#Матеріали конференцій 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Організаційний механізм державного регулювання реструктуризації промисловості
#Матеріали конференцій 
Тези допоповідей конференції, листопад 2017
#Матеріали конференцій 
Програма конференції, листопад 2017
#Автореферати 
Удовенко А.О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
#Матеріали конференцій 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Організаційний механізм державного регулювання реструктуризації промисловості
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Організаційний механізм державного регулювання реструктуризації промисловості.
22.11.2017
завантажити
#Матеріали конференцій 
Тези допоповідей конференції, листопад 2017
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. У виданні наведено результати наукових досліджень учасників, проведених у рамках дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки і практики», присвяченої видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману». Розглянуто питання теоретичних і прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності й активізації інноваційних процесів економіки України в контексті міжнародної інтеграції. Невід’ємною частиною цього видання є збірка тез доповідей учасників конференції на електронному носії. Видання містить корисну інформацію для подальших наукових досліджень, практичні рекомендації з удосконалення бізнесу та шляхи вирішення актуальних проблем інноваційного розвитку економіки. Рекомендовано фахівцям різних галузей економіки, державним службовцям, представникам бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій, науковцям, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.
16.11.2017
завантажити
#Матеріали конференцій 
Програма конференції, листопад 2017
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 64 с. Укр. мова, рос. мова, англ. мова.
16.11.2017
завантажити
#Автореферати 
Удовенко А.О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва
Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. О. Удовенко; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2017. - 18 c. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення процедури оцінювання якості підготовки регуляторних актів центральними органами виконавчої влади у сфері підприємницької діяльності. Розкрито сутність понять «регуляторна політика» й «аналіз регуляторного впливу». Сформульовано перелік невирішених проблем, які заважають реалізації регуляторної політики та створюють бар’єри для суб’єктів у сфері підприємництва. Розглянуто зарубіжний досвід аналізу регуляторного впливу, удосконалено класифікаційні ознаки для визначення моделей АРВ і виділено централізовану та децентралізовану моделі. Розроблено методичний підхід до оцінки якості роботи центральних органів виконавчої влади в частині підготовки АРВ до проектів регуляторних актів. Розроблено методичне забезпечення для вибору моделі аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів із застосуванням покрокової фільтрації. Запропоновано організаційне забезпечення проведення АРВ за спрощеною моделлю аналізу регуляторного впливу, яка може здійснюватися на обмеженій інформаційній базі. Обґрунтовано шляхи та заходи щодо вдосконалення законодавчого та методичного забезпечення якості підготовки регуляторних актів у сфері підприємництва.
08.11.2017
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка концентрації в економіці України // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 111-122. Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів економічної концентрації та оцінці концентрації в економіці України. Доведено, що в світі спостерігається стійка тенденція до поширення процесів концентрації як на рівні економік у цілому, так і окремих галузей і суб’єктів господарювання, й відбувається вона переважно у межах ТНК. Розглянуто основні етапи розвитку ТНК і показано, що сучасні ТНК – це надвеликі корпорації, що є основними гравцями на ринку. Розглянуто генезис теорії концентрації в економіці. Досліджено погляди науковців на тлумачення поняття «концентрація» та доведено, що воно вживається у різних значеннях і відносно різних рівнів економіки й об’єктів розгляду, та має місце значний розкид основних критеріїв, що визначають істотні ознаки цього поняття. Запропоновано тлумачення поняття «концентрація економіки країни». Проаналізовано наявні підходи до оцінки концентрації в економіці, тенденції розвитку процесів концентрації в економіці України та чинники, що їх визначали. Досліджено: розподіл галузей економіки України за чистим доходом найбільших корпорацій, динаміку чистого доходу найбільших корпорацій, динаміку розподілу галузей економіки України за прибутком великих компаній, динаміку чистого прибутку найбільших корпорацій 10 перших галузей економіки України, динаміку ВВП України й основних показників найбільших національних корпорацій. Здійснено оцінку концентрації економіки України.
30.10.2017
завантажити
#Статті 
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика
Хаустова В. Є., Крячко Є. М., Колодяжна Т. В. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика // Бізнес Інформ. - 2017. - № 8. - С. 49–56. Статтю присвячено дослідженню теорії та практики оцінки конкурентоспроможності економік країн світу. Досліджено етапи розвитку методології оцінки конкурентоспроможності країн та особливості використовуваних в їх межах підходів. Доведено, що найбільш ґрунтовними та застосовуваними у світовій практиці є методології Всесвітнього економічного форуму (WEF) та Інституту розвитку менеджменту (IMD). Розглянуто особливості даних методологій, застосовувані складові, показники та процедури розрахунку. Проаналізовано рейтинги конкурентоспроможності країн світу IMD та WEF у 2016–2017 рр. Визначено місце України в даних рейтингах. На підставі отриманих результатів зроблено висновок про досить низький рівень конкурентоспроможності країни та необхідність обґрунтування концепції її підвищення.
02.10.2017
завантажити
#Статті 
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні
Іванов Ю.Б., Малишко Ю.М. Аналіз застосування фінансових інструментів державного регулювання розвитку сфери вищої освіти в Україні//Формування ринкової економіки в Україні. – 2017. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 221-228. У статті проведено аналіз застосування бюджетних, грошово-кредитних та податкових інструментів державного регулювання розвитку вищої освіти в Україні, в результаті якого виявлено переваги встановлених чинним законодавством України фінансових інструментів стимулювання розвитку вищої освіти та недоліки їх практичного використання. Доведено, що починаючи з 2014 р. в Україні не здійснюється належного фінансування сфери вищої освіти. Це підтверджується скороченням видатків Зведеного бюджету на вищу освіту, частки видатків на вищу освіту у загальних видатках Зведеного бюджету, суми видатків на вищу освіту у ВВП. Це вимагає пошуку вищими навчальними закладами (далі ВНЗ) фінансових ресурсів з інших джерел та в цілому стримує розвиток вищої освіти в Україні. В умовах звуження сфери застосування бюджетних важелів розвитку вищої освіти та незадовільного використання інструментів грошово-кредитної політики найбільший інтерес представляють інструменти податкового регулювання. Аналіз особливостей оподаткування освітніх послуг свідчить, що суб’єктами податкового регулювання є студенти (податок на доходи фізичних осіб) та вищі навчальні заклади( ПДВ та податок на прибуток). В статті проведене міжнародне порівняння застосування деяких фінансових інструментів регулювання розвитку вищої освіти. Обґрунтовано напрями удосконалення фінансової політики України в сфері стимулювання розвитку вищої освіти, забезпечення її доступності та якості.
27.09.2017
завантажити
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
Матюшенко І. Ю.Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. - 448 c. У монографії досліджено особливості технологічного розвитку економік країн світу для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової ревоюції, а саме: визначено сутність актуальних економічних парадигм, спрямованих на вирішення глобальних проблем; охарактеризовано конвергенцію NBIC-технологій як ключового фактора нової промислової революції, а також досліджено процес конвергенції знань, технологій і суспільства як механізму вирішення глобальних проблем. Визначено тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у країнах світу й Україні, в тому числі наведено основні напрями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій, найбільш перспективних для розвинених країн, країн, що розвиваються, та України. Запропоновано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції, визначено напрями використання конвергентних технологій в Україні на прикладі модернізації авіакосмічного комплексу, а також наведено пропозиції щодо інфраструктури вітчизняного дослідницького простору відповідно до європейської практики. Монографію призначено для широкого кола читачів, що цікавляться особливостями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції та розвитку сучасних інтеграційних процесів.
14.09.2017
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива
Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива // Проблеми економіки. - 2017. - №2. - С.104-110. У статті зазначено сталу тенденцію до посилення нафтової залежності України, що створює загрозу економічній безпеці національного господарства, та доведено перспективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Наведено техніко-організаційно-економічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні. Доведено гіпотезу про перспективність організації виробництва синтетичного рідкого палива на основі технології пароплазмової газифікації вугілля. Змодельовано прогнозний ресурсний цикл країни на 2020 р. за умов освоєння цієї технології.
04.09.2017
завантажити