#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
#Статті 
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine
#Статті 
Кизим М.О., Лелюк О.В., Костенко Д.М. Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні
#Статті 
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни
#Статті 
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн ЄС
#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
Быков А.А., Высоцкий С.Ю., Хаустович Н.А., Хвалько Т.В., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине // Научные труды Белорусского государственного экономического университета.- Минск : БГЭУ, 2019. - Вып. 12 - C. 63-72. На базе методики ОЭСР, адаптированной для условий Беларуси и Украины, проведен анализ формирования и движения добавленной стоимости в экономиках двух стран по данным таблиц "затраты-выпуск" за 2016 г. Выявлены существующие общие проблемы стран и позитивные тенденции. Проведенный анализ позволил сделать выводы о необходимости взаимовыгодной координации экономической и промышленной политики Украины и Беларуси. Перспективным направлением дальнейших исследований является детальный анализ двусторонней торговли Украины и Беларуси с точки зрения движения добавленной стоимости для формирования приоритетных программ экономического сотрудничества.
10.07.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Крамарев Г.В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України // Проблеми економіки. - 2019. - № 1 (39). - С.28-45. Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та світового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну характеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: моделі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів / країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) → МKD (середньовузлова збірка) та випуск компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.
12.04.2019
завантажити
#Статті 
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents // Science and Innovation. - №15(1). - С.27-45. Modern biotechnology is among the top priorities in every advanced economy. Successful management of technology development requires an unbiased analysis of scholarly research results and their forecasting. The correspondence of technological development to the world trends plays an important role in ensuring the economy’s competitiveness. The purpose of the study is to determine the world trends in scholarly research and developments in the field of biotechnology, as well as the correspondence of the situation in Ukraine to the world trends. Bibliometric and patent analysis is one of the most common tools for analyzing the current state, promising directions of scholarly research and commercial use. This research presents the results of analysis of the world and Ukrainian trends in publication and patent activities in the sphere of biotechnology for 2000—2015, as well as forecasts for 2016—2019. The trend models have been constructed for forecasting. Biotechnology-related publications of SCImago Journal & Country Rank portal, Science Direct database, and Vernadsky National Library of Ukraine abstract database, as well as patents of the World Intellectual Property Organization database have been used. The forecast results have shown an upward tendency in the global amount of publications and patents in biotechnology, in the coming years. In all areas of biotechnology, the share of Ukrainian publications in the global space of biotechnological research is extremely small. Among the analyzed areas, the largest forecasted share of Ukrainian origin publications in international databases belongs to Materials Science — Biomaterials and amounts to 0.3% on the global sca le. The patenting of Ukrainian developments at the international level, provided the existing trend is maintained, will also remain at a very low level (0.05% on a global scale). China and the USA, which have a share of 33.1 and 24.9%, respectively, will keep leadership in this direction The total number of patents belonging to the EU Member States (28) will reach about 18.1%. For today, Ukraine has certain advantages in the development of biotechnology in the field of agriculture, which can become the basis for the development of national bioeconomy. Consequently, in the agricultural sector, state support is needed to implement the existing developments by encouraging business. At the same time, in the medical field, there is a significant gap between Ukraine and the leading countries, thus the government should focus efforts on supporting research in this area in order to make its results ready for patenting.
21.03.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М.О., Лелюк О.В., Костенко Д.М. Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні
Кизим М.О., Лелюк О.В., Костенко Д.М. Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні // Проблеми економіки. - 2018. - № 4 (38). - С. 79-92. В статті доводиться, що концепція централізованого енергопостачання втрачає своє значення та їй на заміну приходить ідеологія нової парадигми розвитку енергетики, серед основних положень якої виділяється необхідність випереджаючого розвитку розподілених енергетичних систем. Метою цієї статті є розробка та апробація методичного підходу до оцінки рівня розвитку розподіленої енергетики в Україні та її областях. Визначено сутність поняття «розподілена енергетика» та її основні принципи: 1 – близькість розташування виробничих потужностей до споживача; 2 – маневреність виробничих потужностей; 3 – використання диверсифікованої номенклатури первинних паливно-енергетичних ресурсів (ППЕР). Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня розвитку розподіленої енергетики в Україні та її областях. В межах цього підходу: розраховано показник покриття попиту власним виробництвом в областях України; здійснено оцінку міри достатності власного виробництва для покриття попиту на електроенергію в них; розраховано показники розподіленої енергетики в областях України; досліджено структуру парку потужностей генерації електричної енергії в країні та розраховано показник маневреності потужності в її областях; оцінено рівень маневреності потужності в областях країни; проаналізовано структуру парку потужностей генерації електричної енергії в Україні за видами ППЕР і розраховано показник диверсифікації потужності за видами ППЕР в областях країни; оцінено міру рівня диверсифікації потужності областей України за видами ППЕР; розраховано інтегральний показник рівня розвитку розподіленої енергетики в областях України у 2017 р., що базується на часткових показниках: покриття попиту виробництвом, маневреності енергетики та диверсифікації потужностей. Розроблено характеристику областей України за мірою рівня розвитку розподіленої енергетики та доведено, що з трьох основних принципів розподіленої енергетики областям України не притаманний жоден.
06.02.2019
завантажити
#Статті 
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій
Тур О.В. Концепція розумного міста як основа забезпечення сталого розвитку територій // Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - 2018. - №4(15). - С.297-300. У статті проаналізовано сутність наявних підходів до розроблення концепції розумного міста. Визначено, що в сучасних умовах заходи з трансформації міст у розумні мають здійснюватися відповідно до завдань сталого розвитку територій, а також бути складовою стратегій розвитку міст. Виокремлено основні проблеми формування розумних міст в Україні, окреслено шляхи їх вирішення.
25.01.2019
завантажити
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Стратегічне управління економічною безпекою країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 19. – Частина 1. – 2018. – С.109-113. У статті подано рекомендації щодо удосконалення організації процесу стратегічного управління економічною безпекою країни, який включає такі етапи: визначення стратегічних цілей; стратегічний аналіз; визначення переліку та пріоритетності загроз економічній безпеці країни; оцінювання рівня економічної безпеки країни; моделювання сценаріїв убезпечення економіки країни; формування стратегії та тактики забезпечення економічної безпеки країни; розроблення заходів, засобів та механізмів реалізації стратегії економічної безпеки країни; моніторинг і контроль. Зосереджено увагу на технології процесу забезпечення економічної безпеки країни, що поетапно формується та реалізується через процеси методами, засобами, заходами та інструментами стратегічного управління. Обґрунтовано перелік загроз економічній безпеці України та їх пріоритетність. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня економічної безпеки країни. Розроблене методичне забезпечення оцінювання рівня економічної безпеки країни, яке ґрунтується на розрахунку інтегрального показника, дало змогу сформувати підґрунтя для проведення кластеризації України та країн ЄС.
22.01.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн ЄС
Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу // Фінанси України. – 2018. – №4. – С. 7-18. Метою статті є вдосконалення методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки країни, зокрема запропоновано відповідні рекомендації. В основу оцінювання рівня економічної безпеки країни пропонується покласти ієрархічно побудовану систему показників, що включає інтегральний, комплексні й часткові показники. Інтегральний показник передбачає такі складові, як економічна, соціальна, політична, духовна, і формується за допомогою використання методів кореляційного та кластерного аналізу, а також методу таксономії, що дає змогу визначити рівень та диспропорції розвитку країни і може бути основою для формування її економічної безпеки. Для оцінювання рівня економічної безпеки країни було використано міжнародні рейтинги, котрі характеризують безпеку країни в економічній, політичній, соціальній та духовній сферах. У процесі дослідження виявлено основні недоліки в забезпеченні економічної безпеки України порівняно з країнами – членами ЄС за складовими її Інтегрального показника. З’ясовано, що економічна сфера є головною проблемною компонентою забезпечення безпеки національної економіки для нашої країни.
17.01.2019
завантажити
#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Випуск 20. – Частина 3. – С. 22-28. У статті розглянуті основні елементи дизайну ринків електроенергії ЄС, зокрема склад акторів ринку, форми оптової торгівлі, а також часові сегменти ринку. Встановлено, що найбільш розвинуті ринки електроенергії характеризуються достатньою чисельністю гравців як з боку оптових продавців, так і з боку оптових покупців, які продають електроенергію на біржових аукціонах якомога ближче до реального часу.
20.12.2018
завантажити
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - №4(66). - С.130-135. Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності розроблення концепції розумного міста з урахуванням стратегічних цілей сталого розвитку України. Доведено, що в сучасних умовах завдання сталого розвитку визначають засади формування принципів функціонування різних територіальних утворень, зокрема міст, у зв’язку з активізацією процесу урбанізації та зростанням гостроти проблем місцевого розвитку (застаріла інфраструктура, забруднення навколишнього середовища, погіршення соціального стану тощо). Запропоновано розробляти напрями вирішення наявних викликів на основі формування архітектури розумного міста, яка містить такі елементи, як інноваційні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні; інфраструктура, що відповідає потребам сучасного міста та цілям сталого розвитку; управління з урахуванням вимоги запровадження органу, відповідального за створення розумного міста; програми та проекти, спрямовані на впровадження складників розумного міста; види діяльності національної економіки, щодо яких застосовуються інноваційні розробки. Обґрунтовано, що визначення складників концепції розумного міста має відбуватися відповідно до елементів його архітектури.
10.12.2018
завантажити