ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Аналіз закономірностей і тенденцій розвитку наукової та освітньої діяльності в Україні й провідних країнах світу дозволив виявити проблеми розвитку вітчизняної наукової та освітньої діяльності, а також їх взаємодії. Серед основних груп проблем: невідповідність змісту та якості наукової та освітньої діяльності актуальним потребам суспільства та національної економік; неефективність управління наукою та вищою освітою; недостатній рівень фінансування та незадовільне матеріально-технічне забезпечення вищої освіти та науки; погіршення кадрового забезпечення наукових установ та ЗВО; слабка інтеграція науки та освіти України у світовий та Європейський освітньо-науковий простір; викривлення у формуванні контингенту студентів ЗВО усіх рівнів підготовки.

Шляхом оцінки взаємозалежностей між комплексними показниками, що характеризують освітню і наукову діяльність (Bloomberg Innovation Index, The Global Innovation Index, IMD World Competitiveness Ranking, The Global Talent Competitiveness Index, UNDP: Education Index, U21 Ranking of National Higher Education Systems) та рівнем ВВП на душу населення шляхом кореляційного аналізу зв’язків між ними по країнах світу визначено, що на рівень ВВП на душу населення, а також наукову діяльність суттєво впливає вища освіта, обумовлює необхідність її розвитку.

За допомогою модельного підходу доведено наявність тісного зв’язку між освітньою, науковою, інноваційною діяльністю та рівнем ВВП України, що дозволило підтвердити необхідність збільшення взаємозв’язків між  освітньої та науковою діяльностями для забезпечення інноваційного розвитку та сталого економічного зростання країни та обґрунтувати висновок щодо необхідності інтеграції освіти, науки та бізнесу на базі провідних університетів.

Запропоновано організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу на основі формування інноваційної екосистеми навколо університету, визначено та охарактеризовано основні його складові.

Результати дослідження спрямовані на сприяння підвищенню якості освітньої та результативності наукової діяльності. Практична значимість отриманих результатів полягає у розробці організаційно-економічного механізму інтеграції науки, освіти та бізнесу за моделлю Університету 4.0 в Україні.

Завантажити аналітичну довідку