#Статті 
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
#Статті 
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine
#Статті 
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Шликова В.О., Крамарев Г.В., ПІнчук А.О. Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці
#Статті 
Крамарев Г. В., Шликова В. О., Леванда О. М. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України
#Статті 
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries
Polyakova O., Shlykova V. Innovation factors in the cyclical development of Ukrainian industries // Acta Innovations. - №31. - С.43-56. This article deals with the determination of the stages of development of Ukrainian industries with regard to the factors driving innovation. Based on an analysis of literary sources carried out, the most common indicators of the stages of development of industries have been identified, and it is proposed to classify them into structural, volumetric, dynamic, and innovation ones, given the specificity of the relevant statistical data regarding Ukraine. Calculations have shown that most industries are in a declining phase in terms of the majority of volumetric and innovation criteria. In some industries there are positive trends to intensify the innovation activity of businesses, while the chemical and engineering industries, which have the highest level of technological development, are in a decline phase.
28.08.2019
завантажити
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 416 с. Монографію присвячено дослідженню впливу інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн світу й України. Уточнено сутність поняття та здійснено оцінку конкурентоспроможності України порівняно з іншими країнами світу. Визначено основні процеси у світовій економіці, що в умовах глобалізації впливають на конкурентоспроможність економік країн, і сформовано схему їх взаємозалежності. Досліджено теоретичні засади злиттів і поглинань компаній як засобу концентрації економіки. Обґрунтовано гіпотези щодо впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки. Розроблено класифікацію процесів злиттів і поглинань компаній, визначено мотиви та механізми їх здійснення. Проаналізовано тенденції розвитку процесів злиттів і поглинань у країнах світу й Україні. Здійснено оцінку процесів концентрації економіки в країнах світу та Україні. Узагальнено теоретичні засади капіталізації та оцінки ринкової вартості компаній. Здійснено оцінку та досліджено ринкову капіталізацію найкрупніших компаній країн світу й України, визначено вплив на неї процесів злиттів і поглинань. Побудовано моделі впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн і сформульовано відповідні наукові положення. Розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Рекомендовано для фахівців органів державної влади, які займаються питаннями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, а також науковців і практиків, що займаються різними аспектами проблем забезпечення конкурентоспроможності економіки, інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній, економічної концентрації та ринкової капіталізації.
30.07.2019
завантажити
#Статті 
Быков А.А., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине
Быков А.А., Высоцкий С.Ю., Хаустович Н.А., Хвалько Т.В., Полякова О.Ю., Шлыкова В.А. Сравнительный анализ торговли добавленной стоимостью в Беларуси и Украине // Научные труды Белорусского государственного экономического университета.- Минск : БГЭУ, 2019. - Вып. 12 - C. 63-72. На базе методики ОЭСР, адаптированной для условий Беларуси и Украины, проведен анализ формирования и движения добавленной стоимости в экономиках двух стран по данным таблиц "затраты-выпуск" за 2016 г. Выявлены существующие общие проблемы стран и позитивные тенденции. Проведенный анализ позволил сделать выводы о необходимости взаимовыгодной координации экономической и промышленной политики Украины и Беларуси. Перспективным направлением дальнейших исследований является детальный анализ двусторонней торговли Украины и Беларуси с точки зрения движения добавленной стоимости для формирования приоритетных программ экономического сотрудничества.
10.07.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
Цифровые технологии налогового администрирования: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 263 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы практические аспекты цифровизации регистрационно-учетных технологий налогового администрирования. Рассмотрены перспективные информационные технологии регистрации и учета налогоплательщиков, возможности использования облачных технологий в налоговом администрировании. Исследованы возможности использования цифровых технологий в целях противодействию уклонению от уплаты налогов. Рассмотрены перспективы применения искусственного интеллекта в налоговом контроле, а также практика противодействия контрафакту на основе цифровой идентификации и чипизации товаров. Раскрыт опыт использования в России автоматической системы контроля НДС. Проанализирована практика налогового регулирования в цифровой экономике. Продемонстрирована эмпирика налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Рассмотрен опыт разных стран по цифровизации различных аспектов налогового администрирования.
17.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
Налоги в цифровой экономике. Теория и методология: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 279 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы формирования цифровой экономики. Рассмотрены философские аспекты и основные тенденции становления цифровой экономики. Исследованы методологические аспекты применения цифровых технологий. Сформулированы специфические особенности использования информационных технологий в налогообложении, технологий block-chain и интернета вещей. Исследованы проблемы коррекции теоретических основ налогообложения в цифровой экономике. Проанализирован регуляторный потенциал различных налогов в контексте цифровизации экономики. Рассмотрена специфика трансформации отдельных видов налогов в условиях цифровой экономики. Проанализированы перспективы трансформации подоходного, имущественного и транспортного налогообложения, социальных платежей.
16.05.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Крамарев Г.В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України // Проблеми економіки. - 2019. - № 1 (39). - С.28-45. Статтю присвячено аналізу стану обробної промисловості України та обґрунтуванню перспективних напрямів її розвитку. Визначено, що однією з найважливіших галузей обробної промисловості є машинобудування, а до галузей, що мають потенціал до розвитку в Україні, віднесено цивільне літакобудування та виробництво легкових автомобілів. Проаналізовано стан галузі цивільного літакобудування: динаміку виробництва літаків в Україні, парк і віковий склад основного обладнання, парк літаків авіакомпаній країни; розглянуто інтегральну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних літаків АН-148-100А та АН-140-100, світовий експорт товарів літакобудування, структуру світового ринку кінцевої продукції та світового ринку авіації загального призначення, структуру світового ринку виробництва авіадвигунів, техніко-економічні показники фірм-виробників авіації загального призначення в Україні та найбільш широко представлених легких літаків українського виробництва. Розглянуто порівняльну характеристику авіаційної промисловості України й окремих країн Європи. Розроблено стратегічну матриця SWOT-аналізу авіаційної промисловості України. Обґрунтовано, що пріоритетними напрямками у розвитку вітчизняної авіаційної промисловості є виробництво малих літаків загального призначення та виробництво авіаційних компонент (авіаційних двигунів та ін.). Проаналізовано стан галузі виробництва легкових автомобілів: моделі легкових автомобілів вітчизняного виробництва, динаміку їх виробництва в країні, сегменти ринку, в яких представлено продукцію автомобілебудівної галузі України та її конкурентне середовище, розглянуто інтегральну оцінку технічного рівня вітчизняних автомобілів ZAZ Lanos T-150 та ZAZ Lanos T-100 щодо аналогічної продукції провідних фірм виробників у сегменті «С»-класу, розподіл України та деяких країн Європи у світовому рейтингу кількості автомобілів на 1000 осіб, динаміку світового виробництва легкових автомобілів, ТОП-10 країн виробників легкових автомобілів / країн найбільших експортерів легкових автомобілів / найбільших виробників легкових автомобілів / світових виробників автокомпонент / країн за обсягом продажу легкових електромобілів. Побудовано стратегічну матрицю SWOT-аналізу автомобільної промисловості України за випуском легкових автомобілів. Обґрунтовано, що перспективними напрямами у розвитку вітчизняної автомобільної промисловості за випуском легкових автомобілів можуть бути вузлова збірка електромобілів за ланцюжком: SKD (крупновузлова збірка) → МKD (середньовузлова збірка) та випуск компонент для легкових автомобілів провідних компаній-виробників у світі.
12.04.2019
завантажити
#Статті 
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine
Poliakova O.Yu., Shlykova V.O., Buntov I.Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents // Science and Innovation. - №15(1). - С.27-45. Modern biotechnology is among the top priorities in every advanced economy. Successful management of technology development requires an unbiased analysis of scholarly research results and their forecasting. The correspondence of technological development to the world trends plays an important role in ensuring the economy’s competitiveness. The purpose of the study is to determine the world trends in scholarly research and developments in the field of biotechnology, as well as the correspondence of the situation in Ukraine to the world trends. Bibliometric and patent analysis is one of the most common tools for analyzing the current state, promising directions of scholarly research and commercial use. This research presents the results of analysis of the world and Ukrainian trends in publication and patent activities in the sphere of biotechnology for 2000—2015, as well as forecasts for 2016—2019. The trend models have been constructed for forecasting. Biotechnology-related publications of SCImago Journal & Country Rank portal, Science Direct database, and Vernadsky National Library of Ukraine abstract database, as well as patents of the World Intellectual Property Organization database have been used. The forecast results have shown an upward tendency in the global amount of publications and patents in biotechnology, in the coming years. In all areas of biotechnology, the share of Ukrainian publications in the global space of biotechnological research is extremely small. Among the analyzed areas, the largest forecasted share of Ukrainian origin publications in international databases belongs to Materials Science — Biomaterials and amounts to 0.3% on the global sca le. The patenting of Ukrainian developments at the international level, provided the existing trend is maintained, will also remain at a very low level (0.05% on a global scale). China and the USA, which have a share of 33.1 and 24.9%, respectively, will keep leadership in this direction The total number of patents belonging to the EU Member States (28) will reach about 18.1%. For today, Ukraine has certain advantages in the development of biotechnology in the field of agriculture, which can become the basis for the development of national bioeconomy. Consequently, in the agricultural sector, state support is needed to implement the existing developments by encouraging business. At the same time, in the medical field, there is a significant gap between Ukraine and the leading countries, thus the government should focus efforts on supporting research in this area in order to make its results ready for patenting.
21.03.2019
завантажити
#Статті 
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Шликова В.О., Крамарев Г.В., ПІнчук А.О. Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Шликова В.О., Крамарев Г.В., ПІнчук А.О. Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці // Проблеми економіки. – 2018. – № 4 (38). – С. 19-29. Мета статті полягає в аналізі оцінок торгівлі доданою вартістю у світовій економіці. Розглянуто ґенезу підходів до оцінки міжнародної торгівлі доданою вартістю та розвиток методології її статистичного обліку. Розглянуто спільну ініціативу ОЕСР разом із Світовою організацією торгівлі зі створення бази даних індикаторів торгівлі доданою вартістю (TiVA), основні валові показники торгівлі, укрупнені групи індикаторів участі країн у глобальних ланцюгах доданої вартості, що містяться у TiVA, та методики їх обчислення. Проаналізовано окремі ключові показники, що містяться у TiVA та характеризують особливості створення доданої вартості у розрізі країн світу, серед яких: обсяги валової доданої вартості за країнами та темпи їх зростання; розподіл галузей економіки країн за часткою у створеній доданій вартості; частка послуг у загальному обсязі створеної доданої вартості в країнах-лідерах за темпами її зростання; динаміка частки доданої вартості внутрішнього походження у валовому експорті країн. Особливу увагу приділено питанню визначення галузевих особливостей торгівлі доданою вартістю країн, з якими Україна має значні обсяги торгівлі товарами. Досліджено динаміку частки доданої вартості внутрішнього походження у валовому експорті країн. Виокремлено країни, з яких Україна імпортувала найбільші обсяги товарів у грошовому виразі, та визначено основні групи імпортованих товарів. Проаналізовано динаміку частки доданої вартості національного походження у валовому експорті мінеральних палив, нафти і продуктів її перегонки та національну додану вартість в експорті країн – ключових партнерів України у розрізі ВЕД. Визначено, що довготривала тенденція скорочення промислового виробництва в економіці України та технологічне відставання призвели до деградації національних високотехнологічних галузей промисловості та поглиблення спеціалізації на експорті продукції низького ступеня переробки. Обґрунтовано, що включення до глобальних ланцюгів створення вартості потенційно може привести до залучення в країну іноземних інвестиції для індустріалізації економіки і забезпечення зайнятості.
18.02.2019
завантажити
#Статті 
Крамарев Г. В., Шликова В. О., Леванда О. М. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України
Крамарев Г.В., Шликова В.О., Леванда О.М. Аналіз динаміки та структури зовнішньоторговельної діяльності України // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 79–91. Метою статті є визначення проблем у зовнішньоторговельній діяльності України, які можуть спричинити незадовільний стан зовнішньоекономічної безпеки країни. На основі даних за період 2011–2017 рр. досліджено динаміку основних кількісних характеристик зовнішньої торгівлі, структурні зрушення у зовнішній торгівлі (за допомогою індексів Л. Казинця та В. Рябцева), а також структуру зовнішньої торгівлі за регіонами України. Визначено такі ключові проблеми, які обумовлюють високі ризики зовнішньоекономічної безпеки країни: значне скорочення обсягів зовнішньої торгівлі; переважання від’ємного торговельного сальдо; високі значення відношення загального експорту й імпорту до ВВП; слабкий розвиток торгівлі з країнами ЄС; низький рівень диверсифікації товарних позицій експорту та його сировинна спрямованість; втрата традиційних ринків збуту машинобудівної продукції; на регіональному рівні має місце деформована структура зовнішньої торгівлі, коли основним експортером та імпортером товарів і послуг є м. Київ.
12.02.2019
завантажити