МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ (2 ЕТАП: МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ)

Мета дослідження

створення системи моніторингу і прогнозування індикаторів раннього попередження негативних соціально-економічних явищ у розвитку регіонів України для їх своєчасного усунення.

Завдання

Висновки

  1. Існування доцільності удосконалення методичних підходів до створення і забезпечення функціонування системи моніторингу оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в частині використання об’єктивної і адекватної системи показників, забезпечення точності оцінки, врахування тенденції змін соціально-економічного рівня розвитку для прогнозування майбутніх змін і прийняття ефективних управлінських рішень.
  2. Розробка методики до створення та забезпечення функціонування системи моніторингу полягає у виборі одиничних показників і пошуку теоретичних підходів, які стали б методологічною основою й забезпечили об’єктивність і вірогідність оцінки.
  3. Найбільш повну характеристику соціально-економічного стану суб’єкта дає підхід, заснований на оцінці соціально-економічного розвитку як інтегрального показника за допомогою низки складних агрегованих компонент, великій широті охоплення первинних показників, системному, комплексному підході до формування компонент; застосуванні переважно кількісних методів оцінки; використанні великого числа різнопланових статистичних даних і сучасних економіко-математичних методів.
  4. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України на основі запропонованої методики показує наявність відмінностей у рівні соціально-економічного розвитку регіонів. Аналіз сприяє виявленню суттєвих відмінностей складових у рівні соціально-економічного розвитку за групами стійкості регіонів, що може свідчити про недостатню ефективність державної і регіональної політика розвитку територій і вказувати на необхідність розробки і прийняття ефективних управлінських рішень щодо підвищення соціально-економічного розвитку країни в цілому та її регіонів.
  5. Для здійснення ефективного управління як на рівні регіону, так і на рівні державної регіональної політики необхідним є прогнозування змін у соціально-економічному стані регіону на різні терміни.
  6. З метою попередження розвитку негативних явищ у регіонах країни необхідно розробити підхід до випереджальної оцінки, яка на основі результатів поточного моніторингу змогла б дати відповідь щодо можливості змін у тенденціях по різних аспектах соціально-економічного розвитку регіону. Перспективним підходом є створення системи випереджальних індикаторів, які, базуючись на поточній оцінці, дозволять заздалегідь ідентифікувати поворотні точки циклів розвитку регіону.
  7. Проведений аналіз показав, що соціально-економічний розвиток регіонів України переважно співпадає за фазами та переламними періодами часу, тому результати, отримані для одного з регіонів, прийнятні й для інших за деякими окремими винятками.
  8. На прикладі Харківської області було здійснено виділення поворотних точок циклів розвитку та побудовано систему зведених індексів випереджальних, одночасних та запізнених індикаторів.
  9. Аналіз динаміки показників – складових зведених індексів по Харківській області показав, що майже по усім спостерігається трендостійкість у місячному та квартальному розрізі.
  10. Для цілей оперативного та короткострокового прогнозування можна використовувати моделі часових рядів, а для довгострокового необхідним є застосування нелінійних економетричних чи, навіть, імітаційних моделей.
Завантажити презентацію