#Монографії 
М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
#Статті 
Кизим М.О., Крамарев Г.В. Аналіз прогресивності структури промисловості та її впливу на зростання економіки в Україні та країнах світу
#Матеріали конференцій 
Тези доповідей конференції, листопад 2019
#Статті 
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
#Монографії 
М.О. Кизим, І.В. Ярошенко, В.Є. Хаустова, І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
Кизим, І. В. Ярошенко, В. Є. Хаустова, І. О. Губарєва Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 476 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу країни. Представлено структурно-логічну модель вибору стратегічних пріоритетів розвитку ЛПК України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі, прогресивності структури лісопромислового комплексу та конкурентоспроможності виробництва продукції обробної промисловості в Україні та країнах світу. Здійснено ідентифікацію діючих і перспективних кластерів лісопромислового комплексу у регіонах України та визначено пріоритетні напрямки їх розвитку. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також фахівців з питань вивчення проблем формування стратегічних напрямів розвитку галузей національної економіки.
06.12.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М.О., Крамарев Г.В. Аналіз прогресивності структури промисловості та її впливу на зростання економіки в Україні та країнах світу
Кизим М.О., Крамарев Г.В. Аналіз прогресивності структури промисловості та її впливу на зростання економіки в Україні та країнах світу // Електронне фахове видання "Ефективна економіка". - 2019. - № 8. Статтю присвячено аналізу прогресивності структури промисловості країн світу та України та її впливу на зростання економіки та якості життя населення в них. Проаналізовано ВДВ промисловості країн світу та України та здійснено їх розподіл на групи за обсягом та динамікою ВДВ промисловості. Висунуто гіпотезу про вплив прогресивності структури промисловості на економічне зростання і якість життя населення країни. Проаналізовано вимоги постіндустріального суспільства до структури національних економік. Розглянуто оптимальну технологічну структуру для економік розвинутих країн. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки прогресивності структури промисловості та здійснено розрахунки щодо прогресивної структури промисловості України. На основі проведених розрахунків визначено, що структура промисловості України не є прогресивною, а також доведено гіпотезу про вплив прогресивності структури промисловості на економічне зростання і якість життя населення країни.
06.12.2019
завантажити
#Матеріали конференцій 
Тези доповідей конференції, листопад 2019
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14 листопада 2019 р. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 104 с. Наведено результати наукових досліджень учасників, проведених у рамках чотирнадцятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», присвяченої видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману. Розглянуто питання теоретичних і прикладних засад формування та активізації інноваційних процесів на всіх економічних рівнях відносин в Україні, управління розвитком діяльності підприємств в умовах міжнародної конкуренції, проблем розвитку національної інноваційної системи та інноваційної діяльності підприємств. Видання може бути корисним для використання у подальших наукових дослідженнях, для формування практичних рекомендацій та управлінських рішень з підвищення конкурентоспроможності й інноваційного розвитку економіки. Рекомендовано фахівцям різних галузей економіки, державним службовцям, представникам бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій, науковцям, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.
14.11.2019
завантажити
#Статті 
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries // Acta Innovations. - №31. - С.43-56. This article deals with the determination of the stages of development of Ukrainian industries with regard to the factors driving innovation. Based on an analysis of literary sources carried out, the most common indicators of the stages of development of industries have been identified, and it is proposed to classify them into structural, volumetric, dynamic, and innovation ones, given the specificity of the relevant statistical data regarding Ukraine. Calculations have shown that most industries are in a declining phase in terms of the majority of volumetric and innovation criteria. In some industries there are positive trends to intensify the innovation activity of businesses, while the chemical and engineering industries, which have the highest level of technological development, are in a decline phase.
28.08.2019
завантажити
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 416 с. Монографію присвячено дослідженню впливу інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн світу й України. Уточнено сутність поняття та здійснено оцінку конкурентоспроможності України порівняно з іншими країнами світу. Визначено основні процеси у світовій економіці, що в умовах глобалізації впливають на конкурентоспроможність економік країн, і сформовано схему їх взаємозалежності. Досліджено теоретичні засади злиттів і поглинань компаній як засобу концентрації економіки. Обґрунтовано гіпотези щодо впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки. Розроблено класифікацію процесів злиттів і поглинань компаній, визначено мотиви та механізми їх здійснення. Проаналізовано тенденції розвитку процесів злиттів і поглинань у країнах світу й Україні. Здійснено оцінку процесів концентрації економіки в країнах світу та Україні. Узагальнено теоретичні засади капіталізації та оцінки ринкової вартості компаній. Здійснено оцінку та досліджено ринкову капіталізацію найкрупніших компаній країн світу й України, визначено вплив на неї процесів злиттів і поглинань. Побудовано моделі впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн і сформульовано відповідні наукові положення. Розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Рекомендовано для фахівців органів державної влади, які займаються питаннями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, а також науковців і практиків, що займаються різними аспектами проблем забезпечення конкурентоспроможності економіки, інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній, економічної концентрації та ринкової капіталізації.
30.07.2019
завантажити
#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
Быков А.А., Высоцкий С.Ю., Хаустович Н.А., Хвалько Т.В., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине // Научные труды Белорусского государственного экономического университета.- Минск : БГЭУ, 2019. - Вып. 12 - C. 63-72. На базе методики ОЭСР, адаптированной для условий Беларуси и Украины, проведен анализ формирования и движения добавленной стоимости в экономиках двух стран по данным таблиц "затраты-выпуск" за 2016 г. Выявлены существующие общие проблемы стран и позитивные тенденции. Проведенный анализ позволил сделать выводы о необходимости взаимовыгодной координации экономической и промышленной политики Украины и Беларуси. Перспективным направлением дальнейших исследований является детальный анализ двусторонней торговли Украины и Беларуси с точки зрения движения добавленной стоимости для формирования приоритетных программ экономического сотрудничества.
10.07.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
Цифровые технологии налогового администрирования: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 263 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы практические аспекты цифровизации регистрационно-учетных технологий налогового администрирования. Рассмотрены перспективные информационные технологии регистрации и учета налогоплательщиков, возможности использования облачных технологий в налоговом администрировании. Исследованы возможности использования цифровых технологий в целях противодействию уклонению от уплаты налогов. Рассмотрены перспективы применения искусственного интеллекта в налоговом контроле, а также практика противодействия контрафакту на основе цифровой идентификации и чипизации товаров. Раскрыт опыт использования в России автоматической системы контроля НДС. Проанализирована практика налогового регулирования в цифровой экономике. Продемонстрирована эмпирика налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Рассмотрен опыт разных стран по цифровизации различных аспектов налогового администрирования.
17.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
Налоги в цифровой экономике. Теория и методология: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 279 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы формирования цифровой экономики. Рассмотрены философские аспекты и основные тенденции становления цифровой экономики. Исследованы методологические аспекты применения цифровых технологий. Сформулированы специфические особенности использования информационных технологий в налогообложении, технологий block-chain и интернета вещей. Исследованы проблемы коррекции теоретических основ налогообложения в цифровой экономике. Проанализирован регуляторный потенциал различных налогов в контексте цифровизации экономики. Рассмотрена специфика трансформации отдельных видов налогов в условиях цифровой экономики. Проанализированы перспективы трансформации подоходного, имущественного и транспортного налогообложения, социальных платежей.
16.05.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Крамарев Г.В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України // Проблеми економіки. - 2019. - № 1 (39). - С.28-45. Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та світового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну характеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: моделі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів / країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) → МKD (середньовузлова збірка) та випуск компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.
12.04.2019
завантажити