ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку України все гострішого значення набуває проблема формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки країни.

На основі аналізу змістовної ваги термінів, які ввійшли до складу семантичної мережі поняття «безпека національної економіки», та зв’язків між ними можна визначити сутність даного поняття таким чином: безпека національної економіки – стан захищеності національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз в економічній, політичній, соціальній та духовній сферах, що забезпечує незалежність національної економіки, її стабільність, стійкість, спроможність до постійного оновлення та саморозвитку.

Обґрунтовано структурно-логічну схему наукового дослідження проблеми формування економічної безпеки країни, що включає наступні етапи: оцінювання безпеки економіки країни → діагностування проблем в убезпеченні економіки країни → кластеризація країн світу за рівнем сформованості економічної безпеки → сценарне моделювання убезпечення економіки країни → визначення пріоритетності складових економічної безпеки країни → формування заходів убезпечення економіки країни.

Здійснено інтегральну оцінку рівня розвитку економічної безпеки України та країн ЄС, за якою вона зайняла 29 місце серед досліджуваних 29 країн. Отримані значення інтегральних показників країн-членів ЄС та України дозволили виділити потужні та найбільш перспективні країни-лідери (Фінляндія, Швеція) та аутсайдерів (Болгарія, Румунія, Україна). Україна значно відстає від країн-членів ЄС за рівнем економічної безпеки.

Здійснено кластеризацію України та країн-членів ЄС за рівнем сформованості економічної безпеки. Виявлено найбільш проблемні характеристики рівня безпеки економіки України як представника третього кластеру: економічна глобалізація, нерівномірність економічного розвитку, макроекономічне середовище, рівень інфраструктури, рівень розвитку фінансового ринку.

У результаті проведеного дослідження була складена когнітивна карта впливу таких деструктивних чинників, як корупція та неефективне державне регулювання, на економічну безпеку країни, що дозволяє систематизувати знання про фактори в їх взаємозв'язку і взаємодії. В процесі дослідження було побудовано сценарії убезпечення економіки України: 1 сценарій – базовий (всі змінні моделі залишаються стабільними); 2 сценарій (досягнення Україною значень показників країни-члена ЄС, репрезентанта 2 кластеру – Португалії); 3 сценарій (досягнення Україною значень показників країни-члена ЄС, репрезентанта 3 кластеру – Румунії). Для України кращим сценарієм є досягнення показників країни-репрезентанта другого кластера  – Португалії. Для проведення імпульсу обрано найкоротший шлях (значення по модулю). Пріоритетом для України за обраним сценарієм є убезпечення економіки шляхом зниження рівня корупції.

Для аналізу причинно-наслідкових зв'язків при убезпеченні економіки країни пропонується використовувати імітаційну модель, яка враховує розвиток її складових: економічної, політичної, соціальної та духовної. На основі розробленої імітаційної моделі був проведений аналіз різних сценаріїв розвитку процесу убезпечення економіки України за її складовими: економічною, політичною, соціальною, духовною. У процесі дослідження було побудовано сценарії убезпечення економіки України за трьома прогнозами: оптимістичний (покращення стану управління окремими складовими економічної безпеки); базовий (всі змінні моделі залишаються стабільними); песимістичний (погіршення стану управління окремими складовими економічної безпеки). Аналіз побудованих сценаріїв показав, що найбільш перспективним є сценарій одночасного покращення захисту від загроз у всіх сферах.

Удосконалено процедуру стратегічного планування економічної безпеки країни, яка включає виокремлення складових економічної безпеки; розподілення загроз за ними; визначення їх пріоритетності; використання програмно-цільового методу, що дало змогу сформувати стратегічні напрями убезпечення економіки країни. В основу процедури стратегічного планування економічної безпеки було покладено ієрархічну комплексну модель системних досліджень проблем національної безпеки, методику стратегічного планування, що засновані на технології методу аналізу ієрархій.

Головною метою стратегічного планування у сфері державного управління забезпечення економічної безпеки країни визначено формування сукупності взаємопов’язаних стратегічних документів: концепція – стратегія –  план – заходи. На цьому рівні формується сукупність стратегічних планів, завдань, заходів, які спрямовані на мінімізацію загроз національним економічним інтересам та досягнення бажаного рівня економічної безпеки країни.  Розроблений організаційний підхід до стратегічного планування економічної безпеки країни дає можливість моделювати основні процеси стратегічного планування, діагностувати зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, приймати управлінські рішення.

Завантажити довідку