Науково-дослідний центр
індустріальних проблем розвитку НАН України
Наукові підрозділи
Допоміжні й інші підрозділи
Відділ
Макроекономічної політики та регіонального розвитку
Відділ макроекономічної політики та регіонального розвитку
Завідувач відділу: Ярошенко Ігор Васильович
Пріоритетні напрями діяльності відділу:
 • фундаментальні та прикладні дослідження;
 • експертно-аналітичні розробки;
 • проектно-консалтингові роботи.

 

Основні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • реформування національної економіки й обґрунтування економічної політики з урахуванням інтеграційних процесів у світовій економіці;
 • макроекономічна політика, макроекономічний аналіз і прогнозування;
 • моделювання соціально-економічних процесів;
 • соціально-економічні проблеми просторового розвитку території України;
 • регіональна політика, публічне управління та регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, окремих територій, громад.

 

Основні напрями експертно-аналітичної діяльності:

 • аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів;
 • аналіз та обґрунтування напрямів реформування економічної політики країни;
 • моніторинг і формування рекомендацій щодо соціально-економічного розвитку регіонів України;
 • моніторинг законодавчих і нормативно-правових актів у сферах регуляторної політики та оподаткування;
 • аналіз результативності децентралізації, управління та адміністративно-територіальний устрій;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері макроекономічної та регіональної політики.

 

Основні напрями проектно-консалтингової роботи:

 • формування стратегій розвитку регіонів, окремих територій, спроможних територіальних громад, міст;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів розвитку територіальних громад;
 • консалтинг у сфері публічного адміністрування територіальних громад.

 

Останні публікації:
 • Налогово-бюджетные аспекты регионального развития: монография/под общ. ред. Ю. Б. Иванова. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2013. 344 с. 
 • Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі: монографія/за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 212 с.
 • Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014.
  280 с.
 • Бєлікова Н. В. Теорія і практика реформування економіки регіонів України: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М. 2015. 384 с.
 • Іванова О. Ю. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 304 с. 
 • Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи: монографія/під заг. ред. М. О. Кизима,
  Ю. Б. Іванова. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 288 с.
 • Стратегія розвитку міста Харкова до 2020 року. Харків, 2016. 92 с.
   
Відділ
Промислової політики та енергетичної безпеки
Відділ промислової політики та енергетичної безпеки
Завідувач відділу: Шпілєвський Володимир Вікторович
Пріоритетні напрями діяльності відділу:
 • фундаментальні та прикладні дослідження;
 • експертно-аналітичні розробки;
 • проектно-консалтингові роботи.

 

Основні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • промислова політика, модернізація секторів економіки та забезпечення енергетичної безпеки;
 • науково-технічна й інноваційна політика;
 • структурні зміни в промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, паливно-енергетичного сектора і науково-інноваційної діяльності.

 

Основні напрями проектно-консалтингових робіт:

 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • консалтингова діяльність у промисловості та паливно-енергетичному секторі;
 • розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

 

Основні напрями експертно-аналітичних робіт:

 • аналіз стану та прогнозування розвитку промисловості, паливно-енергетичного сектора й науково-інноваційної діяльності;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері промислової і енергетичної політики та науково-інноваційної діяльності;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання в промисловості й енергетичному секторі.

 

Останні публікації:
 • Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями. Бізнес Інформ. 2016. № 6. С. 79–89.
 • Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
 • Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 443 с.
 • Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія/за ред. О. В. Манойленко. Харків: НТУ «ХПІ», 2014. С. 323–343.
 • Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі: монографія/за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 212 с.
 • Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 280 с.
 • Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи: монографія/за ред. Ю. Б. Іванов, О. С. Віннікова. Харків: Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 256 с.
 • Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2013. 192 с.
Планово-економічна служба та відділ бухгалтерського обліку та звітності
Сектор 1
Макроекономічного аналізу та прогнозування
Сектор 1. Макроекономічного аналізу та прогнозування
Завідувач сектору: Полякова Ольга Юріївна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів;
 • реформування національної економіки й обґрунтування економічної політики з урахуванням інтеграційних процесів у світовій економіці;
 • патологічні процеси в економіці України та країн світу: розпізнавання та попередження;
 • прогнозування результативності законодавчих ініціатив;
 • моделювання нелінійної економічної динаміки;
 • моделювання прийняття рішень в умовах конфлікту; 
 • стратегування економічної політики.
Провідні співробітники сектору:
 • Іванова Ольга Юріївна– старший науковий співробітник
 • Тур Олена Василівна– старший науковий співробітник
 • Семигуліна Ірина Борисівна– молодший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol.13. Is. 2. P. 1–24. URL: http://sciencedomain.org/download/MTQwMjdAQHBm. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24812 Impact Factor: 1,599
 • Kireenko A., Ivanov Y., Polyakova O., Nevzorova E. Shadow Economy in the Regions of the Russian Federation and the Ukraine // New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting. Springer, Cham., 2017. P. 301–312. DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_28
 • Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового сектора: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 139–146.
 • Тур О. В., Козирєва О. В. Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 34–39.
 • Тур О. В., Красноносова О. М. Оцінка ознак депресивного стану адміністративних районів Харківської області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 536–540.
 • Кизим Н. А., Проноза П. В., Полякова О. Ю. Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 1 (93). С. 110–120.
 • Полякова О. Ю., Шликова В. О. Визначення факторів, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі в інтеграційних об’єднаннях // Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія/за ред. М.О. Кизима,       І. Ю. Матюшенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. C. 71–80.
 • Тур О. В. Формування підходу до визначення ознак депресивного стану у соціально-економічному розвитку територій з урахуванням особливостей адміністративно-територіального устрою. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 8. Ч. 2. С. 153–156.
Сектор 1
Енергетичної безпеки та енергозбереження
Сектор 1. Енергетичної безпеки та енергозбереження
Завідувач сектору: Губарєва Ірина Олегівна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • формування економічної безпеки країни;
 • енергетична безпека й енергозбереження;
 • структурні зміни в паливно-енергетичному секторі;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку паливно-енергетичного сектора;
 • аналіз стану та прогнозування розвитку паливно-енергетичного сектору;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері енергетичної політики;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання в енергетичному секторі;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у паливно-енергетичному секторі;
 • консалтингова діяльність у паливно-енергетичному секторі.
Провідні співробітники сектору:
 • Котляров Євген Іванович– старший науковий співробітник
 • Шликова Вікторія Олександрівна– старший науковий співробітник
 • Костенко Дмитро Миколайович– молодший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу. Фінанси України. 2018. № 4. С. 7-18.
 • Hubarieva I., Chmutova I., Maksimova M. Unshadowing of the Ukrainian economy as a factor of management of economic security of the state. Економічний часопис-ХХІ. 2016. № 159 (5–6). С. 25–28. (Scopus)
 • Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 13. Is. 2. P. 1–24. URL: http://sciencedomain.org/download/MTQwMjdAQHBm. DOI: 10.9734/BJEMT/2016/24812, Impact Factor: 1,599
 • Губарєва І. О. Методичний підхід до побудови сценаріїв державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів країни з урахуванням впливу тіньового сектору // Фінансово-економічна безпека: стратегічна аналітика та аудиторський супровід: монографія/за заг ред. Т. В. Момот. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С. 62–74.
 • Губарєва І. О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 6 (168). С. 122–129. (Scopus)
 • Антоненко С. В., Костенко Д. М. Оцінка потенціалу місцевих енергетичних ресурсів регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 14. Ч. 1. С. 100–103.
 • Кизим М. О., Бернацький П. Й., Губарєва І. О. Забезпечення економічної безпеки України за рахунок зниження рівня корупції: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 184 с.
 • Губарєва І. О. Реформування реєстраційної системи // Дерегулювання економіки: проблеми та перспективи: монографія/за заг. ред. М. О. Кизима, Ю. Б. Іванова. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. С. 115–124.
 • Губарєва І. О., Тридід О. М. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія/за ред. О. М. Тридіда. Київ: УБС НБУ, 2014. 186 с.
Канцелярія та підрозділ господарського обслуговування
Сектор 2
Проблем регіонального розвитку та децентралізації
Сектор 2. Проблем регіонального розвитку та децентралізації
Завідувач сектору: Дороніна Майя Степанівна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • соціально-економічні проблеми просторового розвитку території України;
 • регіональна політика, публічне управління та регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, окремих територій, громад;
 • оцінка потенціалу, спроможності та стимулювання розвитку регіонів, територій, громад;
 • моніторинг і формування рекомендацій щодо соціально-економічного розвитку регіонів України;
 • аналіз результативності децентралізації, управління та адміністративно-територіальний устрій;
 • експертиза законодавчих та нормативно-правових актів щодо соціально-економічного розвитку регіонів, територій, громад та системи публічного управління і адміністрування.
Провідні співробітники сектору:
 • Тищенко Вікторія Федорівна– старший науковий співробітник
 • Красноносова Олена Миколаївна– старший науковий співробітник
 • Михайленко Дар’я Геннадіївна– старший науковий співробітник
 • Салашенко Тетяна Ігорівна– старший науковий співробітник
Останні публікації:
 • Салашенко Т. І., Шпілєвський О. В. Інноваційна політика в енергетичному секторі: досвід України і Польщі. Економіка та суспільство: електрон.наук. фах. вид. 2016. № 7. С. 626–633.
 • Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 98–104.
 • Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б. Соціально-економічний розвиток територіальних громад в умовах фінансової децентралізації. Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 67–76.
 • Doronina M. S. Behavioral Economics. The Research Methodology Background. Проблемы экономики. 2015. № 3. C. 237–243.
 • Салашенко Т. І. Організаційно-економічний механізм підвищення енергоефективності регіональних промислових комплексів // Socio-economic problems of management: сollective monograph. Melbourne, Australia: Thorpe-Bowker®, 2015. 324 p. Р. 313–322.
 • Krasnonosova O. M. The impact of modern global trends in agglomeration for regional policy of Ukraine. The Advanced Science Journal. 2015. № 1. Р. 186–198.
 • Тищенко В. Ф. Публічно-приватне партнерство в процесі розбудови економіки знань в Україні: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2014. 256 с.
Сектор 2
Промислової політики та інноваційного розвитку
Сектор 2. Промислової політики та інноваційного розвитку
Завідувач сектору: Хаустова Вікторія Євгенівна
Пріоритетні напрями наукових досліджень сектору:
 • промислова політика та модернізація секторів економіки країни;
 • науково-технічна й інноваційна політика в країні;
 • структурні зміни у промисловості;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, науково-технічного розвитку та науково-інноваційної діяльності;
 • аналіз стану та прогнозування розвитку промисловості й науково-інноваційної діяльності;
 • експертиза нормативно-правових і законодавчих актів у сфері промислової політики та науково-інноваційної діяльності;
 • інвестиційний аналіз створення суб’єктів господарювання у промисловості;
 • розробка та техніко-економічне обґрунтування проектів будівництва та реконструкції виробничих об’єктів у промисловості;
 • консалтингова діяльність у промисловості;
 • розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

 

Провідні співробітники сектору:
 • Крячко Євген Миколайович– старший науковий співробітник
 • Колбасін Євген Сергійович– науковий співробітник
Останні публікації:
 • Кизим М. О., Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 79–88.
 • Хаустова В. Є., Зінченко В. А. Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації. Бізнес Інформ. 2016. № 4. С. 79–87.
 • Хаустова В. Є., Олійник А. Д. Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних вчених. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 150–157.
 • Хаустова В. Є. Нормативно-правова база державної підтримки розвитку промисловості України. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 149–167.
 • Хаустова В. Є., Олійник А. Д. Реструктуризація промисловості: теоретичні та практичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 266–272. URL: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf
 • Хаустова В. Є., Олійник А. Д. Досвід та результати реструктуризації промисловості в країнах СНД та світу // Икономическите перспективи в глобалната криза: Събрани статии. Пловдив, България: Академично издателство на Аграрния университет, 2015. С. 61–68.
 • Кизим М. О., Олійник А. Д., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Омаров Ш. А., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. Можливості і загрози від членства України в СОТ для машинобудування в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 59–70.
 • Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Козирєва О. В., Костенко Д. М., Моісеєнко Ю. М., Бунтов І. Ю. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 6–25.
 • Кизим М. О., Шпілевський В. В., Хаустова В. Є., Антоненко С. В., Матюшенко І. Ю. Можливості і загрози від членства України в СОТ для металургійної галузі економіки в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄВРАЗЕС. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 89–99.
 • Khaustova V. Ye, Oliynyk A. D. Industry of Ukraine: current state, trends and development prospects. Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenchaflichen Artikel. 2014. Vol. 1. S. 152–157.
 • Колбасін Є. С., Остапенко А. В., Ярошенко І. В. Аналіз світового ринку автобусобудування. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 28–39.
Аспірантура та кадрова служба