НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВСТУПУ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Мета дослідження:

розробка теоретичних, методичних та практичних положень з розвитку паливного сектору економіки  України на основі інтенсифікації використання паливного потенціалу країни.

Завдання:

Висновки:

 1. Проведений на основі запропонованого методичного підходу аналіз паливного сектору світової енергетичної сфери дозволив виявити основні тенденції структурних зрушень і глобальні чинники, що впливають на розвиток національного паливно-енергетичного комплексу, а саме:
  • провідна роль у формування кон’юнктури європейських ринків сирої нафти і вугілля належить країнам-транзитерам енергоресурсів;
  • європейський ринок природного газу в основному має регіональний характер, що часто визначає високий рівень його монополізації;
  • країни Європи тяжіють до скорочення частки енергоресурсів нафтової групи у загальному використанні первинних паливно-енергетичних ресурсів.
 2. Аналіз тенденцій розвитку паливного сектору економіки України дозволив виявити:
  • протиріччя між загальносвітовими тенденціями і тенденціями споживання органічного палива в Україні, структурами паливно-енергетичного потенціалу України і споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів;
  • тенденцію прогресуючого зростання енергетичної залежності України від імпортних поставок вуглеводнів та вугілля;
  • протиріччя між тяжінням до використання дефіцитних вуглеводнів і надлишковим загальним енергетичним потенціалом країни;
  • стійку тенденцію занепаду вітчизняної нафтопереробної промисловості.
 3. Застосування продуктово-технологічного підходу в аналізі тенденцій технологічного розвитку паливного сектору світової енергетичної сфери дозволило виявити, що основними напрямами його технологічного розвитку є  підвищення глибини переробки первинного палива в товарні енергоносії та виробництво дефіцитних енергоносіїв із нетрадиційної сировини.
 4. Розроблений методичний підхід і проведена оцінка достатності енергетичного потенціалу ресурсів органічного палива для задоволення енергетичних потреб країни показали суттєву величину його перевищення над поточними енергетичними потребами за умови проведення раціоналізації енергетичного циклу країни шляхом залучення до нього нетрадиційних паливних ресурсів відновлюваних джерел.
 5. Проведений порівняльний аналіз повної (світової) та фактичної (української) структурних моделей енергетичного циклу органічного палива дозволив виявити:
  • нераціональність фактичного енергетичного циклу органічного палива, яка полягає у невідповідності структур наявного енергетичного потенціалу і використання органічного палива;
  • відсутність у складі портфелю технологій вітчизняного сектору енергоперетворення новітніх процесів з виробництва енергії і енергоносіїв з нетрадиційної паливної сировини.
 6. Аналіз енергетичного балансу України показав нераціональність його структури, яка визначається неузгодженістю обсягів власного виробництва первинних паливно-енергетичних ресурсів, енергоперетворення та енергоспоживання.
 7. Обґрунтовано теоретично-методичні положення структурного моделю-вання енергетичного циклу органічного палива в країні. Розроблено структурно-параметричну модель і проведено аналіз енергетичного циклу органічного палива в Україні. Установлено тяжіння національного енергетичного сектору країни до використання дефіцитних паливно-енергетичних ресурсів.
 8. Визначено напрями розвитку національного паливного сектору шляхом підвищення рівня енергетичної самодостатності економіки країни на основі використання структурно-параметричних моделей перспективних енергетичних циклів твердого палива, нафти/нафтопродуктів, природного газу, біопалива та відходів, які були інтегровані у ресурсній моделі перспективного енергетичного циклу органічного палива.
 9. Результати проведених аналізів і оцінок, структурно-параметричного моделювання енергетичних циклів органічного палива забезпечили можливість визначення концептуальних засад розвитку паливного сектору країни, як в цілому, так і за його основними складовими, а саме в сферах користування твердим, рідким, газоподібним та паливом відновлюваних джерел.
 10. Застосування розроблених концептуальних засад забезпечило можливість обґрунтування перспективного сценарію розвитку паливного сектору національної економіки, який передбачає: заміщення імпорту готових нафтопродуктів на їх власне виробництво за рахунок закупівель нафтової сировини на ринках ЄС та створення промислового комплексу з виробництва синтетичного рідкого палива на основі конверсії низькосортної вугільної сировини; заміщення природного газу в генерації тепловою енергії на вугілля, за рахунок проведення технічної реконструкції діючих ТЕЦ і ТЦ; заміщення антрациту в генерації електричної енергії на місцеві паливні ресурси, за рахунок створення сектору локальної енергетики.
 11. Застосування розробленого методичного підходу до оцінки економічної доцільності проведення ресурсно-технологічної оптимізації структури енергетичного циклу органічного палива дозволяє стверджувати, що реалізація даного заходу забезпечить зростання внутрішнього валового продукту України не менш ніж на 2,5%.
 12. Розроблений комплекс науково-практичних рекомендацій здатен забезпечити ефективну реалізацію концептуальних засад і перспективних напрямів розвитку паливного сектору національної економіки.

 

 

Завантажити презентацію