Однією з умов розвитку економіки України є пошук раціонального співвідношення державного регулювання та дерегулювання економіки. Надмірне державне втручання в економічні процеси створює певні перешкоди в діяльності суб’єктів господарювання: складність процедури започаткування бізнесу має наслідком зменшення кількості зареєстрованих підприємств, недосконалість законодавства у сфері оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності ускладнює діяльність суб’єктів господарювання та гальмує їх розвиток. Результатом цього є уповільнення темпу зростання ВВП, рівня зайнятості, погіршення стану зовнішньоторговельного балансу країни. Негативний вплив необґрунтованого та надмірного державного регулювання на діяльність суб’єктів господарювання актуалізує питання запровадження заходів з дерегулювання економіки в Україні.

Необхідність дерегулювання економіки України історично обумовлена надмірно високим ступенем централізації радянської економіки 80-х років попереднього століття. Формування й розвиток ринкових відносин обумовили необхідність прийняття та реалізації протягом 1991 – 2012 років низки законодавчих і нормативних актів, метою яких є спрощення умов господарювання, якісне покращення бізнес-клімату в країні. Таким чином, в умовах розробки нових заходів з дерегулювання економіки України та впровадження їх у практику першочергового значення набуває оцінка дієвості норм законодавства, спрямованого на усунення надмірних адміністративних обмежень бізнесу, виявлення невирішених проблем у сфері дерегулювання економіки України, а також розробка напрямів подолання вказаних проблем.

Завантажити доповідь