#Статті 
Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. Науково-методичне забезпечення вирішення проблемних ситуацій в регіонах України
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Успаленко В. І. Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні
#Статті 
Корнєєв В. В., Хаустова В. Є., Ходжаян А. О. Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнах
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
#Монографії  #Статті 
Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Іванов М. Є. Удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
#Статті 
Ivanova O., Tulush L., Gryshchenko I., Hrebeniuk B., Fedorova А. Tax Incentives in the Struggle for Territorial Leadership
#Статті 
Хаустова В. Є., Мушникова C. А. Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі
#Статті 
Kyzym M., Bielousov D., Reshetnyak O. Forecasting scientific support for the advancement of the digital economy
#Статті 
Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. Науково-методичне забезпечення вирішення проблемних ситуацій в регіонах України
Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. Науково-методичне забезпечення вирішення проблемних ситуацій в регіонах України (на прикладі Харківської області). Проблеми економіки. 2021. №2 (48). С. 70-85. Формулювання цілей регіонального розвитку є важливим елементом державної регіональної політики, яка за своєю сутністю має цілеспрямований характер, що відображається в постійному впливі держави на соціально-економічний розвиток регіонів країни. Аналіз сучасних досліджень у межах цієї проблематики показав необхідність поглиблення теоретичних засад та інструментарію вирішення проблемних ситуацій в регіонах, що і визначено за мету дослідження. Обґрунтовано теоретичне підґрунтя визначення цілей (цілепокладання) регіонального розвитку. Доведено, що когнітивний підхід є одним із найбільш потужних інструментів дослідження слабоструктурованих систем і ситуацій, та обґрунтовано доцільність застосування нечіткого когнітивного моделювання задля формування сценаріїв розвитку регіонів і вирішення проблемних ситуацій у них. Розроблено аналітичну схему проведення структурного аналізу соціально-економічного регіонального розвитку та формування нечіткої когнітивної моделі. На основі цієї схеми побудовано нечітку когнітивну модель соціально-економічного розвитку регіонів України. Проведено імпульсне моделювання на нечіткій когнітивній моделі соціально-економічного розвитку регіонів України за сценарієм саморозвитку. Реалізовано сценарне моделювання щодо підвищення рівня стратегічних цілей соціально-економічного розвитку Харківського регіону на основі імпульсного моделювання. Обґрунтовано доцільність ввести критерій сумарної ефективності впливу визначених сценаріїв на досягнення цільових орієнтирів Харківського регіону на основі адитивної зваженої згортки темпів приросту рівня цільових факторів відносно сценарію саморозвитку. Проведене на основі побудованої за розробленим підходом когнітивної моделі сценарне моделювання соціально-економічного розвитку Харківського регіону дозволило обґрунтувати, що для досягнення найшвидшого рівня цільових орієнтирів регіону необхідно впроваджувати сценарії розвитку, в основі яких є ефективне зростання наукового потенціалу регіону та його комбінації з іншими внутрішніми потенціалами. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-70-85
13.08.2021
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Успаленко В. І. Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Успаленко В. І. Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Проблеми економіки. №2 (48). 2021. С. 23-36. Метою дослідження є розробка та реалізація теоретико-методичного підходу до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні. У статті було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: логічного аналізу – для визначення стану та тенденцій розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні й інших країнах світу; моделювання та прогнозування – для розробки прогнозних моделей наукового забезпечення розвитку галузей економіки; аналізу та синтезу – для визначення пріоритетних напрямків наукової та науково-технічної діяльності, технологій загального призначення та напрямків підготовки наукових кадрів; нечіткої логіки – для визначення перспективних для наукового та науково-технічного розвитку галузей економіки та пріоритетної тематики наукової та науково-технічної діяльності. Запропонований теоретико-методичний підхід до обґрунтування перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні передбачає: аналіз тенденцій та оцінювання пріоритетних напрямів наукової та науково-технічної діяльності у світі; визначення перспективних з боку забезпечення наукової та науково-технічної діяльності галузей економіки України й оцінку наукового забезпечення їх розвитку; обґрунтування вибору перспективних технологій загального призначення та напрямів наукової та науково-технічної діяльності у країні; обґрунтування напрямів підготовки наукових кадрів; визначення пріоритетних напрямів забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, що дає можливість сформувати забезпечення з урахуванням як світових трендів її розвитку, так і особливостей економічного розвитку та стану наукової та науково-технічної діяльності у країні. Використання запропонованого теоретико-методичного підходу дозволило обґрунтувати основні тематики ННТД та перспективні для країни технології загального призначення, які спрямовані як на забезпечення розвитку традиційних галузей економіки, які мають стратегічне значення, так і високотехнологічних галузей, розвиток яких забезпечить підвищення конкурентоспроможності країни та рівня життя населення у майбутньому, тобто задовольняють потреби усіх стейкхолдерів ННТД (уряд, освіта, бізнес, соціум). DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-23-36
10.08.2021
завантажити
#Статті 
Корнєєв В. В., Хаустова В. Є., Ходжаян А. О. Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнах
Корнєєв В. В., Хаустова В. Є., Ходжаян А. О. Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнах. Проблеми економіки. 2021. №2 (48). С. 187-193. Економічні результати розвитку мусульманських країн порушили питання про наявність все більш акцентованої ісламської фінансової і податкової моделі. Податки в ісламській економічній моделі забезпечують імпліцитний зв’язок у взаєминах держави з індивідуумами, визначаючи межі обумовленої свободи і взаємних обов’язків. Мета статті полягає у визначенні індикативних особливостей прогресивного оподаткування індивідуальних доходів в окремих ісламських країнах. У статті визначено, що для ісламських країн характерна єдність релігії (віри) і таких елементів соціального устрою, як організація влади, сімейні, економічні й інші відносини. Межі особистого та громадського, індивідуального та державного прозорі і жорстко нормовані. Розглянуто особливості Інституту податку в мусульманських країнах, умови оподаткування та правила використання податків. Доведено, що в цей час в ісламських країнах підходи до оподаткування диверсифіковані. Визначено, що прогресивне оподаткування індивідуальних доходів акцентовано застосовується в Туреччині, Пакистані, Тунісі, Індонезії, Нігерії, в інших країнах, частково в Саудівській Аравії, «податкові гавані» характерні для ОАЕ, Кувейту, Катару, Бахрейну, Оману, також зберігається пропорційне оподаткування в Малайзії, Cудані, Казахстану. Проаналізовано основні види податків у мусульманських країнах, досліджено їх еволюцію. Виявлено сучасні акценти прогресивного оподаткування індивідуальних доходів в окремих мусульманських країнах. Визначено позитивні сторони ісламської фінансової моделі в частині модернізації податкової політики і дотримання податкової дисципліни, безумовного виконання обов’язків і укладених угод. Обґрунтовано, що використання елементів прогресивної шкали оподаткування з практики ісламських фінансів буде корисним з ряду міркувань: для бюджетного і соціального балансування в «коридорі можливостей», як взаємна відповідальність громадянина і держави у виконанні взятих на себе зобов’язань, як ануїтетна взаємовигідна лінія економічної поведінки. Доведено, що прогресивне податкове вилучення частини великих доходів дасть рестрикційно-стримуючий результат контролю за їх перерозподілом у громадських інтересах, оскільки соціально-економічна поведінка індивідуумів, їх повноваження і обов’язки мають бути врівноваженими. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-187-193
04.08.2021
завантажити
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки україни: маркетинговий аспект : кол. моногр. / за заг. ред. О. І. Іляш ; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с. У монографії досліджено теоретичні, науково-методичні питання, пов’язані із системою стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки держави. Сформовано теоретичний базис дослідження взаємозв’язків промислово-технологічного розвитку національної економіки й економічної безпеки держави. Виявлено концептуальні передумови становлення промислового маркетингу та його впливу на технологічний розвиток національної економіки. Узагальнено науково-методичний інструментарій інтегрального оцінювання промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки на засадах маркетингу. Здійснено моніторинг міжнародного, інвестиційного, освітнього, наукового та екологічного маркетингових складників промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки національної економіки України. Здійснено моделювання залежності маркетингових індикаторів інноваційного потенціалу промисловості та промислово-технологічного розвитку національної економіки України. Виявлено внутрішні можливості промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки з використанням методу таксономії. Розроблено та застосовано методику багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування взаємозв’язку маркетингових індикаторів промислово-технологічного розвитку та рівня економічної безпеки держави. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної маркетингової політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в цілях забезпечення економічної безпеки.
04.08.2021
завантажити
#Монографії  #Статті 
Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Іванов М. Є. Удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України
Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Іванов М. Є. Удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2021. № 20(48). С. 53–58. У статті запропоновано удосконалення системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України у сучасних економічних умовах. Зазначено, що в умовах сьогодення всі розвинуті країни світу та країни, що прагнуть до розвитку, орієнтовані на інновації та розвиток ІТ-технологій як найбільш перспективних напрямів економічного зростання. Відзначено, що практично у всіх ІТ-компаніях основним процесом загальної системи управління організацією є «управління проектами», а система «управління ризиками» вважається допоміжним, незважаючи на те, що проектні ризики мають величезний вплив на досягнення основних цілей проекту та рентабельність проекту загалом. Зроблено висновок про необхідність удосконалення існуючої системи управління проектними ризиками в ІТ-компаніях України на основі удосконалення оцінки проектних ризиків та визначення послідовності управлінських дій у разі виникнення ризикових ситуацій по проектах. DOI: 10.25264/2311-5149-2021-20(48)-53-58
02.08.2021
завантажити
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці україни : кол. моногр. / за заг. ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, П. В. Проноза, О. Ю. Іванова, І. В. Ярошенко, В. О. Шликова, О. В. Тур, І. Б. Семигуліна, Н. Л. Луценко, Т. А. Філатова, М. Є. Іванов. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення побудови системи раннього розпізнавання і попередження патологічних процесів в економіці України. На основі проведеного дослідження: обґрунтовано концепцію зародження і розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; уточнено сутність понять, що характеризують процеси зародження та розвитку патологічних процесів в економіці; розроблено структурно-логічну модель розпізнавання патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; розроблено методичний підхід до ідентифікації провідних видів економічної діяльності в економіці України, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на її динаміку; розроблено теоретико-методологічні рекомендації щодо формування можливих сценаріїв перебігу патологічних процесів і розвитку кризових явищ в економіці України і вибору доцільних заходів з їх попередження; на основі розробленої імітаційної моделі проведено аналіз різних сценаріїв розвитку кризових процесів в основних видах економічної діяльності реального сектора економіки з метою визначення найбільш чутливих до кризоутворюючих шоків і диспропорцій показників і виявлення перспективних сценаріїв компенсації кризових процесів у видах економічної діяльності України.
27.07.2021
завантажити
#Статті 
Ivanova O., Tulush L., Gryshchenko I., Hrebeniuk B., Fedorova А. Tax Incentives in the Struggle for Territorial Leadership
Ivanova O., Tulush L., Gryshchenko I., Hrebeniuk B., Fedorova А. Tax Incentives in the Struggle for Territorial Leadership in Energy Conservation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021. № 25(1). P. 7063–7071. The aim of the study is to identify levers and determine prospects for promoting energy conservation with the help of tax policy tools, which formscompetitive advantages of a territory in the struggle for leadership in world markets. The article analyses statistical data on energy intensity and energy consumption, which are formed by the World Energy Council (WEC) and International Energy Agency. The analysis of trends in using energy resources indicates that there is an increase in the global electricity consumption; one of the pressing problems faced by society is high rates of energy consumption in the manufacturing sector of developing countries, making products of the countries uncompetitive in world marketsdue to their cost; at the same time, there is a decrease in electricity consumption per unit of GDP for 2016-2017 and a further decrease of 27 % is forecasted for the period 2017-2040.There observed a significant gap in the energy intensity of countries with different economic structures, which is explained by the presence of energy-intensive industries. However, the downward trend in energy intensity in these countries indicates a decrease in their industrial activity caused by the crisis. The driversofthe need for promotingenergy conservation – economic, political and ecological ones – are defined.The influence of state regulation of energy conservation on the leadership of territories in the competition in world markets through tax incentivesis substantiated. The practices in using tax incentives by countries of the world to promote energy conservationwhen levying corporate income tax is systematized.It is proved that the fiscal measures most often used in countries of the world for this purpose aretax credit, accelerated depreciation, tax reduction.It is determined that the benefitsof business entities from tax incentives for energy conservationare as follows: reduction in the amount of tax, decrease in the cost of industrial products, provision ofimpetus to the implementation of environmentally friendly production technologies;the benefitsof the State are environmentaladvantages, delayed effect of increase in future tax revenues.
25.02.2021
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Мушникова C. А. Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі
Хаустова В. Є., Мушникова C. А. Диверсифікація та інтеграція: домінуюча роль в процесі розвитку підприємств в неотехнологічному середовищі. Економічний вісник. 2020. №4. С. 163-169. За результатами дослідження виявлено окрема домінуюча роль процесів диверсифікації та інтеграції із зазначенням їх комплексного або синергетичного впливу на розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання. Надана порівняльна характеристика періодів розвитку підприємств як складних соціально-економічних систем з визначенням особливостей неотехнологічного періоду. Поряд з існуючими формами та моделями диверсифікації та інтеграції охарактеризовано модель інноваційних трансфертів. На основі врахування особливостей неотехнологічного середовища визначено домінуючий характер процесів диверсифікації та інтеграції у розвитку підприємств. Запропоновано модель інноваційних трансфертів із зазначенням отримання синергетичного результату від диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств. Визначення домінуючої ролі диверсифікації та інтеграції як окремих процесів дозволяє більш чітко обирати заходи інноваційної політики на підприємствах та окреслювати напрями їх впровадження в умовах неотехнологічного середовища. Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при уточненні особливостей сутності неотехнологічного середовища; системного підходу, аналізу й синтезу – при визначені домінуючої ролі процесів інтеграції та диверсифікації у розвитку підприємств та їхньому взаємозв’язку із визначенням особливостей неотехнологічного середовища; загального й особливого – при визначенні характерних особливостей диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств у неотехнологічному середовищі. DOI: 10.33271/ebdut/72.163
19.02.2021
завантажити
#Статті 
Kyzym M., Bielousov D., Reshetnyak O. Forecasting scientific support for the advancement of the digital economy
Kyzym M., Bielousov D., Reshetnyak O. Forecasting scientific support for the advancement of the digital economy. Studies of Applied Economics. Vol. 38 № 4 (2020): Special Issue: The Recent Economic Trends and their Impact on Marketing. The aim of the study is to forecast scientific support for the advancement of the digital economy in the world and Ukraine. A methodological approach for forecasting scientific support for the advancement of the digital economy, based on bibliometric and patent analysis, is proposed. The main task of the analysis is to compare scientific developments which contribute to the advancement of the digital economy in Ukraine with those in other countries in the world. The forecast results indicate the upward trend in the volume of patents and scientific publications which ensure the advancement of the digital economy in the world in the coming years. It is revealed that, if the current situation persists, the share of Ukraine in the global number of patents and publications will remain extremely low. The forecast demonstrates that the inequality in the level of scientific support for the advancement of the digital economy between leading countries of the world and Ukraine will increase in the near future if immediate measures to stimulate own researches in the field of digital technologies are not taken at the state level. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.4005
09.12.2020
завантажити