Чому необхідно віддати перевагу навчанню в аспірантурі НДЦ ІПР НАН України

 • Можливість участі у фундаментальних і прикладних дослідженнях НДЦ ІПР НАН України
 • Можливість отримання всебічної наукової підтримки провідних учених НДЦ ІПР НАН України
 • Можливість участі у наукових семінарах і гуртках, що проводять учені НДЦ ІПР НАН України
 • Можливість відвідування публічних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня PhD та доктора наук, що проводяться у спеціалізованій вченій раді НДЦ ІПР НАН України
 • Можливість паралельно навчатися в Міжнародній школі МВА
 • Можливість отримання стипендії у розмірі 90 % посадового окладу викладача (для аспірантів очної форми навчання)
 • Можливість участі у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, що організовує НДЦ ІПР НАН України й інші провідні установи НАН України
 • Можливість участі у вітчизняних і міжнародних грантах і конкурсах

З 2016 року Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук згідно з наказом Кабінету Міністрів України від 30 травня 2016 року № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України з 2016 року здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

 • 073  Менеджмент (Наказ МОН від 19.07.2016 № 856);
 • 281  Публічне управління та адміністрування (Наказ МОН від 03.08.2016 № 933). 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що затверджено Постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта у спеціалізованій вченій раді.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

 • заява на ім’я директора НДЦ ІПР НАН України;
 • оригінал і копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) і копія додатка до нього;
 • оригінал та копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • особовий листок з обліку кадрів (на бланку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів із фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) із обраної наукової тематики за підписом керівника (за відсутністю статей та/або винаходів);
 • 4 фотокартки 3x4;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригіналу не приймаються.

Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури з питань прийому документів, необхідних для вступу: понеділок – середа з 14:00 до 18:00; четвер – субота з 10:00 до 14:00; неділя – вихідний день.

Прийом документів від осіб, які вступають до аспірантури, проводиться з 01.08.2017 р. по 08.09.2017 р. за адресою: м. Харків, 61166, провулок Інженерний 1 – А, кім. 510.

Вступні випробування до аспірантури НДЦ ІПР НАН України складаються зі:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради НДЦ ІПР НАН України в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступ до докторантури

До підготовки у докторантурі НДЦ ІПР НАН України для здобуття ступеня доктора наук приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки й опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

НДЦ ІПР НАН України здійснює набір на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за такими науковими спеціальностями:

 • 073 Менеджмент;
 • 281 Публічне управління та адміністрування.

Термін підготовки у докторантурі для здобуття ступеня доктора наук складає два роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі НДЦ ІПР НАН України для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НДЦ ІПР НАН України, зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
 • заяву про вступ;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів установленого зразка;
 • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригіналу не приймаються.

Порядок роботи комісії з питань прийому документів, необхідних для вступу: понеділок – середа з 14:00 до 18:00; четвер – субота з 10:00 до 14:00; неділя – вихідний день.