керівництво

Кизим Микола Олександрович

Директор

Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
a
Кизим Микола Олександрович
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (2001 р.) зі спеціальності 08.06.02 – підприємництво, менеджмент та маркетинг (тема дисертації – «Механізми організації, функціонування та розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем»).
Вчене звання:
професор за кафедрою банківської справи (2005 р.).
Досягнення:
 • член-кореспондент Національної академії наук України (2015 р.);
 • заслужений економіст України (2009 р.);
 • лауреат державної премії ім. М. Тугана-Барановського Національної академії наук України за серію наукових праць «Високотехнологічні компоненти промислової політики в Україні» (2014 р.);
 • орден «За заслуги» 3-го ступеня (2013 р.);
 • медаль «Двадцять років незалежності України» (2011 р.);
 • Подяка Харківської обласної ради за значний внесок у розвиток науки (2010 р.);
 • Подяка Харківської обласної ради за значний внесок у розвиток науки, приурочений до 90-річчя створення Національної академії наук України (2009 р.);
 • Золотий знак Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (2008 р.);
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2005 р.);
 • автор понад 400 наукових праць, в т. ч. 116 монографій;
 • підготував 10 докторів та 17 кандидатів економічних наук.
Сфера наукових інтересів:
 • асоціація України з ЄС, напрямки розвитку та співробітництва;
 • модель суспільства, кризові явища в суспільстві та реформи;
 • кризові явища в економіці та їх раннє розпізнавання;
 • енергетична безпека й енергоефективність економіки;
 • промислова політика та пріоритети модернізації економіки;
 • конкурентоспроможність національної економіки та забезпечення економічної безпеки держави.
Публікації за останній період:
 • Кизим М. О., Рудика В. І. Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива. Проблеми економіки. 2017. № 2. C. 104–110.
 • Кизим М. О., Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 79–88.
 • Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 13 (2). P. 1–24, Article no.BJEMT.24812 (WoS)
 • Kochanska E., Kyzym M., Khaustova V., Klimek A. R., Adamkiewicz I. Determinants for Development of Cluster Initiatives in Poland and Ukraine // ACTA INNOVATIONS. 2016. No. 21. URL: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/405/nr_21_26_50.pdf
 • Кизим Н. А., Хаустова В. Е., Козырева Е. В. Анализ особенностей региональной политики в Европейском Союзе. Innovative economics and management. 2016. № 3. С. 45–53.
 • Kyzym M., Khaustova V. Industrial Policy and Features of  Industrial Development in Countries Belonging to Integration Associations – the European Union and the Customs Union // ACTA INNOVATIONS. 2016. No. 18. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-18/387.htm
 • Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки: системні складові та пріоритетні напрями. Бізнес Інформ. 2016. № 6. C. 79–89.
 • Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 272 с.
 • Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. NBIC-технології як ключовий фактор розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і мікроелектроніки в країнах світу і Україні: монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 394 с. 
 • Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за заг. ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика; О. М. Алимов, О. І. Амоша, М. О. Кизим та ін. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.
Контактна електронна адреса:
m.kyzym@gmail.com
Код ORCID:
0000-0001-8948-2656
Google Scholar

Іванов Юрій Борисович

Заступник директора

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений економіст України
a
Іванов Юрій Борисович
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (1997 р.) зі спеціальності 08.06.01 – економіка підприємств та форми господарювання ("Організаційно-економічні проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах формування ринкових відносин").
Вчене звання:
професор за кафедрою менеджменту та маркетингу (2001 р.).
Досягнення:
 • заслужений економіст України (2006 р.);
 • лауреат стипендії ім. М.І. Туган-Барановського для видатних вчених Харківської обласної державної адміністрації (2005 р.);
 • Почесна грамота Національної академії наук України (2009 р.);
 • Нагрудний знак МОН України “За наукові досягнення”(2009 р.);
 • Почесна грамота Харківського міського голови (2013 р.);
 • автор двох енциклопедичних та понад 800 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 78 монографій, 7 підручників, 27 навчальних посібників;
 • підготував 4 докторів та 17 кандидатів економічних наук;
 • співголова програмного комітету Міжнародного наукового симпозіуму «Теорія і практика податкових реформ» (2009–2017 рр.).
Сфера наукових інтересів:
 • теорія конкуренції та конкурентоспроможність соціально-економічних систем;
 • державне регулювання та дерегулювання підприємницької діяльності;
 • податкова політика й оподаткування;
 • податкове регулювання соціально-економічних процесів;
 • регіональна економіка.
Публікації за останній період:
 • Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития/под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. Монография с грифом НИИ образования и науки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 351 с.
 • Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт/под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. Монография с грифом НИИ образования и науки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 287 с.
 • Энциклопедия теоретических основ налогообложения/под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 503 с.
 • Дерегуляторна політика в Україні в 2014 році: тенденції та напрями розвитку. Науково-аналітична доповідь/Ю. Б. Іванов, О. С. Власюк, К. М. Ляпіна, Т. М. Чечетова-Терашвілі. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 152 с.
 • Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития: монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/под ред. И. А. Майбурова,                 Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 с. (Серия “Magister”).
 • Иванов Ю. Б., Майбуров И. А., Назаренко А. В. Методологические основы оценки и моделирования эффективности налоговых льгот. Общество и экономика. Журнал Международной ассоциации академий наук. 2016. № 10. С. 80–97.
 • Ivanov Yu. B., Yashkinа О. I. The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research. Економіка: реалії часу. 2015. № 6 (22). С. 66-70. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html
 • Іванов Ю.Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 299–305.
 • Иванов Ю. Б., Малышко Ю. М Оценка регуляторного влияния нормативно-правового акта в сфере налогообложения на субъекты малого предпринимательства. Journal of Tax Reform. 2015. T. 1. No. 2-3. С. 194–208.
 • Іванов Ю. Б., Удовенко А. О. Методичний підхід до оцінки дієвості заходів в сфері дерегулювання економіки України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (46). С. 59–65.
Контактна електронна адреса:
yuriy.ivanov.ua@gmail.com
Код ORCID:
0000-0002-5309-400Х
Google Scholar

Бєлікова Надія Володимирівна

Вчений секретар

Доктор економічних наук, доцент
a
Бєлікова Надія Володимирівна
Науковий ступінь:
доктор економічних наук (2016 р.) зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (тема дисертації – «Теоретичні аспекти реформування економіки регіонів України»).
Вчене звання:
доцент за кафедрою економіки та маркетингу (2014 р.).
Досягнення:
 • лауреат стипендії НАН України для молодих вчених (2009–2011 рр.);
 • відповідальний виконавець гранту НАН України на виконання НДР молодих вчених (2012–2013 рр.);
 • керівник НДР за грантом НАН України для молодих вчених (2017 р.);
 • підготувала 1 кандидата економічних наук;
 • Business English Certificate Vantage Council of Europe Level B2;
 • автор понад 90 наукових публікацій, з яких 11 – монографії.
Сфера наукових інтересів:
 • економічні реформи та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни та її регіонів;
 • кризові явища у суспільному розвитку;
 • управління регіональним розвитком;
 • сучасні тенденції розвитку маркетингу та реклами.
Публікації за останній період:
 • Бєлікова Н. В. Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни. Бізнес Інформ. № 4. 2018. С. 8-13. 
 • Бєлікова Н. В., Грецька-Миргородська В. В. Брендинг як інструмент розробки стратегії соціально-економічного розвитку міста. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 155–162.
 • Бєлікова Н. В., Іванова О. Ю. Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформ. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3. С. 219–228.
 • Бєлікова Н. В. Теоретичні аспекти формування світоглядної платформи реформування економіки регіонів України. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 8–14.
 • Бєлікова Н. В. Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 87–92.
 • Бєлікова Н. В. Наукове обґрунтування концепції реформування економіки країни та її регіонів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 12. Ч. 1. С. 57–60.
 • Бєлікова Н. В. Теоретико-методологічні засади реформування моделі економіки країни та її регіонів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. Вип. 2 (46). С. 115–119.
 • Бєлікова Н. В. Удосконалення механізму розробки та реалізації економічних реформ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 11. С. 169–172.
 • Бєлікова Н. В. Теорія і практика реформування економіки регіонів України: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. 384 с.
 • Bielikova N. V. Theoretical aspects of economic reform // Икономическите перспективи в глобалната криза: Събрани статии. Пловдив: Академично издателство на Аграрния университет, 2015. 328 с. С. 26–30.
Контактна електронна адреса:
nadezdabelikova@gmail.com