керівництво

Хаустова Вікторія Євгенівна

Директор

Доктор економічних наук, професор
a
Хаустова Вікторія Євгенівна
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (2015 р.) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації – «Промислова політика в Україні в умовах інтеграції та глобалізації економіки»).
Вчене звання:
професор за кафедрою фінансів та кредиту (2018 р.).
Досягнення:
 • автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 55 монографій, близько 130 наукових статей;
 • підготувала 2 докторів та 7 кандидатів економічних наук;
 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01 у НДЦ ІПР НАНУ з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • випусковий редактор міжнародних наукових фахових видань «Бізнес Інформ» (Україна) (з 2006 р. по цей час) та «Проблеми економіки» (Україна) (з 2009 р. по цей час), член наукової ради журналів «ACTA INNOVATIONS» (Польща) (2015-2019 рр.) та «Innovative economics and management» (Грузія) (з 2016 р. по цей час);
 • Почесна грамота Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України «За високі наукові досягнення та сумлінну працю» (2015);
 • Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2018);
 • Подяка голови Харківської обласної держаної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня науки (2020).
Сфера наукових інтересів:
 • промислова політика та модернізація секторів економіки країни;
 • наукова та науково-технічна діяльність в Україні та країнах світу;
 • інноваційна політика у країні;
 • глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, науково-технічного розвитку та науково-інноваційної діяльності;
 • розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання;
 • кластерна політика та технологічні платформи;
 • інтеграційні процеси в економіці та їх вплив на соціально-економічний розвиток.
Публікації за останній період:
 • Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект: монографія [О. І. Іляш, Н.Б. Савіна, В.Є. Хаустова, І.В. Джадан]. За заг. ред. О. І. Іляш. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с.
 • Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Хаустова В.Є., Проноза П.В. та ін.]. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с.
 • Хаустова В.Є. Теоретико-методичні та практичні аспекти визначення перспективних напрямків наукової та науково-технічної діяльності в Україні [Кизим М.О., Хаустова В.Є., Решетняк О.І., Успаленко В.І.]. Проблеми економіки. 2021. № 2. С.23-26. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-2-23-36
 • Khaustova V. Influence of eurointegration processes on scientific support of digitalization of the public sphere and education [Khaustova V., Reshetnyak O., Lupenko Y., Manuilova K., Motorny V. ]. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25(1), p. 7035–7044 (Scopus, Q4)
 • Khaustova V. Monitoring the economic sustainability of business processes of the enterprise: investment and security aspect [O. Arefieva, Z. Poberezhna, V. Khaustova, S. Piletska, D. Zyz]. 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 628 012042. DOI: 10.1088/1755-1315/628/1/012042  (Web of Science)
 • Хаустова В.Є. Оцінка участі галузей промисловості України і глобальних ланцюгах створення доданої вартості [Хаустова В., Решетняк О., Полякова О., Шликова В.]. Проблеми економіки. 2020. №3. C. 73–85. DOI: 10.32983/2222-0712-2020-3-73-85
 • Хаустова В.Є. Оцінка високотехнологічних галузей в прогресивній структурі економіки країн світу та України [Хаустова В.Є. Решетняк О.І., Крамарев Г.В., Крячко Є.М.]. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 81–98. DOI: 10.32983/ 2222-4459-2020-9-81-98
 • Khaustova V. Assessment of the Industrial Structure and Its Influence on Sustainable Economic Development  and Quality of Life of the Population of Different World Countries [Gryshova I., Kyzym M., Khaustova V., Korneev V., Kramarev H.]. Sustainability. 2020, 12, 2072; doi:10.3390/su12052072 (Scopus, Q1 та Web of Science)
 • Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Хаустова В. Є. та ін.]. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с.
 • Khaustova V. Assessment of the EU and Ukraine Economic Security and Its Influence on Their Sustainable Economic Development [Gryshova I., Kyzym M., Hubarieva I., Khaustova V., Livinskyi A., Koroshenko M.]. Sustainability. 2020, 12, 7692;  https://doi.org/10.3390/su12187692 (Scopus, Q1 та Web of Science)
 • Khaustova V. Significance of Developmental Science under Assimilation of the Digitalization of the Ukrainian Economy [Kyzym M., Khaustova V.. Reshetnуak O., Danko N.]. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. Vol. 29(6s), 1037 - 1042. URL:  http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9167 (Scopus, Q4);
 • Khaustova V. Research Organization On The Basis Of The World Foresights Analysis: Trends And Scenarios [Kyzym M., Khaustova V., Reshetnyak O., Kozyrieva O.]. 35th IBIMA Conference Proceedings, 1-2 April 2020, Seville, Spain (Scopus та Web of Science)
 • Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М.О., Хаустова В.Є., Салашенко Т.В. та ін.]. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2020. 344 c.
 • Концептуальні засади розвитку аграрної сфери та сільських територій України: кол. монографія за ред М.О. Кизима [Кизим М.О., Хаустова В.Є., Полякова О.Ю. та ін.]. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2020.  280 с.
 • Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів та поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації. Монографія. ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. 400 С.


Scopus 
Web of Science / Publons
ResearchGate

Контактна електронна адреса:
v.khaust@gmail.com
Код ORCID:
0000-0002-5895-9287
Google Scholar

Губарєва Ірина Олегівна

Заступник директора з наукової роботи

Доктор економічних наук, професор
a
Губарєва Ірина Олегівна
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (2016 р.) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації – «Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів»).
Вчене звання:
професор за спеціальністю 073 - менеджмент (2018 р.).
Досягнення:
 • автор понад 180 наукових публікацій, з яких 22 – монографії;
 • підготувала трьох кандидатів економічних наук;
 • заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01;
 • член Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 СумДУ;
 • гарант освітньої програми підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня (докторів філософії PhD) у галузі знань 07 – Управління та адміністрування зі спеціальності 073 – Менеджмент;
 • член редакційної колегії 2 журналів:  «Проблеми економіки» (The Poblems of Economy), «Управління розвитком» (Development management);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2008 р.);
 • Подяка Дзержинської районної ради м. Харкова (2010 р.);
 • Подяка Харківської міської ради (2017 р.);
 • Подяка Президії НАН України (2018 р.).
Сфера наукових інтересів:
 • формування економічної безпеки країни;
 • енергетична безпека й енергозбереження;
 • державне регулювання модернізації національної економіки;
 • стратегічні напрями розвитку галузей промисловості;
 • фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики.
Публікації за останній період:
 • Hubarieva I., Hubariev O., Zinchenko V., Pronoza P. Ensuring the Competitiveness of the Ukrainian Woodworking Industry in the Post-Pandemic Period. International Scientific and Practical Conference „Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021). SHS Web of Conferences. Vol. 126. 02001 (2021) (Web of Science) 
 • Губарєва І.О., Крячко Є.М. Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу. Бізнес Інформ. 2021. №9. C. 89–95.
 • Губарєва І.О. Проблеми удосконалення податку на нерухоме майно в Україні в контексті світового досвіду. Вісник НФДУ. 2021. №1 с. 22-35.
 • I. Gryshova, M. Kyzym, I. Hubarieva, V. Khaustova, A. Livinskyi, M. Koroshenko Assessment of the EU and Ukraine Economic Security and Its Influence on Their Sustainable Economic Development. Sustainability. 2020, 12(18), 7692; https://doi.org/10.3390/su12187692 (Scopus)
 • Губарєва І.О. Салашенко Т.І. Стратегічні аспекти підвищення енергоефективності регіонів країни. Проблеми економіки. 2020. № 2. C. 190–197.
 • Губарєва І.О., Ярошенко І.В., Губарєв О.О. Стан і тенденції розвитку лісового господарства і лісозаготівлі України та країн світу. Регіональна економіка та управління. 2020. № 1(27). Ч.1. С. 87-94.
 • Hubarieva I., Chmutova I., Gontar D. The cognitive modeling of the development of the ukrainian banking system. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. Volume 1(22). P. 246-253. (Web of Science) 
 • Tyschenko V., Hubarieva I., Ostapenko V. Trends and Prospects for the Convergence of Public-private Partnerships` Financial Potential in Ukrainian Regions. British Journal of Economics. Management & Trade. 2017. № 16(1).  P. 1–9. (Web of Science) 
 • Hubarieva I., Lebid O., Zuieva О. Determining the Priority sources for Attracting Deposits in the Formation of the Financial potential of Banks. Banks and Bank Systems. 2017. Volume 12.  Issue 3. P. 215-227. (Scopus)
 • Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., Губарєва І.О. Формування стратегічних пріоритетів розвитку ЛПК країни. Монографія. Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. 512 с.

Scopus 
Web of Science / Publons
ResearchGate

Контактна електронна адреса:
gubarievairyna@gmail.com
Код ORCID:
0000-0002-9002-5564
Google Scholar

Бєлікова Надія Володимирівна

Вчений секретар

Доктор економічних наук, професор
a
Бєлікова Надія Володимирівна
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (2016 р.) зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема дисертації – «Теоретичні аспекти реформування економіки регіонів України»).
Вчене звання:
професор (2022 р.) зі спеціальності 073 Менеджмент
Досягнення:
 • лауреат стипендії НАН України для молодих вчених (2009–2011 рр.);
 • відповідальний виконавець гранту НАН України на виконання НДР молодих вчених (2012–2013 рр.);
 • керівник НДР за грантом НАН України для молодих вчених (2017 р.);
 • керівник 2 НДР програмно-цільової та конкурсної тематики;
 • підготувала 3 кандидатів економічних наук;
 • Business English Certificate Vantage Council of Europe Level B2;
 • автор понад 120 наукових публікацій, з яких 14 – монографії;
 • пройшла стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія) за програмою «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (2021 р.).
Сфера наукових інтересів:
 • економічні реформи та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни та її регіонів;
 • кризові явища у суспільному розвитку;
 • управління регіональним розвитком;
 • сучасні тенденції розвитку маркетингу та реклами.
Публікації за останній період:
 • Tsykhanovska I., Shmatkov D., Evlash V., Koshova O., Bielikova N., Bolgova N. Preclinical testing of the double iron oxide-based health supplement. Journal of Sport and Health Research. № 12(2). 2020. PP. 288-301.
 • Бєлікова Н., Шматков Д. Методи формування змісту навчання майбутніх інженерів-метрологів предметної галузі житлово-комунального господарства. Теорія і практика управління соціальними системами. №20. 2020. С. 3-17.
 • Lysytsia N., Martynenko M., Bielikova N., Gron O., Us M. Directions of social partnership of employers and universities in the sphere of economic education in Ukraine. Entrepreneurship and sustainability issues. Volume 7 (Number 1). September 2019. РР. 336-353. (Scopus)
 • Bielikova N. V, Yaroshenko I. V. Prospects for the development of innovative nano- and biotechnologies. Acta Innovations. № 32. 2019. РР. 5-11. (Scopus)
 • Shmatkov D., Bielikova N., Antonenko N., Shelkovyj A. Developing an environmental monitoring program based on the principles of didactic reduction. European Journal of Geography. Vol. 10 (Number 1), 2019. РР. 99-116. (Scopus)
 • Бєлікова Н. В., Догадіна В. Ю. Особливості організації освітніх послуг в регіоні в умовах децентралізації влади. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. № 52. 2019. С. 73-79.
 • Бєлікова Н. В. Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни. Бізнес Інформ. № 4. 2018. С. 8-13. 
 • Бунтов І. Ю., Бєлікова Н. В. Теоретичне забезпечення формування складових механізму державної підтримки розвитку біотехнологій в Україні. Бізнес Інформ. № 1. 2018. С. 93-99.
 • Шматков Д. І., Бєлікова Н. В., Шелковий О. О. Вертикальна редукція змісту навчання теми «Спостереження за відходами» дисципліни «Моніторинг середовища існування». Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2018. № 61. С. 83-94.
 • Tyshhenko V., Bielikova N., Ostapenko V. Cognitive Modelling in Process Management of Public-private Partnerships Intensifying in Ukraine. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 294-303. (Web of Science) 
 • Бєлікова Н. В., Грецька-Миргородська В. В. Брендинг як інструмент розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 155–162.

ResearchGate

Контактна електронна адреса:
nadezdabelikova@gmail.com
Код ORCID:
0000-0002-5082-2905
Google Scholar