, а також методу таксономії, що дає змогу визначити рівень та диспропорції розвитку країни і може бути основою для формування її економічної безпеки. Для оцінювання рівня економічної безпеки країни було використано міжнародні рейтинги, котрі характеризують безпеку країни в економічній, політичній, соціальній та духовній сферах. У процесі дослідження виявлено основні недоліки в забезпеченні економічної безпеки України порівняно з країнами – членами ЄС за складовими її Інтегрального показника. З’ясовано, що економічна сфера є головною проблемною компонентою забезпечення безпеки національної економіки для нашої країни.
17.01.2019
завантажити
#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Випуск 20. – Частина 3. – С. 22-28. У статті розглянуті основні елементи дизайну ринків електроенергії ЄС, зокрема склад акторів ринку, форми оптової торгівлі, а також часові сегменти ринку. Встановлено, що найбільш розвинуті ринки електроенергії характеризуються достатньою чисельністю гравців як з боку оптових продавців, так і з боку оптових покупців, які продають електроенергію на біржових аукціонах якомога ближче до реального часу.
20.12.2018
завантажити
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - №4(66). - С.130-135. Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності розроблення концепції розумного міста з урахуванням стратегічних цілей сталого розвитку України. Доведено, що в сучасних умовах завдання сталого розвитку визначають засади формування принципів функціонування різних територіальних утворень, зокрема міст, у зв’язку з активізацією процесу урбанізації та зростанням гостроти проблем місцевого розвитку (застаріла інфраструктура, забруднення навколишнього середовища, погіршення соціального стану тощо). Запропоновано розробляти напрями вирішення наявних викликів на основі формування архітектури розумного міста, яка містить такі елементи, як інноваційні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні; інфраструктура, що відповідає потребам сучасного міста та цілям сталого розвитку; управління з урахуванням вимоги запровадження органу, відповідального за створення розумного міста; програми та проекти, спрямовані на впровадження складників розумного міста; види діяльності національної економіки, щодо яких застосовуються інноваційні розробки. Обґрунтовано, що визначення складників концепції розумного міста має відбуватися відповідно до елементів його архітектури.
10.12.2018
завантажити
#Статті 
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми економіки. - 2018. - № 2(36). - С.146-151. Фінансові системи повинні забезпечувати реальне зростання вартості, що виникає при здійсненні місцевими органами своїх повноважень. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів, спрямованих на подолання наслідків нерівного розподілу. Метою роботи є уточнення складу та послідовності управлінських заходів з боку органів місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає поняття територіальної громади таким чином: це жителі, які об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста. Відповідні населені пункти є самостійними адміністративно-територіальними одиницями. Кожна така одиниця має певні пріоритети розвитку. Погодження пріоритетів є складним завданням. До фінансових функцій органів місцевого самоврядування відноситься формування бюджету. Він включає у себе поняття місцевого бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; районного бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад селищ і міст районного підпорядкування і виконання місцевих програм, і здійснення бюджетного вирівнювання; обласного бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм і здійснення бюджетного вирівнювання. Розвиток місцевого самоврядування в Україні та реформування територіального устрою вимагають використання нових інструментів і методів стратегічного управління діяльністю місцевих громад, погодження пріоритетів їх розвитку, формування нової структури відносин між центром і периферією. Розвиток місцевого самоврядування характеризується перерозподілом владних повноважень на користь периферії та інституційної багатополярності, що потребує подальшого поглибленого дослідження можливості узгодження пріоритетів розвитку територіальних громад у межах адміністративних територій.
04.12.2018
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Том 11, № 5. – с. 157-162. Обзорная статья посвящена анализу научной дискуссии по проблемам реформирования налоговых систем, состоявшейся на Х Международном симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ» (1-7 июля 2018, г. Владивосток). В налоговом симпозиуме приняли участие 120 ученых и практиков, представляющих 55 университетов шести стран (Беларусь, Китай, Германия, Россия, Украина, Япония).
20.11.2018
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения // Инновационное развитие экономики. – 2018. – №4 (46). – с.7-13. В статье говорится о проведении десятого международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ». Освещаются основные мероприятия симпозиума. Анализируются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских проектов. Приводятся ключевые идеи докладов, формулируются практические рекомендации по итогам обсуждения этих докладов, сообщается место и время проведения следующего симпозиума.
20.11.2018
завантажити
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України // Економіка та підприємництво. - 2018. - № 40. - С. 269-278. У статті систематизовано наукові погляди на структуру та зміст системи державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу України. Визначено напрями екологізації лісопромислового комплексу. Система державного регулювання призначена впливати на функціонування і забезпечення екологізації ЛПК за допомогою сукупності методів, інструментів, правил, прийомів, процедур, вона являє собою механізм взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів і дій, що реалізуються і коригуються органами влади національного, регіонального та муніципального рівнів, спрямованих на мобілізацію і ефективне використання інноваційного потенціалу, на активізацію і стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів з позиції досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку національної економіки. Виокремлено основні механізми державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу: програмно-проектний, фінансовий, інноваційно-технологічний, державно-приватного партнерства, мотиваційний. Використання кожного із запропонованих механізмів екологізації буде виступати в якості каталізатора розвитку не тільки лісопромислового комплексу, а і національної економіки, сприяти забезпеченню економічної та екологічної безпеки країни.
06.11.2018
завантажити