#Статті 
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки
#Статті 
Іванов Ю.Б. Податкова політика у сфері енергоефективності
#Статті 
Іванова О.Ю. Координаційні аспекти сучасного менеджменту персоналу
#Статті 
Полякова О.Ю. Модель оцінки стадії розвитку економіки України
#Статті 
Шликова В.О., Леванда О.М. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
#Статті 
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки // Проблеми економіки. – 2018. – №2(36). – С. 418-425. Метою статті є формування комплексної моделі ідентифікації, попередження та мінімізації розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. У статті представлено концептуальну схему дослідження поширення фінансової кризи в реальний сектор економіки, яка базується на гіпотезі про передування фінансової кризи кризі у реальному секторі. Доведено, що найбільш прийнятним для формування комплексної моделі розповсюдження фінансової кризи є використання імітаційної моделі, в основі якої лежить ударно-хвильова модель розповсюдження кризи. Для побудови плану експериментів використано методологію греко-латинського квадрата. Інтерпретацію результатів проведено відповідно до функції бажаності Харрінгтона, що покладено в основу сформованого підходу до визначення оптимальних та субоптимальних рішень щодо мінімізації розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. Запропоновано підхід до вибору субоптимальних рішень на основі оцінки їх вартості.
17.09.2018
завантажити
#Статті 
Іванов Ю.Б. Податкова політика у сфері енергоефективності
Іванов Ю.Б. Податкова політика у сфері енергоефективності // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип.40. – Ч.1. – C. 135–143. Метою статті є обґрунтування принципів та розробка підходів щодо вибору інструментів податкового регулювання на базі узагальнення світового досвіду податкової підтримки енергозбереження та енергоефективності. Узагальнено світову практику реалізації податкової політики у сфері забезпечення енергозбереження та енергоефективності. Визначено сфери застосування податкового інструментарію, перелік податків, що мають найбільший регуляторний потенціал в досліджуваний сфері та склад інструментів податкової політики. Розглянуто можливості застосування найбільш поширених інструментів податкової політики в українській практиці оподаткування.
17.05.2018
завантажити
#Статті 
Іванова О.Ю. Координаційні аспекти сучасного менеджменту персоналу
Іванова О.Ю. Координаційні аспекти сучасного менеджменту персоналу // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип.40. – Ч.1. – C. 144–150. Метою статті є обґрунтування впливу координації підприємств з органами місцевої та регіональної влади, громадськістю та іншими об’єднаннями на ефективність застосування методів менеджменту персоналу. Досліджено координаційні аспекти сучасного менеджменту персоналу. Обґрунтовано залежність ефективності сучасних методів менеджменту персоналу від взаємодії з регіональними органами влади. Визначено напрями координації підприємств та інших суб’єктів при управлінні персоналом в залежності від підсистем менеджменту персоналу.
17.05.2018
завантажити
#Статті 
Полякова О.Ю. Модель оцінки стадії розвитку економіки України
Полякова О.Ю. Модель оцінки стадії розвитку економіки України // Формування ринкової економіки в Україні. – 2018. – Вип.40. – Ч.1. – C. 115–123. Статтю присвячено актуальному питанню визначення стадії розвитку економіки країни. Сучасний етап розвитку економіки провідних країн позиціонується як постіндустріальний, головними чинниками якого є інформація, наука та інновації. Проте останні дослідження щодо перспектив світової економіки повертаються до ролі, характеру та необхідності індустріального розвитку. Метою дослідження є побудова моделі оцінки стадії розвитку економіки України, що дозволить визначити ті чинники розвитку, які є наразі недостатніми, але мають сприяти переходу до вищих щаблів розвитку. Порівняння характеристик стадій індустріалізації із класифікацією ВЕФ та UNIDO дозволило сформулювати припущення про наявність зв’язку між структурою економіки, місцем у ній досліджень, розробок та освіти та ефективністю економіки у цілому. Оцінювання стадії розвитку базується на міжкраїнових порівняннях за питомою вагою промисловості та сфери послуг у випуску, валовій доданій вартості та кінцевому споживанні домогосподарств, середньо- та високотехнологічної промисловості у доданій вартості та промисловому експорті, витратами на дослідження та розробки і освіту, питомою вагою комп’ютерних та інформаційних послуг і досліджень у проміжному споживанні та державному споживанні. Побудовано модель нечіткої ідентифікації стадій розвитку за сформованою системою критеріїв. Показано, що поточна стадія розвитку економіки України має ознаки розвитку, орієнтованого на ефективність, але подальша неоіндустріалізація можлива лише за умови цілеспрямованої підтримки науки та високотехнологічних виробництв.
17.05.2018
завантажити
#Статті 
Шликова В.О., Леванда О.М. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС
Шликова В.О., Леванда О.М. Доходи, умови харчування й тривалість життя населення: порівняльний аналіз України та країн ЄС // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – №1(32). – C. 140–152. Метою статті є визначення взаємозв’язків між такими базовими факторами, як рівень доходів, умови харчування й тривалість життя населення в Україні і країнах ЄС. На основі аналізу даних 2016 р. за 20 країнами ЄС та України виявлено, що серед досліджених країн Україні належить останнє місце за цими параметрами. За допомогою кореляційного та регресійного аналізу підтверджено наявність тісного зв’язку та визначено характер залежності очікуваної тривалості життя від валового національного доходу на душу населення та індексу продовольчої безпеки в досліджених кранах. Також установлено, що для забезпечення життєдіяльності українці вимушені витрачати більшу частину свого доходу на базову потребу – харчування. Зіставлення реального споживання основних груп продуктів харчування із рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України та законодавчо закріпленими нормами показало, що середньостатистичний українець працездатного віку лише за трьома з десяти основних груп харчових продуктів споживає більше раціональних норм. За рештою основних груп харчових продуктів фактичне споживання менше раціональних норм, що свідчить про відповідність рівня доходу середньостатистичного українця раціону харчування, наближеному до норм базового соціального стандарту. Таким чином, власний дохід середнього споживача не забезпечує повноцінного і раціонального харчування для збереження і зміцнення здоров’я і профілактики хвороб. Законодавчі засади базових факторів, які формують здоров’я різних груп населення, містять багато суперечностей і не забезпечують раціональних норм споживання, що призводить до знищення класу середнього споживача і збільшення частки населення, яке існує на межі бідності. Динаміка показника «середня очікувана тривалість життя при народженні» в Україні за останні 13 років має тенденцію до збільшення, однак невеликими темпами, тому він залишається низьким порівняно з країнами ЄС. Базові чинники разом із невідповідністю законодавства гальмують зростання показника тривалості життя населення України до рівня країн ЄС. Запропоновано осучаснення базового соціального стандарту відповідно до раціональних норм, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України, доведено необхідність забезпечення відповідного правового регулювання.
16.05.2018
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 111-122. Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Здійснено оцінку концентрації економіки України.
30.10.2017
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика // Бізнес Інформ. - 2017. - № 8. - С. 49–56. Статтю присвячено дослідженню теорії та практики оцінки конкурентоспроможності економік країн світу. Досліджено етапи розвитку методології оцінки конкурентоспроможності країн та особливості використовуваних в їх межах підходів. Доведено, що найбільш ґрунтовними та застосовуваними у світовій практиці є методології Всесвітнього економічного форуму (WEF) та Інституту розвитку менеджменту (IMD). Розглянуто особливості даних методологій, застосовувані складові, показники та процедури розрахунку. Проаналізовано рейтинги конкурентоспроможності країн світу IMD та WEF у 2016–2017 рр. Визначено місце України в даних рейтингах. На підставі отриманих результатів зроблено висновок про досить низький рівень конкурентоспроможності країни та необхідність обґрунтування концепції її підвищення.
02.10.2017
завантажити
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні//Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 221-228. У статті проведено аналіз застосування бюджетних, грошово-кредитних та податкових інструментів державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні, в результаті якого виявлено переваги встановлених чинним законодавством України фінансових інструментів стимулювання розвитку вищої освіти та недоліки їх практичного використання. Доведено, що починаючи з 2014 р. в Україні не здійснюється належного фінансування сфери вищої освіти. Це підтверджується скороченням видатків Зведеного бюджету на вищу освіту, частки видатків на вищу освіту у загальних видатках Зведеного бюджету, суми видатків на вищу освіту у ВВП. Це вимагає пошуку вищими навчальними закладами (далі ВНЗ) фінансових ресурсів з інших джерел та в цілому стримує розвиток вищої освіти в Україні. В умовах звуження сфери застосування бюджетних важелів розвитку вищої освіти та незадовільного використання інструментів грошово-кредитної політики найбільший інтерес представляють інструменти податкового регулювання. Аналіз особливостей оподаткування освітніх послуг свідчить, що суб’єктами податкового регулювання є студенти (податок на доходи фізичних осіб) та вищі навчальні заклади( ПДВ та податок на прибуток). В статті проведене міжнародне порівняння застосування деяких фінансових інструментів регулювання розвитку вищої освіти. Обґрунтовано напрями удосконалення фінансової політики України в сфері стимулювання розвитку вищої освіти, забезпечення її доступності та якості.
27.09.2017
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива // Проблеми економіки. - 2017. - №2. - С.104-110. У статті зазначено сталу тенденцію до посилення нафтової залежності України, що створює загрозу економічній безпеці національного господарства, та доведено перспективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Наведено техніко-організаційно-економічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Доведено гіпотезу про перспективність організації виробництва синтетичного рідкого палива на основі технології пароплазмової газифікації вугілля. Змодельовано прогнозний ресурсний цикл країни на 2020 р. за умов освоєння цієї технології.
04.09.2017
завантажити