#Монографії 
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України
#Монографії 
Успаленко В.І., Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Аналіз процесів капіталізації в країнах світу та Україні
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Архитектоника современного налогообложения потребления
#Монографії 
Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды.
#Монографії 
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. В. Шпілєвський, Є. І. Котляров, Т. І. Салашенко, Є. М. Крячко, Є. С. Колбасін, Д. М. Костенко, О. В. Шпілєвський, О. В. Лелюк, Г. В. Мілютін. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 344 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню питань декарбонізації і розвитку розподіленої електроенергетики України. Проведено аналіз глобальних викликів, міжнародних домовленостей і законодавчого забезпечення щодо декарбонізації економік країн світу. Проаналізовано структурні зрушення в електроенергетиці України та їх вплив на зменшення викидів двоокису вуглецю. Оцінено стан електроенергетичного комплексу України на шляху до енергетичного переходу, зокрема, визначено його прогресивність, рівень електроенергетичної безпеки, рівень розвитку розподіленої електроенергетики. Розроблено сценарії декарбонізації електроенергетики України, з-поміж яких основну увагу приділено сценарію розвитку високоефективної розподіленої когенерації. Обґрунтовано напрями розбудови розподіленої енергетики великого міста (на прикладі м. Харків). Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з питань стратегічного розвитку енергетичного сектора.
21.07.2020
завантажити
#Монографії 
Успаленко В.І., Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Аналіз процесів капіталізації в країнах світу та Україні
Фінанси суб’єктів господарювання в умовах трансформації економічних відносин : монографія / за ред. д.е.н. О. О. Солодовнік. – Харків : Лідер, 2020. – 392 с. ISBN 978-617-7476-39-8 Досліджено проблеми розвитку фінансів суб’єктів господарювання в умовах трансформації економічних відносин, що відбувається під впливом глобалізації, діджиталізації, четвертої науково-технічної революції, формування колаборативної економіки та інших чинників сучасності. Розроблено теоретико-методологічні засади, методичні та практичні рекомендації щодо організації фінансів суб’єктів господарювання. Особливу увагу приділено проблематиці розвитку фінансових установ в умовах трансформації фінансового сектору.
21.07.2020
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения
Теоретико-методологическая палитра косвенного налогообложения: монографія для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Май-буров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 375 с. Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы различные теоретико-методологические аспекты косвенного налогообложения. Рассмотрены сущность и генезис налогов на потребление, выявлены основные тенденции их развития. Представлен компаративный анализ и типология косвенных налогов. Исследованы методологические аспекты оценки справедливости и эффективности косвенного налогообложения. Сформулированы методологические особенности оценки фискальной и экономической эффективности косвенных налогов. Выделены социальные эффекты косвенных налогов. Исследованы возможности налогового регулирования при помощи косвенных налогов. Проанализирована проблематика налогового администрирования и налогового контроля косвенных налогов. Рассмотрена специфика налогового контроля косвенных налогов, налоговые риски и особенности противодействия уклонению в налогах на потребление. Проанализированы международные аспекты косвенного налогообложения, процессов гармонизации НДС и акцизов в Европейском и Евразийском экономическом союзах. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогообложения.
03.07.2020
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Архитектоника современного налогообложения потребления
Архитектоника современного налогообложения потребления: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 399 с. Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Монография посвящена анализу проблем современного косвенного налогообложения, а также исследованию современного дизайна основных видов косвенных налогов. Исследована экономическая сущность и элементы конструкции НДС. Рассмотрены тенденции и перспективы развития НДС, в том числе в условиях цифровизации и внедрения современных информационных технологий. Проведен анализ лучших практик НДС в различных странах. Исследуется мировой опыт администрирования и контроля НДС. Рассмотрена практика применения налогов с оборота и с продаж в разных странах. Исследована история и практика применения акцизного налога. Анализируются лучшие зарубежные практики акцизного налогообложения в странах Евросоюза, Африки, Северной и Южной Америки, Китая. Исследуются возможности акцизных налогов в экологическом регулировании. Проанализирована практика применения таможенных пошлин в контексте современных интеграционных процессов. Анализируется специфика применения льгот по уплате таможенных пошлин. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере налогообложения.
01.07.2020
завантажити
#Монографії 
Кизим М.О., Ярошенко І.В., Хаустова В.Є., І.О. Губарєва Лісопромисловий комплекс України
Кизим, І. В. Ярошенко, В. Є. Хаустова, І. О. Губарєва Формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 476 с. Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу країни. Представлено структурно-логічну модель вибору стратегічних пріоритетів розвитку ЛПК України. Запропоновано методичні підходи до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі, прогресивності структури лісопромислового комплексу та конкурентоспроможності виробництва продукції обробної промисловості в Україні та країнах світу. Здійснено ідентифікацію діючих і перспективних кластерів лісопромислового комплексу у регіонах України та визначено пріоритетні напрямки їх розвитку. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також фахівців з питань вивчення проблем формування стратегічних напрямів розвитку галузей національної економіки.
06.12.2019
завантажити
#Монографії 
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки
Хаустова В.Є., Колодяжна Т.В. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. - 416 с. Монографію присвячено дослідженню впливу інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн світу й України. Уточнено сутність поняття та здійснено оцінку конкурентоспроможності України порівняно з іншими країнами світу. Визначено основні процеси у світовій економіці, що в умовах глобалізації впливають на конкурентоспроможність економік країн, і сформовано схему їх взаємозалежності. Досліджено теоретичні засади злиттів і поглинань компаній як засобу концентрації економіки. Обґрунтовано гіпотези щодо впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економіки. Розроблено класифікацію процесів злиттів і поглинань компаній, визначено мотиви та механізми їх здійснення. Проаналізовано тенденції розвитку процесів злиттів і поглинань у країнах світу й Україні. Здійснено оцінку процесів концентрації економіки в країнах світу та Україні. Узагальнено теоретичні засади капіталізації та оцінки ринкової вартості компаній. Здійснено оцінку та досліджено ринкову капіталізацію найкрупніших компаній країн світу й України, визначено вплив на неї процесів злиттів і поглинань. Побудовано моделі впливу процесів злиттів і поглинань компаній на конкурентоспроможність економік країн і сформульовано відповідні наукові положення. Розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Рекомендовано для фахівців органів державної влади, які займаються питаннями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, а також науковців і практиків, що займаються різними аспектами проблем забезпечення конкурентоспроможності економіки, інтеграційних процесів шляхом злиттів і поглинань компаній, економічної концентрації та ринкової капіталізації.
30.07.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б., Иванова О.Ю., Полякова О.Ю. Цифровые технологии налогового администрирования
Цифровые технологии налогового администрирования: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 263 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы практические аспекты цифровизации регистрационно-учетных технологий налогового администрирования. Рассмотрены перспективные информационные технологии регистрации и учета налогоплательщиков, возможности использования облачных технологий в налоговом администрировании. Исследованы возможности использования цифровых технологий в целях противодействию уклонению от уплаты налогов. Рассмотрены перспективы применения искусственного интеллекта в налоговом контроле, а также практика противодействия контрафакту на основе цифровой идентификации и чипизации товаров. Раскрыт опыт использования в России автоматической системы контроля НДС. Проанализирована практика налогового регулирования в цифровой экономике. Продемонстрирована эмпирика налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Рассмотрен опыт разных стран по цифровизации различных аспектов налогового администрирования.
17.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налоги в цифровой экономике. Теория и методология.
Налоги в цифровой экономике. Теория и методология: монография с грифом НИИ образования и науки / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 279 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы формирования цифровой экономики. Рассмотрены философские аспекты и основные тенденции становления цифровой экономики. Исследованы методологические аспекты применения цифровых технологий. Сформулированы специфические особенности использования информационных технологий в налогообложении, технологий block-chain и интернета вещей. Исследованы проблемы коррекции теоретических основ налогообложения в цифровой экономике. Проанализирован регуляторный потенциал различных налогов в контексте цифровизации экономики. Рассмотрена специфика трансформации отдельных видов налогов в условиях цифровой экономики. Проанализированы перспективы трансформации подоходного, имущественного и транспортного налогообложения, социальных платежей.
16.05.2019
завантажити
#Монографії 
Иванов Ю.Б. Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды.
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 479 с. — (Серия «Magister»). Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. Исследованы теоретические основы идентификации природных ресурсов как предмета налогообложения и теоретические основы налогообложения отдельных видов природных ресурсов. Рассмотрены основные тенденции развития практики налогообложения природных ресурсов экономически развитых стран. Сформулированы тренды налогообложения природных ресурсов в некоторых странах с развивающимися рынками. Исследована роль налогов в рациональном использовании природных ресурсов. Рассмотрены перспективы совершенствования налогообложения полезных ископаемых в России. Проанализированы перспективы совершенствования налогообложения общераспространенных природных ресурсов в России. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специалистов в сфере природных ресурсов и налогообложения.
22.05.2018
завантажити