#Монографії 
Повоєнне відновлення економіки України
#Монографії 
Теоретичні аспекти виходу України з «пастки відсталості»
#Матеріали конференцій 
Kwilinski A., Trushkina N. Green Investments as Tools for Stimulating the Sustainable Financing of Logistics Systems Development
#Статті 
Трушкіна Н. В. Управління проєктними ризиками у системі ризик-менеджменту ІТ-компанії: теоретичні аспекти
#Матеріали конференцій 
Kwilinski A., Trushkina N., Birca I., Shkrygun Yu. Organizational and Economic Mechanism of the Customer Relationship Management
#Статті 
Пушак Я. Я., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Безпекова стратегія розвитку критичної інфраструктури в умовах повоєнної відбудови
#Статті 
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Процес управління ризиками в ІТ-проєктах
#Статті 
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Організаційно-економічний механізм управління проєктними ризиками в ІТ-компаніях
#Статті 
Трушкіна Н. В., Патлачук Т. В. Науково-методичне забезпечення формування системи управління взаємовідносинами зі споживачами в цифровому просторі
#Монографії 
Повоєнне відновлення економіки України
Повоєнне відновлення економіки України: проблеми та напрямки вирішення : кол. моногр. / за ред. В. Є. Хаустової. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М.,2023. 240 с. В колективній монографії представлено окремі наукові та практичні результати досліджень науковців щодо різних проблем відновлення економіки України у повоєнному періоді. Ці проблеми охоплюють питання розбудови критичної інфраструктури країни, формування ланцюгів cтворення доданої вартості в Україні та країнах світу, удосконалення екосистеми стартапів та підтримки інноваційного підприємництва в країні, відновлення соціально-економічного розвитку регіонів України та просторового розвитку її територій, а також податкові аспекти повоєнного відновлення країни.
19.05.2024
завантажити
#Монографії 
Теоретичні аспекти виходу України з «пастки відсталості»
Теоретичні аспекти виходу України з «пастки відсталості» : монографія / за ред. М. О. Кизима, Н. В. Бєлікової. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2023. 402 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення та концепції виходу України з пастки соціально-економічної відсталості, яка сформувалася ще у довоєнному періоді. Розроблено структуру «пастки відсталості» в Україні, визначено причинно-наслідкові зв’язки між її складовими, обґрунтовано систему індикаторів для ідентифікації проблем і диспропорцій соціально-економічного розвитку України в довоєнному періоді, визначено основні дисбаланси та диспропорції в економіці України в довоєнному періоді, та вплив війни на поглиблення проблеми потрапляння країни до «пастки відсталості». Обґрунтовано сценарії виходу України з «пастки відсталості» у повоєнному періоді відповідно до трьох її складових, які передбачають приведення дисбалансів та диспропорцій до стабільних або безпечних меж у тих видах економічної діяльності, де ці показники знаходяться у кризовій чи передкризовій зонах, що дозволить перешкодити самопідтримуваності пастки.
16.05.2024
завантажити
#Матеріали конференцій 
Kwilinski A., Trushkina N. Green Investments as Tools for Stimulating the Sustainable Financing of Logistics Systems Development
Kwilinski A., Trushkina N. Green Investments as Tools for Stimulating the Sustainable Financing of Logistics Systems Development. E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 456. Article 01003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345601003. (Scopus, Web of Science) Changes in the modern paradigm of ecological thinking require a significant reorganization of logistics processes and the need to transform logistics systems in the context of the concepts of green economy. In view of this, the purpose of this paper is the further development of theoretical and methodological provisions and justification of the feasibility of applying a comprehensive approach to green investment in logistics systems development, taking into account modern global environmental challenges and threats. To achieve the aim of the research, the following scientific methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, observation, comparison, formalization, classification, expert evaluations, statistical analysis, and structural and logical generalization. The article clarifies the meaning of the concepts “sustainable financing”, “green investments”, and “green bonds” from the standpoint of logistics systems development. A systematic approach to evaluating the effectiveness of the logistics systems development in the countries of the world is proposed. The key shortcomings of the existing methods of evaluating the logistics systems development have been revealed. A comparative analysis of indicators characterizing the current state of operation of the logistics system using the example of the United Kingdom, Poland and Ukraine was performed. The expediency of applying a comprehensive approach to sustainable financing of the logistics systems development is substantiated, the essence of which is the integration of the main components of the organizational and economic mechanism (principles, functions, management methods, information systems and green technologies), green investment and insurance tools for the implementation of priority areas of green transformation of logistics systems.
22.12.2023
завантажити
#Статті 
Трушкіна Н. В. Управління проєктними ризиками у системі ризик-менеджменту ІТ-компанії: теоретичні аспекти
Трушкіна Н. В. Управління проєктними ризиками у системі ризик-менеджменту ІТ-компанії: теоретичні аспекти. Економіка та суспільство. 2023. Вип. № 55 (Вересень). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-88. У статті узагальнено й систематизовано існуючі підходи до визначення змісту та сутнісних відмінностей понять «ризик-менеджмент» та «управління ризиками». Надано авторське трактування термінів «ризик», «проєктний ризик», «управління проєктними ризиками» з позицій трансформації парадигми менеджменту та підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання у сфері ІТ-індустрії. Запропоновано розглядати ризик-менеджмент з таких точок зору, як сучасну парадигму антикризового менеджменту ІТ-компанії; важливий чинник підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання в ІТ-сфері; комплексний підхід до формування системи управління проєктними ризиками з урахуванням наслідків від кризових явищ та збройних конфліктів. Визначено стратегічні напрями вдосконалення управління проєктними ризиками ІТ-компаній з використанням ризик-орієнтованого підходу в умовах сучасних кризових ситуацій.
21.12.2023
завантажити
#Матеріали конференцій 
Kwilinski A., Trushkina N., Birca I., Shkrygun Yu. Organizational and Economic Mechanism of the Customer Relationship Management
Kwilinski A., Trushkina N., Birca I., Shkrygun Yu. Organizational and Economic Mechanism of the Customer Relationship Management under the Era of Digital Transformations. E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 456. Article 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345605002. (Scopus, Web of Science) In recent years, there has been a radical transformation of the marketing concept in the direction of an individual approach to the client. At the same time, it must be emphasized that these issues are becoming especially relevant in the digital era, which significantly affects the concept of the logistics management of companies, tools for the formation of marketing strategies, sales policy, and digital channels. In view of this, the purpose of this paper is the theoretical justification and development of scientific and methodological provisions for improving the organizational and economic mechanism of customer relationship management under the era of digital transformations. To achieve the aim of the research, the following scientific methods were used: analysis, synthesis, comparison, classification, expert survey, statistical analysis, and structural and logical generalization. The article specifies the content of the concepts “customer service”, “logistics service”, “loyalty”, “customer interaction”, “customer experience”, and “customer relationship management”. Modern problems of the formation and development of the customer relationship management system and the implementation of information and communication technologies in European countries have been identified. The key barriers restraining the digital transformation of the customer relationship management system have been identified and are conventionally classified into 7 groups: political, financial and economic, market, marketing, organizational, personnel, and informational. It is proven that the elimination of these barriers requires the development of an organizational and economic mechanism for managing relationships with consumers, which should be based on qualitatively new principles, methods and approaches in the conditions of digitalization. The expediency of applying a comprehensive approach to the digital transformation of the customer relationship management system is substantiated.
19.12.2023
завантажити
#Статті 
Пушак Я. Я., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Безпекова стратегія розвитку критичної інфраструктури в умовах повоєнної відбудови
Пушак Я. Я., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. Безпекова стратегія розвитку критичної інфраструктури в умовах повоєнної відбудови економіки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер.: Економічна: зб. наук. праць. Львів: ЛьвДУВС, 2023. Вип. 1. С. 68-78. DOI: https://doi.org/10.32782/2311-844X/2023-1-10. Статтю присвячено науково-методичному обґрунтуванню необхідності формування безпекової стратегії розвитку критичної інфраструктури України в умовах повоєнної відбудови національної економіки України. Безпеку слід розглядати як рівень захищеності критичної інфраструктури держави від реальних або потенційних загроз, що створюються через природні катаклізми, збройні конфлікти, екологічні, техногенні, військові катастрофи. Доведено, що на даний час доцільно розробляти безпекову стратегію розвитку критичної інфраструктури як концептуальний документ, який містить бачення майбутнього, напрями розвитку критично важливих об’єктів інфраструктури і цільовий блок з низки стратегічних та оперативних цілей досягнення належного рівня національної безпеки. Визначено принципи та управлінські підходи, на яких має ґрунтуватися реалізація даної безпекової стратегії. Запропоновано комплекс заходів з розроблення безпекової стратегії розвитку критичної інфраструктури у рамках виконання Плану відновлення України, який включає: 1) удосконалення державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури шляхом визначення та забезпечення впровадження чіткої схеми регулювання безпеки (вимоги – методи перевірки – організаційна схема); 2) розроблення заходів протидії кризовим явищам (організація і проведення онлайн-вебінарів та воркшопів з обміном кращим досвідом; впровадження сучасних стандартів (ISO 5500, ISO 31000); підготовка фахівців з управління інформаційною, економічною, енергетичною, національною безпекою); 3) формування відповідної безпекової екосистеми (створення центрів навчання персоналу сучасним стандартам безпеки і методикам обслуговування об’єктів критичної інфраструктури); 4) посилення та розширення міжнародної співпраці (допомога ключовим операторам критично важливих об’єктів інфраструктури у переході на сучасні методи та стандарти в обслуговуванні виробничих активів шляхом міжнародної технічної, інформаційної, організаційної та фінансової підтримки). Встановлено, що у сучасних кризових умовах необхідно приділити особливу увагу підготовці кадрів у національній системі захисту критичної інфраструктури в Україні.
18.12.2023
завантажити
#Статті 
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Процес управління ризиками в ІТ-проєктах
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Процес управління ризиками в ІТ-проєктах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Економіка. 2023. № 30(58). Вересень. С. 84-88. DOI: https://doi.org/ 10.25264/2311-5149-2023-30(58)-84-88. Метою статті є дослідження процесу управління проєктними ризиками та розробка рекомендацій щодо його адаптації для ІТ-проєктів. У статті представлено огляд процесу управління проєктними ризиками згідно стандартів: Project Management Body of Knowledge (PMBOK), International Organization for Standardization (ISO); Projects in Controlled Environments (PRINCE2). Зроблено висновок, що представлені стандарти достатньо структуровані і можуть бути застосовані для управління ризиками в різноманітних проєктах, в тому числі і в сфері інформаційних технологій. Розкрито особливості процесу управління ризиками в ІТ-проєктах відповідно до методології Microsoft Solutions Framework. Зосереджено увагу на формуванні процесу управління ризиками в проєктах відповідно до моделей Risk Management Maturity Model (RM Maturity Model); Capability Maturity Model Integration (СММІ); Maturity Level of Risk Management in IT Projects. При формуванні процесу управління ризиками в ІТ-проєктах, особливо в проєктах ІТ стартапів, вибір стандарту, методології чи їх комбінації (окремих розділів) повинен враховувати специфіку проєкту, характеристику проєктної команди, менеджменту, корпоративної культури, сегменту та кон’юнктури ринку, стейкхолдерів, кваліфікацію спеціалістів, які займаються управлінням ризиками.
15.12.2023
завантажити
#Статті 
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Організаційно-економічний механізм управління проєктними ризиками в ІТ-компаніях
Губарєва І. О., Трушкіна Н. В. Організаційно-економічний механізм управління проєктними ризиками в ІТ-компаніях. Вчені записки: зб. наук. праць. Київ: Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана, 2023. Вип. № 33(4). С. 19-38. DOI: https://doi.org/10.33111/vz_kneu.33.23.04.02.012.018. Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробленні науково-методичних положень удосконалення організаційно-економічного механізму управління проєктними ризиками в ІТ-компаніях з урахуванням специфіки їх діяльності. Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, експертного опитування, статистичного аналізу, структурно-логічного узагальнення. У статті виконано статистичний аналіз динаміки витрат на ІТ-сектор у світі; обсягу експорту та імпорту комп’ютерних та інформаційних послуг у структурі зовнішньої торгівлі послугами в Україні. Проаналізовано й узагальнено наукові погляди на визначення понять «механізм управління», «організаційний механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм». Надано авторське трактування терміна «організаційно-економічний механізм управління проєктними ризиками» як сукупність принципів, функцій, методів, цифрових інструментів, технічних засобів, програмного забезпечення, спрямованих на мінімізацію проєктних ризиків, скорочення рівня витрат на організацію процесів обслуговування клієнтів ІТ-компаній, зростання якості наданих комп’ютерних та інформаційних послуг. Побудовано структуру організаційно-економічного механізму управління проєктними ризиками у системі менеджменту ІТ-компанії, яка включає три блоки: формування організаційно-економічного механізму; функціонування організаційно-економічного механізму управління проєктними ризиками та інтеграція в систему менеджменту; оцінювання ефективності від реалізації організаційно-економічного механізму та визначення перспектив розвитку системи управління проєктними ризиками в ІТ-компанії. Запропоновано алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму управління проєктними ризиками у системі менеджменту ІТ-компанії.
13.12.2023
завантажити
#Статті 
Трушкіна Н. В., Патлачук Т. В. Науково-методичне забезпечення формування системи управління взаємовідносинами зі споживачами в цифровому просторі
Трушкіна Н. В., Патлачук Т. В. Науково-методичне забезпечення формування системи управління взаємовідносинами зі споживачами в цифровому просторі. Бізнес Інформ. 2023. № 9. C. 331-345. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-9-331-345. Одним із сучасних викликів організації маркетингової діяльності є стрімкий розвиток цифрових технологій та інформаційних систем як ефективних інструментів просування продукції та електронної комерції. Тому підприємства приділяють значну увагу технологічній складовій цифровізації бізнесу на основі модернізації ІТ-інфраструктури, впровадження «хмарного» програмного забезпечення, формування цифрових каналів за допомогою інформаційних технологій. Ключовий вектор цифрової трансформації має бути спрямований на підвищення вимог до рівня логістичного обслуговування, появу нових критеріїв до якості логістичного сервісу, тобто на формування клієнтоорієнтованого підходу до управління взаємовідносинами зі споживачами. З огляду на це, метою даного дослідження є розроблення науково-методичного забезпечення формування системи управління взаємовідносинами зі споживачами з урахуванням викликів цифрового середовища. Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, експертного опитування, статистичного аналізу, структурно-логічного узагальнення. У статті система управління взаємовідносинами зі споживачами розглядається як взаємопов'язана сукупність об'єктів і суб'єктів управління через реалізацію всього переліку функцій управління процесами обслуговування споживачів на основі використання механізмів інформаційного, організаційного та логістичного забезпечення. Проаналізовано рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації процесів обслуговування споживачів на українських підприємствах. Побудовано структурно-функціональну схему формування системи управління взаємовідносинами зі споживачами. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до цифрової трансформації системи управління взаємовідносинами зі споживачами на основі використання інформаційного інструментарію і digital-каналів; формування якісно нової культури маркетингових комунікацій та омніканального інформаційного середовища.
11.12.2023
завантажити