Мета роботи полягає в теоретико-методичному обгрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з визначення напрямів структурно-технологічної модернізації систем теплозабезпечення великих міст України.

Основні результати теоретичного характеру:

  1. Виявлено тенденції розвитку системи державного регулювання сфери теплопостачання та основні недоліки цієї системи; визначено основні напрямки її вдосконалення.
  2. Розроблено теоретико-методичне обгрунтування основних напрямів структурно-технологічної модернізації теплозабезпечення великих міст України, спрямованих на підвищення ефективності виробництва і споживання теплоенергії, а також зниження втрат при транспортуванні
  3. Запропоновано методичний підхід до визначення економічного ефекту від впровадження окремих заходів з модернізації системи централізованого теплопостачання.
  4. Розроблено принципову модель теплопостачання великого міста України, яка включає систему управління теплопостачанням міста, підсистеми споживання, транспортування (розподілу) теплоенергії та підсистему її виробництва; визначені основні елементи цих підсистем, виявлені зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на стійкість моделі.

Основні результати практичного характеру:

  1. Визначено напрямки вдосконалення законодавчої бази, зокрема в сфері оподаткування, місцевого самоврядування, вдосконалення методичного забезпечення з розробки схем теплопостачання.
  2. Визначено основні заходи з вдосконалення нормативно-технічного регулювання діяльності в сфері теплопостачання, у тому числі заходи з імплементації Директив ЄС у національну систему технічного регулювання, пропозиції щодо внесення змін і доповнень в окремі діючі Державні будівельні норми і стандарти України, а також в галузеві керівні документи.
  3. Обґрунтована послідовність побудови принципової моделі централізованого теплопостачання великого міста України, орієнтована на випереджаюче проведення робіт з підвищення енергоефективності споживання.
  4. Запропоновані напрямки вдосконалення регулювання споживання теплоенергії, а саме: нормативно-правове регулювання; нормативно-технічне регулювання; здійснення масової термомодернізації будинків з утепленням огороджуючих поверхонь; широке використання індивідуальних теплових пунктів з засобами автоматичного погодного регулювання споживання теплоенергії.
Завантажити презентацію