#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
#Статті 
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України
#Статті 
Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дотримання соціальної справедливості
#Статті 
Лисиця Н.М., Бєлікова Н.В., Мартиненко М.В. Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку
#Статті 
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки
#Статті 
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні
Салашенко Т.І. Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Випуск 20. – Частина 3. – С. 22-28. У статті розглянуті основні елементи дизайну ринків електроенергії ЄС, зокрема склад акторів ринку, форми оптової торгівлі, а також часові сегменти ринку. Встановлено, що найбільш розвинуті ринки електроенергії характеризуються достатньою чисельністю гравців як з боку оптових продавців, так і з боку оптових покупців, які продають електроенергію на біржових аукціонах якомога ближче до реального часу.
20.12.2018
завантажити
#Статті 
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України
Тур О.В. Розумні міста у контексті цілей сталого розвитку України // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - №4(66). - С.130-135. Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності розроблення концепції розумного міста з урахуванням стратегічних цілей сталого розвитку України. Доведено, що в сучасних умовах завдання сталого розвитку визначають засади формування принципів функціонування різних територіальних утворень, зокрема міст, у зв’язку з активізацією процесу урбанізації та зростанням гостроти проблем місцевого розвитку (застаріла інфраструктура, забруднення навколишнього середовища, погіршення соціального стану тощо). Запропоновано розробляти напрями вирішення наявних викликів на основі формування архітектури розумного міста, яка містить такі елементи, як інноваційні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні; інфраструктура, що відповідає потребам сучасного міста та цілям сталого розвитку; управління з урахуванням вимоги запровадження органу, відповідального за створення розумного міста; програми та проекти, спрямовані на впровадження складників розумного міста; види діяльності національної економіки, щодо яких застосовуються інноваційні розробки. Обґрунтовано, що визначення складників концепції розумного міста має відбуватися відповідно до елементів його архітектури.
10.12.2018
завантажити
#Статті 
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
Красноносова О.М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні // Проблеми економіки. - 2018. - № 2(36). - С.146-151. Фінансові системи повинні забезпечувати реальне зростання вартості, що виникає при здійсненні місцевими органами своїх повноважень. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів, спрямованих на подолання наслідків нерівного розподілу. Метою роботи є уточнення складу та послідовності управлінських заходів з боку органів місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає поняття територіальної громади таким чином: це жителі, які об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста. Відповідні населені пункти є самостійними адміністративно-територіальними одиницями. Кожна така одиниця має певні пріоритети розвитку. Погодження пріоритетів є складним завданням. До фінансових функцій органів місцевого самоврядування відноситься формування бюджету. Він включає у себе поняття місцевого бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування; районного бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад селищ і міст районного підпорядкування і виконання місцевих програм, і здійснення бюджетного вирівнювання; обласного бюджету – як плану утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм і здійснення бюджетного вирівнювання. Розвиток місцевого самоврядування в Україні та реформування територіального устрою вимагають використання нових інструментів і методів стратегічного управління діяльністю місцевих громад, погодження пріоритетів їх розвитку, формування нової структури відносин між центром і периферією. Розвиток місцевого самоврядування характеризується перерозподілом владних повноважень на користь периферії та інституційної багатополярності, що потребує подальшого поглибленого дослідження можливості узгодження пріоритетів розвитку територіальних громад у межах адміністративних територій.
04.12.2018
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Десятый международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ» // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Том 11, № 5. – с. 157-162. Обзорная статья посвящена анализу научной дискуссии по проблемам реформирования налоговых систем, состоявшейся на Х Международном симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ» (1-7 июля 2018, г. Владивосток). В налоговом симпозиуме приняли участие 120 ученых и практиков, представляющих 55 университетов шести стран (Беларусь, Китай, Германия, Россия, Украина, Япония).
20.11.2018
завантажити
#Статті 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Лялина Ж.И. Перспективы совершенствования экологического налогообложения // Инновационное развитие экономики. – 2018. – №4 (46). – с.7-13. В статье говорится о проведении десятого международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ». Освещаются основные мероприятия симпозиума. Анализируются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских проектов. Приводятся ключевые идеи докладов, формулируются практические рекомендации по итогам обсуждения этих докладов, сообщается место и время проведения следующего симпозиума.
20.11.2018
завантажити
#Статті 
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України
Губарєва І.О., Ярошенко І.В. Державне регулювання екологізації лісопромислового комплексу України // Економіка та підприємництво. - 2018. - № 40. - С. 269-278. У статті систематизовано наукові погляди на структуру та зміст системи державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу України. Визначено напрями екологізації лісопромислового комплексу. Система державного регулювання призначена впливати на функціонування і забезпечення екологізації ЛПК за допомогою сукупності методів, інструментів, правил, прийомів, процедур, вона являє собою механізм взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів і дій, що реалізуються і коригуються органами влади національного, регіонального та муніципального рівнів, спрямованих на мобілізацію і ефективне використання інноваційного потенціалу, на активізацію і стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів з позиції досягнення тактичних і стратегічних цілей розвитку національної економіки. Виокремлено основні механізми державного регулювання екологізації лісопромислового комплексу: програмно-проектний, фінансовий, інноваційно-технологічний, державно-приватного партнерства, мотиваційний. Використання кожного із запропонованих механізмів екологізації буде виступати в якості каталізатора розвитку не тільки лісопромислового комплексу, а і національної економіки, сприяти забезпеченню економічної та екологічної безпеки країни.
06.11.2018
завантажити
#Статті 
Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дотримання соціальної справедливості
Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. Обґрунтування необхідності дотримання соціальної справедливості у ході реформування територіального устрою України // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2018. - Том 4, № 5(42). Об’єктом дослідження є процес дотримання соціальної справедливості у ході реформування територіального устрою України. Реформа місцевого самоврядування, що значно активізувалась на протязі останніх п’яти років в соціально-економічній системі України, реалізується на тлі євро-інтеграційних процесів та глобалізації економіки, що не можуть не вплинути на результати децентралізації влади. Однією з вагомих проблем процесу реформування територіального устрою України є дотримання соціальної справедливості за умови досягнення економічного ефекту від заходів, які впроваджуються. В роботі отримано низку нових наукових результатів різного ступеня новизни. Узагальнено та проаналізовано теоретичні аспекти світоглядної платформи реформування територіального устрою. Доведено, що імплементація закордонного досвіду має проходити з урахуванням ментальної специфіки українського суспільства. Побудовано когнітивну модель причинно-наслідкових зв’язків між економічною та соціальною складовими регіональної системи. Доведено пріоритетність трирівневої побудови держави, в якій базовою ланкою є територіальні громади. До складу компонент моделі економічної системи регіону запропоновано включати сировинну та людську складові, а також основні засоби виробництва, як характеристики стану економічної системи. Розраховано тісноту зв’язків між економічними та соціальними показниками, як індикатор дотримання соціальної справедливості у суспільстві. Побудова моделі причино-наслідкових зв’язків між складовими соціально-економічної системи регіону дала змогу довести, що поняття соціальної справедливості невід’ємне від економічних результатів господарювання її первинних ланок. Ефективне функціонування кожної з територіальних громад, як первинних ланок адміністративної системи регіону є обов’язковою умовою формування соціальних стандартів життя населення на рівні світових аналогів.
24.10.2018
завантажити
#Статті 
Лисиця Н.М., Бєлікова Н.В., Мартиненко М.В. Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку
Лисиця Н. М., Бєлікова Н. В., Мартиненко М. В. Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку територій // Бізнес Інформ. – 2018. – № 6. – С. 393-400. Стаття присвячена особливостям брендингу у стратегуванні соціально-економічного розвитку територій. Розкрито сутність та особливості використання основних елементів брендингу в смисловому полі стратегування соціально-економічного розвитку територій; здійснено аналіз використання елементів брендингу в стратегіях соціально-економічного розвитку міст і регіонів різних країн світу; запропоновано логічну схему адаптації брендингу до потреб стратегування соціально-економічного розвитку територій; проведено фокус-групові інтерв’ю з мешканцями м. Харкова; запропоновано потенційний контент («ключову лексику») для стратегування пріоритетів розвитку м. Харкова. До «ключової лексики», за результатами опитування мешканців м. Харкова, належать: активний спосіб життя, інноваційність; гордість, турбота, впевненість, цілеспрямованість, радість, спокій, яскравість, надія; розвиток, динамічність, професійна і особиста самореалізація; розвинена інфраструктура, історія і культура, пам’ятники архітектури, парки, широкі вулиці.
09.10.2018
завантажити
#Статті 
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки
Полякова О.Ю., Булкін С.М. Модель підтримки прийняття рішень для попередження розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки // Проблеми економіки. – 2018. – №2(36). – С. 418-425. Метою статті є формування комплексної моделі ідентифікації, попередження та мінімізації розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. У статті представлено концептуальну схему дослідження поширення фінансової кризи в реальний сектор економіки, яка базується на гіпотезі про передування фінансової кризи кризі у реальному секторі. Доведено, що найбільш прийнятним для формування комплексної моделі розповсюдження фінансової кризи є використання імітаційної моделі, в основі якої лежить ударно-хвильова модель розповсюдження кризи. Для побудови плану експериментів використано методологію греко-латинського квадрата. Інтерпретацію результатів проведено відповідно до функції бажаності Харрінгтона, що покладено в основу сформованого підходу до визначення оптимальних та субоптимальних рішень щодо мінімізації розповсюдження фінансової кризи в реальний сектор економіки. Запропоновано підхід до вибору субоптимальних рішень на основі оцінки їх вартості.
17.09.2018
завантажити