МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ

В процесі оцінки рівня готовності підприємств до впровадження новітніх технологій слід враховувати загальний інноваційний клімат у країні та галузі. Наявність або відсутність відповідної потребам інноваційної інфраструктури, досвіду інноваційних розробок та їх впровадження у галузі, до якої належить підприємство, та інші характеристики зовнішнього середовища інновацій визначають їх необхідність, можливість і конкурентоспроможність.

Враховуючи існуючий науковий доробок та практику визначення стану підприємств до впровадження інновацій, запропоновано методичні рекомендації з оцінки рівня готовності підприємства до впровадження біотехнологій як одного з напрямів інноваційного розвитку виробництва. Основні етапи, передбачені методикою: оцінка інноваційного потенціалу країни, галузі; оцінка готовності підприємства до інновацій у сфері біотехнологій.

Для оцінки макросередовища впровадження новітніх технологій доцільним є застосування методів міжкраїнових порівнянь.

Оцінку мезосередовища впровадження біотехнологій пропонується здійснювати за такими етапами:

1) формування системи показників оцінки інноваційного потенціалу галузей промисловості;

2) формування інформаційного масиву показників оцінки інноваційного потенціалу галузей промисловості;

3) інтегральна оцінка інноваційного потенціалу галузей промисловості;

4) групування галузей промисловості за показниками інноваційного потенціалу;

5) визначення переліку галузей промисловості, перспективних для впровадження біотехнологій;

6) позиціонування галузей промисловості, перспективних для впровадження біотехнологій, у інноваційному середовищі промисловості України;

7) аналіз тенденцій розвитку інноваційного потенціалу перспективних галузей впровадження біотехнологій;

8) розрахунок коефіцієнтів випередження перспективних галузей впровадження біотехнологій за показниками інноваційного потенціалу;

9) оцінка перспективного інноваційного потенціалу галузей впровадження біотехнологій з урахуванням динаміки розвитку.

Оцінка мікросередовища впровадження біотехнологій включає:

1) вибір доцільного підходу до оцінки готовності підприємства до біотехнологічних інновацій;

2) формування переліку показників оцінки готовності підприємства до впровадження інновацій за напрямами оцінки;

3) обстеження підприємства за показниками оцінки готовності до впровадження інновацій та формування вихідної інформації;

4) аналіз динаміки показників готовності підприємства до впровадження інновацій (за можливості);

5) розрахунок інтегральних показників готовності підприємства до впровадження інновацій за сферами оцінки;

6) розрахунок інтегрального показника готовності.

Співставлення рівня інтегрального показника інноваційного потенціалу (з урахуванням специфіки біотехнологій) із загальним рівнем інноваційного потенціалу галузі дозволяє сформувати рекомендації щодо можливості впровадження. Таким чином, реалізація запропонованого методичного підходу дозволяє визначити галузі, які мають найбільший потенціал для впровадження біотехнологій, оцінити рівень готовності підприємств до розробки та впровадження біотехнологій та сформувати рекомендації щодо подальшого розвитку біотехнологій на підприємствах у короткостроковій перспективі.

Завантажити матеріали