#Монографії 
Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього
#Монографії 
Енергетична модель економічного зростання України
#Монографії 
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
#Монографії 
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
#Монографії 
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку
#Монографії 
Регіональні аспекти митно-податкової політики
#Монографії 
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
#Монографії 
Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього
Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : кол. моногр. / за заг. ред. В. Є. Хаустової; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, О. І. Решетняк, В. М. Остапенко, Н. Л. Луценко, М. М. Хаустов, Д. В. Бондаренко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 424 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення інтеграції освіти та науки на базі університетів майбутнього як ключової опори соціально-економічного розвитку України. У межах представленого дослідження: виявлено проблеми в освітній та науковій діяльності в Україні; запропоновано науково-методичний підхід до оцінки впливу освіти та науки на соціально-економічний розвиток країни; розроблено теоретико-методичний підхід до інтегральної оцінки освітньої, наукової та науково-технічної й інноваційної діяльності і дослідження їх впливу на економічний розвиток країни; запропоновано організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу на базі університетів майбутнього.
27.12.2021
завантажити
#Монографії 
Енергетична модель економічного зростання України
Енергетична модель економічного зростання України : кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима, В. В. Шпілєвського; авт. кол. : Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Губарєва І. О., Бєлікова Н. В., Решетняк О. І., Зінченко В. А., Котляров Є. І., Салашенко Т. І., Крячко Є. М., Колбасін Є. С., Криванич М. В., Рудика О. В., Шпілєвський О. В., Харченко Р. В. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 340 с. Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів енергетичного моделювання розвитку національної економіки, розробленню теоретико-методичних і концептуальних засад формування енергетичної моделі національної економіки, здатної забезпечувати узгодженість структурних перетворень в економіці й енергетиці країни. У монографії наводяться результати: аналізу узгодженості економічного й енергетичного розвитку України; оцінки стану і тенденцій розвитку національного електроенергетичного комплексу на фоні глобальних викликів енергетичного розвитку; обґрунтування теоретичних і методичних положень енергетичної моделі економічного розвитку країни; визначення напрямів і можливих сценаріїв структурних перетворень в електроенергетиці, спрямованих на забезпечення економічного зростання країни; вибору сценарію структурних перетворень у національній електроенергетиці на основі порівняльного аналізу параметрів різних варіантів енергетичних моделей економіки; обґрунтування концепції побудови енергетичної моделі економічного розвитку країни і практичних рекомендацій щодо її впровадження; ін.
20.12.2021
завантажити
#Монографії 
АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Адаптаційний потенціал забезпечення стійкого функціонування реального сектора економіки України в умовах глобальної нестабільності: кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, В. Є. Хаустова, В. І. Отенко, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, Д. Г. Михайленко, В. О. Шликова, Є. М. Крячко, І. Б. Семигуліна, О. В. Шпілевський, О. М. Леванда, Р. В. Харченко, О. С. Матвейченко. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 176 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методичного забезпечення підвищення спроможності економіки України до стійкого функціонування в умовах глобальної нестабільності. У межах проведеного дослідження визначено сутність, зміст та особливості адаптаційного потенціалу реального сектора економіки країни; розроблено методичний підхід до оцінки структурних дисбалансів реального сектора економіки України; виявлено диспропорції та дисбаланси реального сектора, а також між сектором матеріального виробництва та сферою послуг у економіці України; розроблено аналітичне забезпечення для визначення й оцінки впливу дисбалансів і диспропорцій реального сектора на його адаптаційний потенціал; сформовано рекомендації підвищення адаптаційного потенціалу економіки України шляхом зменшення диспропорцій і досягнення збалансованої структури реального сектора. Монографія може бути корисною науковцям і практикам, які займаються проблематикою функціонування реального сектора економіки України.
13.10.2021
завантажити
#Монографії 
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки України: маркетинговий аспект
Промислово-технологічний розвиток національної економіки у системі економічної безпеки україни: маркетинговий аспект : кол. моногр. / за заг. ред. О. І. Іляш ; авт. кол. : О. І. Іляш, Н. Б. Савіна, В. Є. Хаустова, І. М. Джадан. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 244 с. У монографії досліджено теоретичні, науково-методичні питання, пов’язані із системою стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки держави. Сформовано теоретичний базис дослідження взаємозв’язків промислово-технологічного розвитку національної економіки й економічної безпеки держави. Виявлено концептуальні передумови становлення промислового маркетингу та його впливу на технологічний розвиток національної економіки. Узагальнено науково-методичний інструментарій інтегрального оцінювання промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки на засадах маркетингу. Здійснено моніторинг міжнародного, інвестиційного, освітнього, наукового та екологічного маркетингових складників промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки національної економіки України. Здійснено моделювання залежності маркетингових індикаторів інноваційного потенціалу промисловості та промислово-технологічного розвитку національної економіки України. Виявлено внутрішні можливості промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки з використанням методу таксономії. Розроблено та застосовано методику багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування взаємозв’язку маркетингових індикаторів промислово-технологічного розвитку та рівня економічної безпеки держави. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної маркетингової політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки в цілях забезпечення економічної безпеки.
04.08.2021
завантажити
#Монографії 
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій
Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С. 2020. - 297 с. В колективній монографії розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти формування інноваційного потенціалу управління розвитком сучасної економіки та управлінського інструментарію в умовах постіндустріальної модернізації, проблеми інтелектуалізації управління розвитком суб’єктів господарювання в умовах інноваційної економіки, сучасні стратегічні орієнтири формування інноваційних платформ розвитку суб’єктів господарювання та практичні аспекти використання технології цифрової економіки в конкурентному бізнес-середовищі.
30.07.2021
завантажити
#Монографії 
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України
Теоретичні та практичні аспекти розпізнавання патологічних процесів в економіці України : кол. моногр. / за заг. ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, Н. В. Бєлікова, О. Ю. Полякова, П. В. Проноза, О. Ю. Іванова, І. В. Ярошенко, В. О. Шликова, О. В. Тур, І. Б. Семигуліна, Н. Л. Луценко, Т. А. Філатова, М. Є. Іванов. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. 426 с. Монографію присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення побудови системи раннього розпізнавання і попередження патологічних процесів в економіці України. На основі проведеного дослідження: обґрунтовано концепцію зародження і розвитку патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; уточнено сутність понять, що характеризують процеси зародження та розвитку патологічних процесів в економіці; розроблено структурно-логічну модель розпізнавання патологічних кризових процесів у реальному секторі економіки країни; розроблено методичний підхід до ідентифікації провідних видів економічної діяльності в економіці України, а також внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на її динаміку; розроблено теоретико-методологічні рекомендації щодо формування можливих сценаріїв перебігу патологічних процесів і розвитку кризових явищ в економіці України і вибору доцільних заходів з їх попередження; на основі розробленої імітаційної моделі проведено аналіз різних сценаріїв розвитку кризових процесів в основних видах економічної діяльності реального сектора економіки з метою визначення найбільш чутливих до кризоутворюючих шоків і диспропорцій показників і виявлення перспективних сценаріїв компенсації кризових процесів у видах економічної діяльності України.
27.07.2021
завантажити
#Монографії 
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: оцінка та напрямки розвитку : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 720 с. Проведено оцінку рівня ННТД України порівняно з країнами світу; запропоновано теоретико-методичний підхід до визначення ролі ННТД у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України та країн світу на основі аналізу взаємозв’язків рівня ННТД із рівнем соціально-економічного розвитку, що включає угрупування країн світу за індексом ННТД, глобальним інноваційним індексом та індексом людського розвитку та дає змогу визначити соціально-економічну нерівність країн світу з високим, середнім і низьким рівнями ННТД. Досліджено організаційне, нормативно-правове забезпечення ННТД, а також визначено особливості підготовки наукових кадрів у країнах світу й Україні. Проведено оцінку стану та тенденцій розвитку ННТД в Україні, визначено основні проблеми та виклики, які впливають на незадовільне забезпечення ННТД у країні. Запропоновано методичний підхід дослідження проблем забезпечення ННТД на основі когнітивного підходу, що дозволив побудувати проблемне поле, встановити взаємовплив проблем забезпечення ННТД і розробити сценарії розвитку проблемної ситуації залежно від керівних впливів, як за всім проблемним полем, так і за окремими складовими забезпечення ННТД в Україні. Розроблено методичні рекомендації до визначення напрямків удосконалення забезпечення ННТД, що базуються на моделі п’ятиланкової спіралі, результатах модельної ідентифікації факторів, що впливають на забезпечення ННТД, і дозволяють ураховувати цілі стейкхолдерів (освіти, уряду, бізнесу, соціального та навколишнього середовища) під час визначення напрямків удосконалення забезпечення ННТД. Розраховано на фахівців системи державного та регіонального управління, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку наукової і науково-технічної діяльності.
03.02.2021
завантажити
#Монографії 
Регіональні аспекти митно-податкової політики
Регіональні аспекти митно-податкової політики [Електронний ресурс] : монографія / В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко, В. В. Карпо-ва та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Ю. Б. Іванова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 248 с. Розкрито регіональні аспекти митно-податкової політики. Визначено особливості формування та реалізації регіональної податкової політики України в сучасних умовах. Розглянуто митну політику України в контексті інтеграційних трансформацій. Здійснено аналіз регулювального впливу податкової політики на реальний сектор економіки. Визначено орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції. Запропоновано напрями вдосконалення економічних механізмів реалізації ефективної митно-податкової політики.
28.01.2021
завантажити
#Монографії 
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України
Механізм державної підтримки реконструкції промисловості України: кол. моногр. / за ред. М. О. Кизима ; авт. кол. : М. О. Кизим, Ю. Б. Іванов, В. Є. Хаустова, О. Ю. Полякова, О. Ю. Іванова, М. С. Дороніна, В. Ф. Тищенко, І. Ю. Матюшенко, В. О. Шликова, О. М. Красноносова, І. В. Ярошенко, В. І. Лаптєв, М. В. Гомон. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2020. 360 с. Монографію присвячено розробці науково-методичних засад формування та функціонування механізму державної підтримки реконструкції промисловості України залежно від стадії розвитку її галузей. На основі узагальнення світової практики запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стадій розвитку галузей промисловості та економіки в цілому та показано, що більшість галузей вітчизняної промисловості знаходяться на стадії занепаду або зрілості, а економіка в цілому є низькоефективною та деіндустріалізованою, що потребує державної підтримки з її реконструкції. Розроблено механізм державної підтримки реконструкції промисловості України, який включає базові інструменти загальної підтримки та спеціалізовані інструменти. Основними елементами механізму, спрямованими на активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності, є запровадження інститутів розвитку, податкової стимулюючої політики та індустріальних парків. Запропоновано систему критеріїв оцінки ефективності механізму державної підтримки реконструкції промисловості України, які дозволяють здійснювати багатосторонню прогнозну та фактичну оцінку. Здійснено оцінку потенційної ефективності законопроєктів, які реалізують окремі елементи механізму державної підтримки.
03.12.2020
завантажити